NEW   - Spieri pa nodokiem visiem, kur imacas RTU

    

   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |35. Ar    |36. K?rt?ba, |39. Iz??mumi  |
   |       |        |pievienot?s  |k?d? zemnieku|PVN nodok?a  |
   |       |        |v?rt?bas   |saimniec?b?m |maks?t?jiem.  |
   |30. Nekustam?|43. Dabas   |nodokli    |ir ties?bas |(1) Ar nodokli |
   |?pa?uma   |resursu    |apliekam?s  |nere?istr?tie|neapliek ??du |
   |kadastr?l?s |nodoklis,   |personas un to|s k? ar PVN |pre?u pieg?des |
   |v?rt?bas   |m?r?is,    |re?istr?cijas |k? apliekam?m|un       |
   |noteik?anas |apliekamie   |k?rt?ba.   |person?m.  |pakalpojumus: |
   |pamatprincipi|objekti.    |Ar pievienot?s|Zemnieku   |1) pakalpojumus|
   |.      |Likums Saeim? |v?rt?bas   |saimniec?b?m |(tai skait?  |
   |(1) Nekustam?|pie?emts 1995. |nodokli    |ir ties?bas |?din??anas), ko|
   |?pa?uma   |gada 14.    |apliekam?   |nere?istr?tie|sniedz veco  |
   |kadastr?l?  |septembr?,   |persona -   |s ?aj? pant? |?au?u     |
   |v?rt?ba ir  |valsts     |fizisk? vai  |noteiktaj?  |pansion?ti vai |
   |p?c vienotiem|prezidents to |juridisk?   |k?rt?b? k?  |m?tnes,    |
   |principiem uz|uzsludin?jis  |persona un ar |apliekam?m  |soci?l?s    |
   |valsts    |1995. gada 4. |l?gumu vai  |person?m, ja |apr?pes un   |
   |kadastra datu|oktobr?. Likums|norunu    |ir izpild?ti |rehabilit?cijas|
   |pamata    |st?jas sp?k?  |saist?tas   |??di     |centri,    |
   |noteikta   |1996. gada 1. |min?to personu|nosac?jumi: |specializ?tie |
   |zemes un ?ku |janv?r?.    |grupas vai to |1) pa?u   |apr?pes centri |
   |v?rt?ba.   |Dabas resursu |p?rst?vji, kas|ra?ot?s   |vai nami, kurus|
   |(2) Nekustam?|nodok?a (DRN) |veic pre?u  |lauksaimniec?|piln?gi vai  |
   |?pa?uma   |m?r?is ir   |pieg?des,   |bas     |da??ji finans? |
   |kadastr?lo  |ierobe?ot dabas|pakalpojumu  |produkcijas |no valsts   |
   |v?rt?bu   |resursu    |snieg?anu,  |pieg??u un  |bud?eta vai  |
   |nosaka Valsts|nesaimniecisku |pre?u importu |pa?pat?ri?a |pa?vald?bu   |
   |zemes    |izmanto?anu un |un pa?pat?ri?u|v?rt?ba   |bud?etiem;   |
   |dienests   |vides     |un kas likum? |iepriek??jo |2) maksu par  |
   |Ministru   |pies?r?o?anu, |noteiktaj?  |12 m?ne?u  |b?rnu     |
   |kabineta   |samazin?t vidi |k?rt?b? ir  |laik? ir   |uztur??anos  |
   |noteiktaj?  |pies?r?ojo?as |re?istr?ti  |vismaz 90  |pirmsskolas  |
   |k?rt?b?,   |produkcijas  |Valsts    |procentu no |iest?d?s;   |
   |vadoties p?c |ra?o?anu un  |ie??mumu   |zemnieku   |3) no valsts  |
   |nekustam?  |realiz?ciju,  |dienesta ar  |saimniec?bu |bud?eta    |
   |?pa?uma   |veicin?t jaunas|pievienot?s  |kop?jo pre?u |finans?tos   |
   |tirgus cenu |un pilnveidotas|v?rt?bas   |pieg??u un  |?din??anas   |
   |l?me?a vismaz|tehnolo?ijas  |nodokli    |sniegto   |pakalpojumus  |
   |divus gadus |ievie?anu, kas |apliekamo   |pakalpojumu |labo?anas darbu|
   |pirms    |samazina vides |personu    |v?rt?bas;  |iest?d?s un  |
   |taks?cijas  |pies?r?ojumu, |re?istr?.   |2) kop?j? ar |ieslodz?juma  |
   |perioda (tas |atbalst?t   |(1) Personu  |nodokli   |viet?s;    |
   |ir, p?c   |ilgtsp?j?gas  |re?istr?ciju |apliekamo  |4) izgl?t?bas, |
   |nekustamo  |att?st?bas   |Valsts    |pre?u pieg??u|sagatavo?anas |
   |?pa?umu   |strat??iju   |ie??mumu   |un sniegto  |kursu un    |
   |vid?j?s   |tautsaimniec?b?|dienesta ar  |pakalpojumu |iest??an?s   |
   |tirgus    |, k? ar? veidot|pievienot?s  |v?rt?ba   |dokumentu   |
   |v?rt?bas   |vides     |v?rt?bas   |iepriek??jo |re?istr??anas |
