Поиск по Каталогу     

доступный список дисциплин
Международные отношения
Кулинария
Хозяйственное право
Деньги и Кредит
Делопроизводство
Арбитражный процесс
Русская Литература
История
Зарубежная Литература
Налоги
Москвоведение
Таможенная система
NEW Философия


   Поиск Реферата по Глобальной Коллекции
   Деньги и кредит

   Реферат - Lizing

   L?zings.
   
   
    L?zings(noma):
    - kustamo un nekustamo objektu lieto?anas ties?bu izmanto?ana par noteiktu
     atl?dz?bu; ra?o?anas priek?metu vai iek?rtu noma ar vai bez izpirk?anas
     ties?b?m.[1]
   
    L?zings ir sevi??a kred?ta attiec?bu forma, kura dod iesp?ju uz??m?jam
   ieg?d?ties kustamo un nekustamo ?pa?umu, neiz?emot no apgroz?bas lielas
   naudas l?dzek?u summas invest?ciju veik?anai.[2]
   
    L?zings ir finans?juma veids, kura proces? l?zinga ??m?js ieg?st l?zinga
   objektu, par kuru ir samaks?jis l?zinga dev?js. L?zinga gait? l?zinga
   ??m?js nor??in?s ar l?zinga dev?ju par aizdoto naudu (maks? procentus) un
   atkar?b? no l?zinga veida maks? ma??nas amortiz?cijas maksu vai izpirkuma
   maksu.[3]
   
     Kas ir l?zings un k? tas darbojas. Run?jot vienk?r?? valod? – j?s
   aiz?ematies naudu no k?das l?zinga komp?nijas un atdodat to veikalam, kur?
   v?laties ieg?d?ties k?du preci. Kam?r par?ds nav nomaks?ts, l?zinga objekts
   ir l?zinga komp?nijas ?pa?ums, bet tikl?dz tas izdar?ts prece ir j?su.[4]
   
   
             Galvenie ar l?zingu saist?tie termini.5
   
    1. L?zinga ??m?js ir fiziska vai juridiska persona, kas ieg?d?jas l?zinga
      objektu un maks? ikm?ne?a maksu kas sast?v no amortiz?cijas maksas (vai
      izpirkuma maksas), procentiem un citiem maks?jumiem (komisijas maksas,
      papildus maks?jumi, soda naudas utt.).
   
     2. L?zinga dev?js ir l?zinga komp?nija.
    3. L?zinga objekts ir tas priek?mets (piem?ram ma??na, dz?voklis,
   iek?rtas u.t.t.), ko l?zinga ??m?js lieto un maks? par to l?zinga dev?jam.
   
     4. L?zinga maksa (tiek saukta ar? par nomas maksu, izpirkuma maksu,
   l?zinga maks?jumu un taml?dz?gi) ir maksa, ko l?zinga ??m?js maks? l?zinga
   dev?jam katru m?nesi (vai ceturksni) un t? sast?v no l?zinga objekta
   izpirkuma maksas, procentiem, komisijas maksas, PVN un, iesp?jams, citiem
   maks?jumiem. Ir da??das metodes, k? tiek apr??in?ta l?zinga maksa, un,
   atkar?b? no t?s, l?zinga maksa var b?t nemain?ga visu l?zinga periodu vai
   ar? mainоties atkar?b? no klienta pras?b?m.
    5. L?zinga objekta izpirkuma maksa ir summa par kuru tiek samazin?ta
   l?zinga objekta nenomaks?t? summa (citiem v?rdiem sakot, t? ir l?zinga
   ??m?ja par?da atmaksa l?zinga dev?jam).
    6. L?zinga objekta nenomaks?t? summa ir t? l?zinga objekta da?a, par kuru
   l?zinga ??m?js v?l nav nor??in?jies l?zinga dev?jam (t.i. summa, kuru
   l?zinga ??m?js v?l ir par?d? l?zinga dev?jam). Apr??in?mo procentu lielums
   ir tie?i atkar?gs no ??s summas (jo liel?ka summa, jo liel?ks procentu
   maks?jums).
    7. Procenti tiek apr??inвti no l?zinga objekta nenomaks?t?s summas par
   re?lo aizdevuma periodu (vairum? gad?jumu m?nesi).
    8. L?guma komisijas maksa ir komisijas maksa par l?zinga  l?guma
   sast?d??anu, lietas izskat??anu un administrat?vo proced?ru veik?anu.
    9. Gada sad?rdzin?jums (reiz?m nekorekti saukts ar? par l?zinga procentu,
   kaut gan l?zinga procenti p?c b?t?bas ne ar ko neat??iras no parastiem
   kred?tprocentiem) ir procentu?li izteikta summa, ko l?zinga ??m?js p?rmaks?
   par l?zinga objektu, t.i. 5% gada sad?rdzin?jums noz?m?, ka l?zinga ??m?js
   katru gadu p?rmaks?s 5% no s?kotn?j?s l?zinga (aizdevuma) summas.
   
