Поиск по Каталогу     

доступный список дисциплин
Международные отношения
Кулинария
Хозяйственное право
Деньги и Кредит
Делопроизводство
Арбитражный процесс
Русская Литература
История
Зарубежная Литература
Налоги
Москвоведение
Таможенная система
NEW Философия


   Поиск Реферата по Глобальной Коллекции
   Деньги и кредит

   Реферат - Грошова система України

   ВСТУП
   
     Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний
   банк  України.  Офіційною  грошовою  одиницею  (валютою)  є  гривня.
   Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс
   гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в
   пресі. Фіксований масштаб цін відсутній. Видами грошей, що мають законну
   платіжну силу, є банкноти і металеві монети, що забезпечуються всіма
   активами Національного банку. Крім готівки функціонують і безготівкові
   гроші (у виді засобів на рахунках у кредитних установах). Виключним правом
   емісії готівки, організації і їхнього обертання і вилучення володіє НБУ. На
   Національний банк України покладені такі обов'язки:
       1. прогнозування й  організація  виробництва,  перевезення  і
         збереження банкнот і монет, а також створення їхніх резервних
         фондів;
       2. установлення правил збереження, перевезення й інкасації готівки
         для кредитних організацій;
       3. визначення ознак платоспроможності грошових знаків і порядку
         заміни і знищення ушкоджених;
       4. розробка порядку ведення касових операцій  для  кредитних
         організацій;
       5. визначення правил, форми, термінів і стандартів здійснення
         безготівкових розрахунків;
       6. ліцензування розрахункових систем кредитних установ.
     З метою регулювання економіки НБУ залучає такі інструменти: ставки
   облікового відсотка; норми обов'язкових  резервів  кредитних  установ;
   операції на відкритому ринку; здійснює регламентацію економічних нормативів
   для кредитних заснувань.
      Для здійснення касового обслуговування кредитних заснувань, а також
   інших юридичних осіб, на території України створюються розрахунково-касові
   центри при територіальних головних управліннях НБУ. Ці центри формують
   оборотну касу по прийомі і видачі готівки, а також резервні фонди грошових
   банківських квитків і монет.
     Резервні фонди являють собою запаси не випущених в обіг банкнот і монет у
   сховищах НБУ і мають важливе значення для організації і централізованого
   регулювання касових ресурсів. Залишок готівки в оборотній касі лімітується
   і при перевищенні ліміту надлишки грошей передаються з оборотної каси в
   резервні фонди. Об'єктивна  потреба  в  резервних  фондах  обумовлена
   необхідністю: задоволення потреб економіки в готівці; відновлення грошової
   маси в обігу в зв'язку з приходом у негодність окремих банкнот; підтримки
   обов'язкового покупюрного складу грошової маси в цілому по країні і
   регіонам; скорочення витрат на перевезення і збереження грошових знаків.
   Готівка випускаються в обіг на основі емісійного дозволу - документа, що
   дає право НБУ підкріплювати оборотну касу за рахунок резервних фондів
   грошових банкнот і монет
   
   
   
               СУТНІСТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ
   
   
   