   |noteiktam  |aizsardz?bas  |nodokli    |12 m?ne?u  |pakalpojumus, |
   |lieto?anas  |pas?kumu    |apliekamo   |laik? ir   |ko sniedz   |
   |m?r?im    |finansi?lo   |personu    |maz?ka par 30|valsts un   |
   |konkr?t?   |nodro?in?jumu. |re?istr? veic,|000 latu;  |pa?vald?bu   |
   |teritorij?) |        |iev?rojot   |3) t?s    |izgl?t?bas   |
   |un ?emot v?r?|Apliekamie   |??dus     |Ministru   |iest?des un  |
   |nekustam?  |objekti:    |nosac?jumus: |kabineta   |valsts     |
   |?pa?uma   |ieg?stamos   |1) fizisk?s  |noteiktaj?  |akredit?t?s  |
   |valsts    |dabas resursus |personas   |k?rt?b?   |priv?t?s    |
   |kadastr?   |vides     |re?istr? p?c |Valsts    |izgl?t?bas   |
   |re?istr?tajam|pies?r?ojumu- |to past?v?g?s |ie??mumu   |iest?des, k?  |
   |attiec?gajam |atkritumus,  |dz?vesvietas; |dienest?   |ar? ?din??anas |
   |nekustamajam |izme?us un   |       |iesniedz   |pakalpojumus, |
   |?pa?umam ar |pies?r?ojo??s |2) juridisk?s |l?gumu    |ko sniedz ??s |
   |likumu    |vielas     |personas   |nere?istr?tie|izgl?t?bas   |
   |noteiktos  |videi kait?gas |re?istr? p?c |s k?     |iest?des;   |
   |izmanto?anas |preces un   |to juridisk?s |apliekam?s  |5) maksu par  |
   |ierobe?ojumus|produktus   |adreses;   |personas.  |bezdarbnieku  |
   |.      |import?to un  |3)      |       |profesion?lo  |
   |(3) Nekustam?|iek?zem? ra?oto|l?gumsabiedr?b|       |apm?c?bu vai  |
   |?pa?uma   |pre?u vai   |as re?istr?  |       |p?rkvalific??an|
   |kadastr?laj? |produktu    |p?c Uz??mumu |       |u, ko organiz? |
   |v?rt?b?   |iepakojumu.  |re?istr?   |       |Nodarbin?t?bas |
   |neietver   |        |fiks?t?s   |       |valsts     |
   |me?audzes  |        |adreses;   |       |dienests;   |
   |v?rt?bu.   |        |4) ja personu |       |6) bibliot?ku |
   |(4)     |31. Attaisnotie|grupa kop?gas |       |pakalpojumus; |
   |Inform?ciju |izdevumi    |saimniecisk?s |       |7) te?tru,   |
   |par tirgus  |iedz?vot?ju  |darb?bas   |       |kino, cirka  |
   |cenu     |ien?kuma    |veik?anai   |       |izr?des,    |
   |dar?jumos ar |nodokl?.    |darbojas uz  |39jjaut   |koncertdarb?bu,|
   |nekustamo  |1. Pirms    |l?guma pamata,|turpinajums |sar?kojumus  |
   |?pa?umu un  |ien?kuma    |re?istr? ??s |       |kult?ras    |
   |nomas maksu |aplik?anas ar |personu grupas|23)     |iest?d?s,   |
   |nekustam?  |nodokli no gada|pilnvaroto  |ugunsdro??bas|muzeju,    |
   |?pa?uma   |apliekamo   |fizisko    |pakalpojumus,|izst??u,    |
   |kadastr?l?s |ien?kumu apjoma|personu p?c  |ko sniedz  |zoolo?isko   |
   |v?rt?bas   |tiek atskait?ti|t?s past?v?g?s|iek?lietu  |d?rzu un    |
   |noteik?anai |??di maks?t?ja |dz?vesvietas; |ministrijas |bot?nisko d?rzu|
   |un      |izdevumi:   |       |Ugunsdz?s?bas|apmekl?jumus, |
   |aktualiz?cija|1) nomaks?t?  |5) ja ?rvalstu|un gl?b?anas |b?rniem dom?tus|
   |i Valsts   |soci?l? nodok?a|persona    |dienesta   |un labdar?bas |
   |zemes    |summa un valsts|Latvijas   |departaments,|m?r?iem    |
   |dienests   |soci?l?s    |Republik? nav |iest??u,   |velt?tus    |
   |sa?em no   |apdro?in??anas |izveidojusi  |uz??mumu   |sar?kojumus,  |
   |nekustam?  |maks?jumi;   |re?istr?tu  |(uz??m?jsabie|pa?darb?bas  |
   |?pa?uma   |2) izdevumi par|past?v?go   |dr?bu) un  |m?kslas    |
   |?pa?niekiem, |maks?t?ja un  |p?rst?vniec?bu|organiz?ciju |kolekt?vu un  |
   |zv?rin?tiem |vi?a ?imenes  |, bet iek?zem?|ugunsdro??bas|sporta     |
   |not?riem,  |locek?u    |veic vienu vai|dienesti,  |sar?kojumus;  |
   |pa?vald?b?m |kvalifik?cijas |vair?kus ar  |br?vpr?t?go |8) medic?nas  |