    L?zinga dev?js ieg?d?jas ra?o?anas l?dzek?us (iek?rtas, darba galdus,
   ma??nas utt.) un tos iznom? nosakot nomas maksu vai procentu likmi. Past?v
   da??di l?zinga veidi:
    . Visbie??k sastopamais ir operat?vais l?zings, kad tiek iznom?tas iek?rtas
     da??du vienreiz?ju darbu izpildei. P?c darbu izpild??anas, bet ne v?l?k
     k? p?c gada, iek?rtas lietot?js to atdod l?zinga dev?jam. Savuk?rt banka
     atkal ?o iek?rtu iznom? n?kamajam lietot?jam.
    . Finansi?lais l?zings p?c savas b?t?bas ir l?dz?gs nomai ar izpirk?anas
     ties?b?m. L?zinga dev?js (banka vai l?zinga komp?nija) nopirktos l?zinga
     objektu nodod l?zinga ??m?jam uz vair?kiem gadiem ar ties?b?m to
     ieg?d?ties sav? ?pa?um?, samaks?jot ?? l?zinga objekta v?rt?bu.
    Galven? at??ir?ba starp l?zingu un nomu ir t?, ka, nom?jot k?du ra?o?anas
   l?dzekli ar izpirk?anas ties?b?m, uz??mums uzreiz k??st par t? ?pa?nieku,
   kad izdara pirmo iemaksu. Turpretim l?zinga dar?jum? uz??mums k??st par t?
   ?pa?nieku tikai tad, kad ra?o?anas l?dzek?u v?rt?ba ir piln?gi samaks?ta.
    Finansi?l? l?zinga izmanto?anai ir ?oti svar?ga noz?me apst?k?os, kad
   uz??mumiem j?ieg?d?jas d?rgas ra?o?anas iek?rtas, bet ?im m?r?im nepietiek
   naudas l?dzek?u. Ta?u nav iesp?jams aiz?emties naudu bank?, jo par kred?tu
   ir noteiktas ?oti augstas procentu likmes. Turpret? l?zinga procentu likme
   ir zem?ka.
    L?zinga dar?juma nosl?g?anas k?rt?ba.
   1. L?zinga ??m?js – fiziska persona – iesniedz l?zinga dev?jam piln?gi un
     pa?roc?gi aizpild?tu l?zinga ??m?ja deklar?ciju un pieteikumu l?zinga
     oper?cijas veik?anai, pases kopiju.
   2. L?zinga ??m?js – juridiska persona – iesniedz l?zinga komp?nijai
     aizpild?tu iesniegumu, re?istr?cijas apliec?bu, sabiedr?bas stat?tus,
     biznesa pl?nu, bilanci, pamatl?dzek?u at?ifr?jumu, pe??as un zaud?jumu
     apr??inu, audita p?rbaudes rezult?tus, kreditoru un debitoru sarakstu, k?
     ar? pilnsapulces l?mumu, ar kuru konkr?tais p?rst?vis tiek pilnvarots
     sl?gt l?zinga dar?jumu.
   3. L?zinga komp?nija 1-2 dienu laik? p?rbauda iesniegtos dokumentus,
     izskata un pie?em l?mumu par dar?juma noteikumiem: l?zinga termi??,
     l?zinga ??m?ja pirm? iemaksa, procentu likme. Gad?jumos, kad klienta
     deklar?cij? (juridiskai personai – uz??muma bilanc?) redzamas par?da
     saist?bas vai nestabils finansi?lais st?voklis, l?zinga komp?nija var
     l?gt klientu sagatavot un  iesniegt  papildu  dokumentus  dar?juma
     nodro?in??anai, kas var izpausties k? galvojums vai ??la. Par galvot?ju
     var b?t jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir atbilsto?i akt?vi
     (kustamais vai nekustamais ?pa?ums, noguld?jumi).
   4. Ja dar?juma noteikumi klientam ir pie?emami, puses nosl?dz l?zinga
     l?gumu.
   5. L?guma sl?g?anas dien? tiek veikta pirm? iemaksa.
   6. P?c pirm?s iemaksas veik?anas banka vienas dienas laik? ar l?zinga
     objekta p?rdev?ju sl?dz pirkuma – p?rdevuma l?gumu, saska?? ar kuru
     apmaks? l?zinga objekta v?rt?bu un nodo?anu l?zinga ??m?jam ekspluat?cij?
     p?c pie?em?anas – nodo?anas akta parakst??anas.
    L?zings at??ir?b? no naudas kred?ta ir maz?k riskants. Naudas aizdevuma
   izsnieg?anai ir nepiecie?ams kred?ta nodro?in?jums,  garantijas,  kuru
   v?rt?ba p?rsniedz sa?emt?s naudas summu. Turpret? l?zings noz?m?, ka tiek
   aizdots l?zinga objekts, kas ir bankas ?pa?ums: t?tad tas vienlaikus ir ar?
   kred?ta nodro?in?jums. Ja k?du apst?k?u d?? l?zinga ??m?js nevar?s atdot
   l?zinga komp?nijai aizdevumu, l?zinga komp?nijas ?pa?um? paliek l?zinga
   objekts. T?p?c ar? l?zinga procentu likme tiek noteikta daudz zem?ka k? par
   naudas aizdevuma procentu likmi.
    T?d?j?di l?zings ir ?oti izdev?gs, jo tas ir l?t?ks.
   