     Суспільний поділ праці (виділення землеробства і скотарства, а потім і
   ремесел) зажадало постійного обміну продуктами праці.
     Товар - це продукт праці, зроблений для продажу. Товари мають споживчу
   вартість і ціну. У цьому їх протиріччя: закон єдності  і  боротьби
   протилежностей.
     Обмін, тобто рух товарів від одного товаровиробника до іншого, припускає
   порівняння різноманітних по виду, якості, призначенню товарів. Основою
   порівняння товарів є їхня вартість (не ціна!) - тобто суспільно-необхідна
   праця, витрачена на виробництво товару.
     З метою забезпечення порівнянністі різноманітних витрат праці з'являється
   поняття мінової вартості. Мінова вартість - це  спроможність  товару
   обмінюватися на інші товари у визначених пропорціях.
     Існують дві концепції походження грошей: раціоналістична й еволюційна.
   Перше нагадування про раціоналістичну теорію походження грошей дається в
   роботі Аристотеля, що називається “Нахомахова етика”. Ця теорія пояснює
   появу грошей як результат угоди (або змови) людей, що переконалися в тому,
   що для просування вартості в міновому обороті  необхідні  спеціальні
   інструменти. Ця теорія безроздільно панувала аж до  XVIII  сторіччя.
   Відповідно до другої, еволюційної теорії, гроші з'явилися в результаті
   еволюційного процесу. У “Капіталі” К. Маркс, на основі аналізу товарного
   обігу, це переконливо доказує. Еволюція обміну товарів припускає розвиток
   форм вартості:
   1) Проста, або випадкова, форма вартості. Наприклад, зустрілися хлібороб і
     скотар: 1 вівця = 1 мішку зерна.   Особливості:- споживча вартість
     зерна для скотаря служить формою прояву вартості вівці; -індивідуальна
     праця хлібороба виражає свою протилежність - суспільна праця; конкретна
     праця, укладена у зерні, служить формою прояву абстрактної праці.
     2) Розгорнута форма вартості:1 мішок зерна = 1 вівці, 1 аршину полотна,
     1 сокирі
     3) Загальна форма вартості: загальний загальновизнаний еквівалент = 1
     вівці, 1 сокирі, 1 аршину полотна, мішку зерна
     4) Грошова форма вартості. Для перетворення товару в гроші необхідно:
      а) загальне визнання за цим товаром ролі загального еквівалента;
      б) тривале виконання цим товаром ролі загального еквівалента;
      в) наявність особливих фізичних властивостей, придатних для постійної
      обмінності.
     Найбільше придатними для виконання ролі грошей виявилися золото і срібло.
     Гроші по своєму походженню - це товар. Вони також володіють двома
   властивостями товару:
       1. споживчою вартістю (у виді прикраси - задовольняють естетичену
         потребу, у виді молотка - потреба в забиванні цвяхів);
       2. ціною, оскільки на добування золота також витрачається визначена
         кількість суспільно-необхідної праці.
     Гроші - це особливий товар:
       3. крім споживчої вартості (див. вище) вони мають загальну споживчу
         вартість, оскільки за допомогою грошей людина може задовольнити
         будь-яку потребу;
       4. вартість грошей має зовнішню форму прояву до їхнього обміну на
         ринку, тоді як вартість  звичайного  товару  прихована  і
         виявляється тільки в момент покупки-продажу, тобто якщо товар
         купується, то працю, витрачену на його виробництво, признається
         товариством, стає суспільно необхідним;  отже,  товар  має
         вартість.
     Гроші розв'язали протиріччя товарного виробництва: між споживчою вартістю
   і ціною, тобто той самий товар для однієї людини не може володіти одночасно
   і споживчою вартістю і ціною.   З появою грошей товарний світ розколовся
   на дві частини:
     -це гроші як товар і всі інші товари. Споживча вартість сконцентрована на
   стороні всіх товарів, а вартість - на стороні грошей. Гроші стають
   виразником споживчих вартостей усіх товарів через свою ціну.
   У висновку: гроші - це товар, особливість якого полягає в тому, що:
     -це стихійно (історично) своїх фізичних властивостей, що виділилася за
   рахунок, товар;
     -це особливий привілейований товар, що грає роль загального еквівалента;
     -це товар, що об'єднує в собі дві економічні категорії: споживчу вартість
   і вартість ( у відмінності від інших товарів).
      Три основних властивості грошей, що розкривають їхню сутність.
   1) Гроші забезпечують загальну безпосередню обмінюваність. На них купується
     будь-який товар;
   2) Гроші виражають мінову вартість товару. Через них визначається ціна
     товару, що дозволяє кількісно порівнювати різні по споживчій вартості
     товари;
   3) Гроші виступають  матеріалізацією  загального  суспільно-необхідного
     робочого часу, укладеного в товарі.
   