   |un      |paaugstin??anu,|nodokli    |ugunsdz?s?ju |pakalpojumus, |
   |zemesgr?matu |specialit?tes |apliekamus  |biedr?bas un |medikamentu un |
   |noda??m   |ieg??anu,   |dar?jumus,  |br?vpr?t?gie |medic?nas pre?u|
   |Ministru   |izgl?t?bas   |tiek     |ugunsdro??bas|pieg?des    |
   |kabineta   |ieg??anu, par |re?istr?ta  |form?jumi;  |iek?zem? p?c  |
   |noteiktaj?  |medic?nas un  |viena no ??d?m|24) pasta  |Labkl?j?bas  |
   |k?rt?b?.   |?rstniecisko  |person?m:   |pakalpojumus,|ministrijas  |
   |(6) Ministru |pakalpojumu  |a) t?s    |kurus sniedz |apstiprin?ta un|
   |kabinets   |izmanto?anu un |pilnvarot?  |bezpe??as  |ar Finansu   |
   |reglament?  |vesel?bas   |persona    |organiz?cija |ministriju   |
   |nekustam?  |apdro?in??anas |Latvijas   |valsts akciju|saska?ota   |
   |?pa?uma   |pr?miju    |Republik? p?c |sabiedr?ba  |saraksta, k?  |
   |lieto?anas  |maks?jumiem  |??s personas |"Latvijas  |ar?      |
   |m?r?u    |apdro?in??anas |juridisk?s  |pasts" un uz |veterin?rmedic?|
   |noteik?anas |sabiedr?b?m,  |adreses vai  |kuriem    |nas      |
   |un      |kas izveidotas |past?v?g?s  |saska?? ar  |pakalpojumus, |
   |sistematiz?ci|un darbojas  |dz?vesvietas, |Pasta likumu |veterin?ro   |
   |jas k?rt?bu. |saska?? ar   |       |tai ir    |medikamentu un |
   |Nekustam?  |Apdro?in??anas |b) ?rvalstu  |monopolties?b|veterin?rmedic?|
   |?pa?uma   |sabiedr?bu un |persona -   |as, k? ar?  |nas pre?u   |
   |lieto?anas  |to uzraudz?bas |vien? no   |pastmarkas, |pieg?des    |
   |m?r?us    |likumu. Min?to |dar?juma   |aploksnes ar |iek?zem? p?c  |
   |atbilsto?i  |izdevumu    |izpildes   |iespiestu  |Zemkop?bas   |
   |Ministru   |sast?vu un   |viet?m    |pastmarkas  |ministrijas  |
   |kabineta   |normas nosaka |Latvijas   |att?lu un  |apstiprin?ta un|
   |reglament?taj|Ministru    |Republik?.  |starptautisko|ar Finansu   |
   |ai k?rt?bai |kabinets;   |(2) Apliekam? |s atbildes  |ministriju   |
   |un      |3) summas, kas |persona ir ar?|kuponus, ko |saska?ota   |
   |teritori?lpl?|ziedojuma vai |bud?eta    |saska?? ar  |saraksta;   |
   |nojumos   |d?vin?juma   |instit?cija, |Pasta likumu |8.1) medic?nas |
   |nor?d?tajai |veid? nodotas |ja t? veic  |izdod un   |pakalpojumus  |
   |izmanto?anai |Latvijas    |pre?u pieg?des|realiz?   |p?c Labkl?j?bas|
   |vai likum?gi |Republik?   |un sniedz   |bezpe??as  |ministrijas  |
   |uzs?ktajai  |re?istr?t?m  |pakalpojumus |organiz?cija |apstiprin?ta un|
   |izmanto?anai |sabiedriskaj?m |cit?m     |valsts akciju|ar Finansu   |
   |nosaka valsts|kult?ras,   |person?m.   |sabiedr?ba  |ministriju   |
   |instit?cija |izgl?t?bas,  |Valsts    |"Latvijas  |saska?ota   |
   |vai attiec?g?|zin?tnes,   |prezidenta  |pasts" vai  |saraksta (Ar  |
   |pa?vald?ba, |sporta,    |kanceleja,  |realiz? citas|groz?jumiem,  |
   |kuras    |labdar?bas,  |Saeima un   |personas   |kas pie?emti ar|
   |administrat?v|vesel?bas un  |Ministru   |saska?? ar  |22.11.2001.liku|
   |aj?     |vides     |kabinets   |l?gumiem, kas|mu, kas st?jas |
   |teritorij?  |aizsardz?bas  |dr?kst    |nosl?gti ar |sp?k? ar    |
   |atrodas   |organiz?cij?m |nere?istr?ties|bezpe??as  |01.01.2002.); |
   |konkr?tais  |un fondiem,  |Valsts    |organiz?ciju |8.2) cilv?ka  |
   |nekustamais |reli?iskaj?m  |ie??mumu   |valsts akciju|org?nu, m?tes |
   |?pa?ums.   |organiz?cij?m |dienest? k?  |sabiedr?bu  |piena un    |
   |(7) Valsts  |un bud?eta   |apliekam?s  |"Latvijas  |cilv?ka asi?u |
   |zemes    |iest?d?m, kam |personas un  |pasts";   |pieg?des    |