                   L?zinga l?gums.
    L?zinga norises sh?ma no kontakta nodibin??anas l?dz l?guma nosl?g?anai
   
   
                  Kontaktu nodibin??ana
                   Nomas priek?likumi
                     Pie?em?ana
   
   
   
    N
                 N
   
   
    O
                 O
   
   
    M
                 M
   
   
    A
                 A
   
   
   
                                       NOMA
   NOMA
   
   
    L?zinga l?gumus var veidot gan k? pilnas, gan da??jas amortiz?cijas
   l?gumus.
      . Pilnas amortiz?cijas l?gumos kop?jie l?zinga maks?jumi, kuri l?zinga
       ??m?jam garant?t?s pamat?res laik? ir j?atmaks?, sedz vismaz ieg?des
       vai izgatavo?anas izdevumus, k? ar? visus blakus izdevumus.
      . Da??jas amortiz?cijas l?gumi ir l?gumi, kuros l?zinga ??m?js
       garant?t?s pamat?res laik? nesedz visas kop?j?s izmaksas, k?das ir
       l?zinga komp?nijai attiec?b? uz l?zinga objektu, bet sedz tikai k?du
       noteiktu da?u.
   
   
                  L?zinga samaksa.
   
    L?zinga maks?jumi sast?v no div?m da??m:
       . maksa par l?zinga objektu;
       . l?zinga procentu maksa.
    L?zinga procenti tiek apr??in?ti p?c annuit?tes formulas, t.i., ?emot
   v?r? iemaks?tos maks?jumus.
    Maks?jumi parasti tiek izdar?ti vien?d?s da??s visa perioda laik?. Tom?r
   ?o k?rt?bu p?c klienta l?guma var main?t.
    ?oti svar?gi l?zinga ??m?jam ir saska?ot l?zinga maks?jumu termi?us l?dz
   l?zinga l?guma nosl?g?anai, jo par maks?jumu termi?u neiev?ro?anu parasti
   ir j?maks? soda nauda.
    P?c p?d?j?s iemaksas ?pa?uma ties?bas uz l?zinga objektu p?riet l?zinga
   ??m?jam, kas tiek noform?ts ar speci?lu aktu.
   
              L?zinga priek?roc?bas un tr?kumi.
   
    Pie l?zinga priek?roc?b?m pieder:
       . finans?jums tikai ar sve?iem l?dzek?iem; pa?u kapit?ls netiek
        ilgsto?i saist?ts;
       . likvidit?tes uzlabo?ana;
       . nav pras?bu p?c kred?ta garantij?m;
       . nav l?dzek?u kust?bas bilanc?, bet gan l?zinga atvilkuma procenti
        k? uz??muma izdevumi; l?dz  ar  to  ar?  ien?kuma  nodok?u
        samazin?jums.
    Pie l?zinga  tr?kumiem  var  pieskait?t  ilgsto?as  l?gumsaist?bas,
   papildizdevumu ra?anos un zin?mu risku. ??dos gad?jumos:
       . p?rdev?js (pieg?d?t?js) paaugstin?jis objekta v?rt?bu;
       . p?rdev?js nav l?zinga objekta ?pa?nieks un vi?am nav ties?bu to
        p?rdot;
       . p?rdev?js atsak?s pild?t savas saist?bas kvalit?tes pretenziju
        gad?jum?;
       . l?zinga objekts ir cietis av?rija, apdro?in??anas summa nenosedz
        zaud?jumus, un l?zinga ??m?jam nav naudas remonta veik?anai;
       . krasi pasliktin?s situ?cija izejvielu tirg? un gatav?s produkcijas
        realiz??an?;
       . notiek l?zinga objekta arests;
       . notiek z?dz?ba vai boj??ana.
               L?zinga maks?jumu grafiks(DM).(
   