   
   
                2. Грошовий обіг в Україні
   
     Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах.
     Готівково- грошовий обіг - прямування готівки в сфері обігу і виконання
   ними 2-х функцій: засобу платежу і засобу обігу. Готівка використовуються:
   для оплати товарів, робіт, послуг; для розрахунків, не пов'язаних із рухом
   товарів і послуг( розрахунків по виплаті заробітної  плати,  премій,
   посібників, стипендій, пенсій, по виплаті страхових  відшкодувань  по
   договорах страхування, при оплаті цінних паперів і виплаті прибутку по ним,
   по платежах населення, на господарські потреби, на оплату відряджень, на
   представительські витрати, на закупівлю сільгосппродукції і т.д). Готівково-
   грошовий рух здійснюється за допомогою різноманітних видів грошей: банкнот,
   металевих монет, інших кредитних інструментів (векселів, чеків, кредитних
   карток). У Україні починаються спроби обмежити готівково-грошовий обіг,
   тому що воно дозволяє йти від контролю держави за діяльністю юридичних і
   фізичних осіб.
     Безготівковий обіг - рух  вартості  без  участі  готівки.  Частка
   безготівкових розрахунків у Україні раніш складала біля 80 %, сьогодні
   трохи збільшилась . Високий рівень безготівкових розрахунків у будь-якій
   країні говорить про правильну, грамотну організаціїю всього грошового
   обігу.
     Між готівковим і безготівковим обігом існує тісний взаємозв'язок: гроші
   постійно переходять з однієї сфери обігу в іншу, вони утворюють загальний
   грошовий обіг, у якому діють єдині гроші.
     У залежності від економічного змісту розрізняють дві групи безготівкового
   обігу: по товарних операціях, тобто безготівкові розрахунки за товари і
   послуги; по фінансових зобов'язаннях, тобто  платежі в бюджет і  в
   позабюджетні фонди, погашення банківських позичок, сплата відсотків за
   кредит, розрахунки зі страховими  компаніями.  Значення  безготівкових
   розрахунків складається в тому, що вони прискорюють обертальність засобів,
   скорочують абсолютний розмір готівки в обороті, скорочуються витрати на
   друкування і доставку готівки.
     У 1993 р. НБУ почав роботу з впровадження  автоматичної  системи
   міжбанківських розрахунків на базі розрахунково-касових центрів РКЦ і
   комерційних банків, що дозволяє відмовитися від  пересилки  паперових
   документів і прискорює розрахунки (рахунок йде на часи і хвилини, і в
   ідеалі робота може відбуватися в режимі реального часу).
     Безготівковий оборот в Україні характеризується обов'язковим відкриттям
   розрахункового або поточного рахунка в установі банку; платежі відбуваються
   за згодою покупця або з доручення платника; підставою для перерахування
   засобів є фінансові платіжні документи (платіжні доручення, рахункові чек,
   договори); при порушенні умов договору існує можливість  повної  або
   часткової відмови від оплати у відповідності і “Правилами здійснення
   безготівкових розрахунків”; готівка  в касі підприємства знаходяться в
   межах установлених лімітів; самостійність у витраті засобів на рахунках
   відповідно до “Порядку ведення касових операцій в Україні” від 1993 р.
     У Україні відповідно до правил НБУ визначено, що розрахунки підприємств
   за своїми обов'язками, а також між юридичними і фізичними особами за
   товарно-матеріальні цінності провадяться в безготівковому порядку через
   установи банку. Визначено такі форми безготівкових розрахунків в Україні
   визначено такі форми безготівкових розрахунків:
      - розрахунки платіжними дорученнями;
      - розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;
      - інкасові розрахункі;
      - розрахунки з застосуваннями акредитивів;
      - розрахунки з використанням чеків;
      - розрахунки з використанням векселів;
      - клірінгові розрахунки;
      - розрахунки за допомогою пластикових карток.
   
   
   
                 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
   
   
   1. М. К. Букина “Деньги, банки, валюта”. ( популярный очерк ).
   2. Эдвин Дж. Долан. “Микроэкономика” С. - П. 1994г.
   3. Эдвин Дж. Долан  “Макроэкономика” С. - П. 1994г.
   4. Эдвин Дж. Долан  “Деньги, банки и денежно-кредитная политика” С.-П.
     1994г.
   5. Банковские опеpации. // Часть II. // Учетно-ссудные опеpации и агентские
     услуги. // Учебное пособие. // Под pед. Лавpушина О.И. - М.: ИНФРА-М,
     1996. - С. 208.
   6. Галицькi контpакти, 1997. - № 3.
   7. Бизнес, 1997. - № 3;4.