   |dienests   |atbilsto?i   |neaplikt   |25) skol?nu |9) zelta,   |
   |izstr?d?   |likuma "Par  |veiktos    |p?rvad?jumus,|mon?tu un   |
   |katras    |uz??mumu    |dar?jumus ar |ko veic   |bankno?u    |
   |pa?vald?bas |ien?kuma    |pievienot?s  |speci?li ?im |pieg?des    |
   |administrat?v|nodokli"    |v?rt?bas   |m?r?im    |Latvijas    |
   |?s      |20.pantam   |nodokli.   |licenc?ti  |Bankai;    |
   |teritorijas |Ministru    |(3) Ja fizisko|p?rvad?t?ji, |10) der?bas,  |
   |zemes v?rt?bu|kabineta    |vai juridisko |ja ?ie    |izlozes    |
   |zon?jumu   |noteiktaj?   |personu un  |pakalpojumi |(loterijas) un |
   |atbilsto?i  |k?rt?b?    |??du personu |tiek     |cita veida   |
   |lieto?anas  |pie??irta   |ar l?gumu vai |finans?ti no |azartsp?les;  |
   |m?r?im un  |at?auja sa?emt |norunu    |pa?vald?bu  |11) apbed??anas|
   |nosaka katras|ziedojumus, bet|saist?to grupu|bud?etiem.  |pakalpojumus un|
   |zonas vienas |??s summas   |vai to    |(2) Ar    |Latvijas    |
   |plat?bas   |nedr?kst    |p?rst?vju ar |nodokli   |Republik?   |
   |vien?bas   |p?rsniegt 20  |nodokli    |neapliek ??du|re?istr?to   |
   |v?rt?bu.   |procentus no  |apliekamo   |pre?u    |reli?isko   |
   |Zemes v?rt?bu|apliekam?   |pre?u pieg??u |importu:   |organiz?ciju  |
   |zon?jumus  |ien?kuma    |un sniegto  |1) ?? panta |sniegtos    |
   |apstiprina  |lieluma;    |pakalpojumu  |pirmaj? da?? |reli?iskos un |
   |Ministru (8) |4) zin?tnes,  |kop?j? v?rt?ba|min?to pre?u |ritu?los    |
   |Valsts zemes |literat?ras un |iepriek??jo 12|importu;   |pakalpojumus; |
   |dienests   |m?kslas darbu, |m?ne?u laik? |2) ?rvalstu |12)      |
   |nekustam?  |atkl?jumu,   |sasniegusi vai|finansu   |apdro?in?t?ju |
   |?pa?uma   |izgudrojumu un |p?rsniegusi 10|pal?dz?bas  |un       |
   |kadastr?l?s |r?pniecisko  |000 latu, t?m |s?t?jumus  |apdro?in??anas |
   |v?rt??anas  |paraugu autoru |ne v?l?k k?  |Ministru   |starpnieku   |
   |vajadz?b?m  |izdevumi, kuri |m?ne?a laik? |kabineta   |sniegtos    |
   |izstr?d? ?ku |saist?ti ar ?o |p?c ??s summas|noteiktaj?  |apdro?in??anas |
   |tipu b?zes  |darbu rad??anu,|sasnieg?anas |k?rt?b? (Ar |pakalpojumus  |
   |v?rt?bas, ko |izdo?anu,   |vai      |groz?jumiem, |atbilsto?i   |
   |apstiprina  |izpild??anu vai|p?rsnieg?anas |kas pie?emti |Apdro?in??anas |
   |Ministru   |cit?du     |ir      |ar      |sabiedr?bu un |
   |kabineta   |izmanto?anu un |j?re?istr?jas |22.11.2001.li|to uzraudz?bas |
   |noteiktaj?  |par kuriem   |Valsts    |kumu, kas  |likumam;    |
   |k?rt?b?.   |autori sa?em  |ie??mumu   |st?jas sp?k? |13) iedz?vot?ju|
   |(9) Visu   |autoratl?dz?bu |dienest? k?  |ar      |maks?jumus par |
   |nekustamo  |(honor?ru).  |apliekam?m  |01.01.2002.);|(Ar      |
   |?pa?umu   |Min?to izdevumu|person?m.   |       |groz?jumiem,  |
   |kadastr?l?  |sast?vu un   |       |3) m?kslas  |kas pie?emti ar|
   |v?rt?ba tiek |normas nosaka |       |priek?metus, |22.11.2001.liku|
   |fiks?ta ar  |Ministru    |       |kas tiek   |mu, kas st?jas |
   |vienu    |kabinets;   |       |ievesti   |sp?k? ar    |
   |noteiktu   |5) saska?? ar |       |muzeju fondu |01.01.2002.): |
   |datumu    |likumu "Par  |       |papildin??ana|a) dz?vojamo  |
   |(1.janv?ri). |priv?tajiem  |       |i;      |telpu ?ri   |
   |       |pensiju    |       |4) to pre?u |saska?? ar   |
   |(10)     |fondiem"    |       |importu, kas |nosl?gtajiem  |
   |Nekustamo  |izveidotajos  |       |netiek    |l?gumiem    |
   |?pa?umu   |priv?tajos   |       |apliktas ar |(iz?emot viesu |
   |masveid?gu  |pensiju fondos |       |muitas    |izmitin??anas |