   |Maks?-|     |Neizmaks?t|Maks?-j|    |   |   |L?guma |
   |juma |Termi?? |? ?pa?uma |ums  |Atl?dz?|PVN  |Procen|maks?-ju|
   |Nr.  |     |v?rt?ba  |    |ba   |   |ti  |ms   |
   |0(  |01.07.98 |19660,00 |2949,00|294,9 |583,90|0   |3827,80 |
   |1   |01.08.98 |16711,00 |836,05 |-   |150,49|203,32|1189,86 |
   |2   |01.09.98 |15874,95 |846,22 |-   |152,32|199,15|1197,69 |
   |3   |01.10.98 |15028,72 |856,52 |-   |154,17|182,85|1193,54 |
   |4   |01.11.98 |14172,20 |866,94 |-   |156,05|172,43|1195,42 |
   |5   |01.12.98 |13305,26 |877,49 |-   |157,95|161,88|1197,32 |
   |6   |01.01.99 |12427,78 |888,16 |-   |159,87|151,20|1199,23 |
   |7   |01.02.99 |11539,61 |898,97 |-   |161,81|140,40|1201,18 |
   |8   |01.03.99 |10640,64 |909,97 |-   |163,79|140,40|1214,16 |
   |9   |01.04.99 |9730,73  |920,98 |-   |165,78|118,39|1205,15 |
   |10  |01.05.99 |8809,75  |932,18 |-   |167,79|107,19|1207,16 |
   |11  |01.06.99 |7877,57  |946,53 |-   |170,38|95,84 |1212,75 |
   |12  |01.07.99 |6934,05  |955,00 |-   |171,90|84,36 |1211,26 |
   |13  |01.08.99 |5979,04  |966,62 |-   |173,99|72,74 |1213,35 |
   |14  |01.09.99 |5012,42  |978,38 |-   |176,11|60,98 |1215,47 |
   |15  |01.10.99 |4034,03  |990,29 |-   |178,25|49,08 |1217,62 |
   |16  |01.11.99 |3043,74  |1002,34|-   |180,42|37,03 |1219,79 |
   |17  |01.12.99 |2041,41  |1014,53|-   |182,62|37,03 |1234,18 |
   |18  |01.01.200|1026,88  |1026,88|-   |184,84|12,49 |1224,21 |
   |   |0    |     |    |    |   |   |    |
   |KOP?      |0     |19660 |294,9 |3591,8|1997,6|25444,42|
   |        |     |    |    |8   |4   |    |
   
   
   
                 Izmantot? literat?ra.
   
   Rur?ne M. Uz??muma finansu vad?ba Tur?bas bibliot?ka, 1997.
   Klauss A. Uz??m?jdarb?ba. Lekciju materi?li Ventspils Augstskola 1998.
   http://www.lizings.lv/latvframe.htm
   Laikraksts “Vakara zi?as” R., 1998.g.20.j?lijs
   Laikraksts “Bizness un Baltija” R., 1998.g.18.aug.,(latv.val.Nr.32)
   
   -----------------------
   [1] Klauss A. Uz??m?jdarb?ba. Lekciju materi?li Ventspils Augstskola,
   1998., .lpp
   [2] Rur?ne M. Uz??muma finansu vad?ba Tur?bas bibliot?ka, 1997., 83.lpp.
   3 http://www.lizings.lv/latvframe.htm
   4 Laikraksts “Vakara zi?as” R., 1998.g.20.j?lijs,6.llp.
   5 http://www.lizings.lv/latvframe.htm
   
   
   ( Laikraksts “Bizness un Baltija” R.,
   1998.g.18.aug.,11.llp.(latv.val.Nr.32)
   
   ( ?is ir pirmais maks?jums, kur? ietilpst s?kotn?j? iemaksa (15%)PVN un
   atl?dz?ba l?zinga firmai
   
   -----------------------
   
   
                     L?ZINGA
   
   KOMP?NIJA
   
   
   
                     L?ZINGA
   
                     ??M?JS
   
            R??INA SAMAKSA RA?OT?JAM VAI PIEG?D?T?JAM
   
                NOMAS OBJEKTA PAS?T?JUMS
   
                   L?ZINGA L?GUMS
   
                NOMAS OBJEKTA PIEG?D?T?JS