   |p?rv?rt??anu |izdar?t?s   |       |nodokli   |pakalpojumus  |
   |p?c Ministru |iemaksas, kas |       |saska?? ar  |viesu     |
   |kabineta   |kop? ar ??s  |       |likuma "Par |izmitin??anas |
   |l?muma izdara|da?as 6.punkt? |       |muitas    |m?tn?s    |
   |ne ret?k k? |min?tajiem   |       |nodokli   |viesn?c?s,   |
   |reizi piecos |apdro?in??anas |       |(tarifiem)" |mote?os, viesu |
   |gados.    |pr?miju    |       |6. un    |m?j?s, lauku  |
   |Nekustamo  |maks?jumiem,  |       |9.noda?u,  |t?rismam    |
   |?pa?umu   |kuri izdar?ti |       |iz?emot to  |izmantojam?s  |
   |masveid?ga  |atbilsto?i   |       |pre?u    |m?j?s,     |
   |p?rv?rt??ana |dz?v?bas    |       |pieg?des,  |kempingos,   |
   |ir visu   |apdro?in??anas |       |kuras tiek  |t?risma    |
   |nekustamo  |l?gumam (ar  |       |apliktas ar |m?tn?s),    |
   |?pa?umu   |l?dzek?u    |       |muitas    |b) dz?vojam?s |
   |kadastr?lo  |uzkr??anu)   |       |nodok?a 0  |m?jas     |
   |v?rt?bu   |nep?rsniedz 10 |       |procentu   |uztur??anas un |
   |noteik?ana uz|procentus no  |       |likmi.    |apsaimnieko?ana|
   |noteiktu   |personas gada |       |(3) Uz valsts|s       |
   |datumu,   |apliekam?   |       |robe?as pre?u|pakalpojumiem, |
   |preciz?jot  |ien?kuma (??  |       |ieve?anu ar |ko sniedz   |
   |nekustamo  |panta otraj?  |       |nodokli   |dz?vojam?s   |
   |?pa?umu   |da?? - no   |       |neapliek, ja |m?jas     |
   |sast?vu,   |m?ne?a bruto  |       |tiek veikta |apsaimniekot?js|
   |fizisko   |darba samaksas,|       |viena no   |saska?? ar   |
   |st?vokli un |kas ir     |       |??d?m Muitas |dz?vojam?s   |
   |v?rt?bu   |kalend?r?   |       |likum?    |m?jas     |
   |r?d?t?jus.  |m?ne?a darba  |       |min?taj?m  |(dz?vok?a)   |
   |Nekustam?  |samaksa pirms |       |muitas    |apsaimnieko?ana|
   |?pa?uma   |to summu    |       |proced?r?m: |s l?gumu,   |
   |?pa?niekam ir|atskait??anas, |       |1) ieve?ana |c) silt? un  |
   |ties?bas   |par kur?m   |       |uz laiku;  |aukst? ?dens  |
   |piepras?t  |saska?? ar ?o |       |2) ieve?ana |pieg?di,    |
   |?pa?uma   |likumu at?auts |       |p?rstr?dei; |kanaliz?ciju, |
   |p?rv?rt??anu |samazin?t   |       |3) ieve?ana |apkuri,    |
   |jebkur? vi?am|darbinieka   |       |p?rstr?dei  |atkritumu   |
   |v?lam? laik?,|apliekamo   |       |muitas    |izve?anu;;  |
   |ja vi?? sedz |ien?kumu, k?  |       |kontrol?;  |14)      |
   |ar to    |ar? pirms   |       |4) ieve?ana |specializ?tos |
   |saist?tos  |jebkuru    |       |beznodok?u  |produktus   |
   |izdevumus.  |ietur?jumu   |       |tirdzniec?bas|z?dai?iem p?c |
   |(11)     |izdar??anas)  |       |veikal?;   |Labkl?j?bas  |
   |Nekustam?  |6)       |       |5) ieve?ana |ministrijas  |
   |?pa?uma   |apdro?in??anas |       |muitas    |apstiprin?ta un|
   |masveid?gas |pr?miju    |       |noliktav?;  |ar Finansu   |
   |p?rv?rt??anas|maks?jumi, kas |       |6) tranz?ts. |ministriju   |
   |starplaik?  |izdar?ti    |       |       |saska?ota   |
   |Valsts zemes |atbilsto?i   |       |       |saraksta;   |
   |dienests veic|dz?v?bas    |       |       |15) zin?tniskos|
   |nekustam?  |apdro?in??anas |       |       |p?t?jumus, kuri|
   |?pa?uma   |l?gumam (ar  |       |       |tiek veikti par|
   |tirgus cenu |l?dzek?u    |       |       |sabiedrisko  |
   |un nomas   |uzkr??anu),  |       |       |fondu, valsts |
   |maksu    |iev?rojot ??  |       |       |bud?eta un   |
   |apzin??anu, |likuma 8.panta |       |       |pa?vald?bu   |
   |uzskaiti un |piekt?s da?as |       |       |bud?etu    |
   |anal?zi un  |1., 2. un   |       |       |16) finansi?los|
   |Ministru   |3.punkta    |       |       |dar?jumus, taj?|
   |kabineta   |nosac?jumus, un|       |       |skait?:    |
   |noteiktaj?  |kas kop? ar ??s|       |       |a) kredit??anu |
   |k?rt?b? -  |da?as 5.punkt? |       |       |(ar? l?zinga  |
   |nekustam?  |min?taj?m   |       |       |kredit??anu) un|
   |?pa?uma   |iemaks?m    |       |       |naudas     |
   |kadastr?l?s |priv?tajos   |       |       |aizdevumu   |
   |v?rt?bas   |pensiju fondos |       |       |pie??ir?anu un |
   |aktualiz?ciju|nep?rsniedz 10 |       |       |kontroli, k?  |
   |.      |procentus no  |       |       |ar?      |
   |       |personas gada |       |       |pakalpojumus, |
   |       |apliekam?   |       |       |kas saist?ti ar|
   |       |ien?kuma.   |       |       |galvojumiem,  |
   |       |2. Pirms    |       |       |garantij?m un |
   |       |darbinieka   |       |       |to uzraudz?bu, |
   |       |ien?kuma    |       |       |ko veic kred?ta|
   |       |aplik?anas ar |       |       |pie???r?js (Ar |
   |       |algas nodokli |       |       |groz?jumiem,  |
   |       |no m?ne?a   |       |       |kas pie?emti ar|
   |       |ien?kuma apjoma|       |       |22.11.2001.liku|
   |       |tiek atskait?ti|       |       |mu, kas st?jas |
   |       |?? panta pirm?s|       |       |sp?k? ar    |
   |       |da?as 1., 5. un|       |       |01.01.2002.), |
   |       |6.punkt?    |       |       |b)       |
   |       |min?tie    |       |       |pakalpojumus, |
   |       |maks?jumi.   |       |       |kas saist?ti ar|
   |       |3. No     |       |       |noguld?jumu un |
   |       |nerezidentu  |       |       |citu      |
   |       |apliekam?   |       |       |atmaks?jamo  |
   |       |ien?kuma ir  |       |       |l?dzek?u    |
   |       |ties?bas    |       |       |piesaist??anu, |
   |       |atskait?t tikai|       |       |skaidras un  |
   |       |?? panta pirm?s|       |       |bezskaidras  |
   |       |da?as 1., 3., |       |       |naudas     |
   |       |4. un 5.punkt? |       |       |maks?jumu   |
   |       |min?tos    |       |       |veik?anu,   |
   |       |attaisnotos  |       |       |uztic?bas   |
   |       |izdevumus.   |       |       |(trasta)    |
   |       |        |       |       |oper?cij?m,  |
   |       |        |       |       |c)       |
   |       |        |       |       |pakalpojumus, |
   |       |        |       |       |kas saist?ti ar|
   |       |        |       |       |maks??anas   |
   |       |        |       |       |l?dzek?u    |
   |       |        |       |       |izlai?anu un  |
   |       |        |       |       |apkalpo?anu, k?|
   |       |        |       |       |ar?      |
   |       |        |       |       |tirdzniec?bu ar|
   |       |        |       |       |maks??anas   |
   |       |        |       |       |l?dzek?iem un |
   |       |        |       |       |citiem naudas |
   |       |        |       |       |tirgus     |
   |       |        |       |       |instrumentiem, |
   |       |        |       |       |iz?emot    |
   |       |        |       |       |maks??anas   |
   |       |        |       |       |l?dzek?us, kas |
   |       |        |       |       |tiek pieg?d?ti |
   |       |        |       |       |kolekcion??anai|
   |       |        |       |       |vai satur   |
   |       |        |       |       |d?rgmet?lu,  |
   |       |        |       |       |d) ieguld?jumus|
   |       |        |       |       |kapit?l?, kas |
   |       |        |       |       |veikti naud?, |
   |       |        |       |       |k? ar?     |
   |       |        |       |       |v?rtspap?rus un|
   |       |        |       |       |pakalpojumus, |
   |       |        |       |       |kas saist?ti ar|
   |       |        |       |       |v?rtspap?ru  |
   |       |        |       |       |izlai?anu,   |
   |       |        |       |       |glab??anu,   |
   |       |        |       |       |atsavin??anu un|
   |       |        |       |       |p?rvald??anu  |
   |       |        |       |       |(Ar      |
   |       |        |       |       |groz?jumiem,  |
   |       |        |       |       |kas pie?emti ar|
   |       |        |       |       |22.11.2001.liku|
   |       |        |       |       |mu, kas st?jas |
   |       |        |       |       |sp?k? ar    |
   |       |        |       |       |01.01.2002.). |
   |       |        |       |       |17) masu    |
   |       |        |       |       |inform?cijas  |
   |       |        |       |       |l?dzek?us   |
   |       |        |       |       |Ministru    |
   |       |        |       |       |kabineta    |
   |       |        |       |       |noteiktaj?   |
   |       |        |       |       |k?rt?b?;    |
   |       |        |       |       |18) konsul?ros |
   |       |        |       |       |pakalpojumus; |
   |       |        |       |       |19) m?c?bu un |
   |       |        |       |       |zin?tnisko   |
   |       |        |       |       |literat?ru,  |
   |       |        |       |       |Latvij? izdoto |
   |       |        |       |       |b?rnu     |
   |       |        |       |       |literat?ru un |
   |       |        |       |       |ori?in?lliterat|
   |       |        |       |       |?ras darbu   |
   |       |        |       |       |pirmizdevumus |
   |       |        |       |       |latvie?u valod?|
   |       |        |       |       |saska?? ar   |
   |       |        |       |       |Izgl?t?bas un |
   |       |        |       |       |zin?tnes    |
   |       |        |       |       |ministrijas  |
   |       |        |       |       |apstiprin?tiem |
   |       |        |       |       |sarakstiem, k? |
   |       |        |       |       |ar? tipogr?fiju|
   |       |        |       |       |pakalpojumus  |
   |       |        |       |       |??s literat?ras|
   |       |        |       |       |ra?o?anai   |
   |       |        |       |       |(veido?anai); |
   |       |        |       |       |20) m?kslas,  |
   |       |        |       |       |dokument?l?s un|
   |       |        |       |       |anim?cijas   |
   |       |        |       |       |filmas (iz?emot|
   |       |        |       |       |videofilmas VHS|
   |       |        |       |       |form?t?), ja  |
   |       |        |       |       |t?s pieg?d? vai|
   |       |        |       |       |izplata    |
   |       |        |       |       |Latvijas    |
   |       |        |       |       |Republik?   |
   |       |        |       |       |ofici?li    |
   |       |        |       |       |re?istr?ts   |
   |       |        |       |       |izplat?t?js vai|
   |       |        |       |       |filmu     |
   |       |        |       |       |veidot?js;   |
   |       |        |       |       |21) kooperat?vo|
   |       |        |       |       |sabiedr?bu   |
   |       |        |       |       |sniegtos    |
   |       |        |       |       |pakalpojumus  |
   |       |        |       |       |(iz?emot pre?u |
   |       |        |       |       |pieg?des) ?o  |
   |       |        |       |       |kooperat?vo  |
   |       |        |       |       |sabiedr?bu   |
   |       |        |       |       |biedriem:   |
   |       |        |       |       |a) dz?vojamo  |
   |       |        |       |       |m?ju      |
   |       |        |       |       |uztur??anai un |
   |       |        |       |       |apsaimnieko?ana|
   |       |        |       |       |i,       |
   |       |        |       |       |b)       |
   |       |        |       |       |lauksaimniec?ba|
   |       |        |       |       |s un      |
   |       |        |       |       |zvejniec?bas  |
   |       |        |       |       |ra?ojumu    |
   |       |        |       |       |p?rstr?dei un |
   |       |        |       |       |realiz?cijai, |
   |       |        |       |       |k? ar?     |
   |       |        |       |       |lauksaimniec?ba|
   |       |        |       |       |s tehnikas,  |
   |       |        |       |       |ma??nu un citu |
   |       |        |       |       |darbar?ku   |
   |       |        |       |       |kop?gai    |
   |       |        |       |       |lieto?anai un |
   |       |        |       |       |apkopei;    |
   |       |        |       |       |22) nekustam? |
   |       |        |       |       |?pa?uma, ar?  |
   |       |        |       |       |zemes,     |
   |       |        |       |       |p?rdo?anu,   |
   |       |        |       |       |iz?emot    |
   |       |        |       |       |nelietota   |
   |       |        |       |       |nekustam?   |
   |       |        |       |       |?pa?uma pirmo |
   |       |        |       |       |p?rdo?anu;   |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |6. Nodok?u  |13. Nodevu  |40. Akc?zes  |
   |       |10. Latvijas  |funkcijas un |sist?ma,   |nodokli naftas |
   |       |nodok?u un   |veidi.    |nodevu veidi.|produktiem,  |
   |       |nodevu     |Latvijas   |       |apliekamais  |
   |38. PVN 0%  |sist?ma..   |Republik? ir |(1) Valsts  |objekts,    |
   |likme.    |(1) Nodok?u un |??di valsts  |nodevas tiek |nodok?a    |
   |PVN 0% likmi |nodevu sist?mu |nodok?i un  |uzliktas   |maks?t?ji.   |
   |piem?ro ??dam|veido:     |tiem     |saska?? ar  |?is likums   |
   |darb?b?m:  |1) valsts   |atbilsto?ie  |likumiem un |attiecas uz  |
   |Pre?u    |nodok?i, ar  |likumi par  |Ministru   |jebkur?m    |
   |pieg?d?m,  |kuriem     |nodok?u    |kabineta   |darb?b?m, kas |
   |kuru pieg?des|apliekamos   |uzlik?anu:  |noteikumiem, |Latvijas    |
   |vieta nav  |objektus un  |1) iedz?vot?ju|pa?vald?bu  |Republikas   |
   |iek?zeme   |kuru likmi   |ien?kuma   |nodevas - ar |muitas     |
   |pakalpojumiem|nosaka Saeima; |nodoklis -  |pa?vald?bas |teritorij? tiek|
   |, kuru    |        |2) uz??mumu  |domes    |veiktas ar   |
   |snieg?anas  |2) valsts   |ien?kuma   |(padomes)  |naftas     |
   |vieta nav  |nodevas, kuras |nodoklis   |izdotiem   |produktiem, ar?|
   |iek?zeme   |tiek uzliktas |3) nekustam? |saisto?iem  |uz naftas   |
   |Pakalpojumiem|saska?? ar ?o |?pa?uma    |noteikumiem. |produktu    |
   |, kas    |likumu, citiem |nodoklis - " |       |p?rvieto?anu, |
   |saist?ti ar |likumiem un  |4) pievienot?s|(2) Ministru |izmantojot   |
   |pre?u    |Ministru    |v?rt?bas   |kabineta   |cauru?vadu   |
   |eksportu un |kabineta    |nodoklis - " |noteikumos  |transportu.  |
   |tranz?ta   |noteikumiem;  |5) akc?zes  |par valsts  |Naftas produktu|
   |p?rvad?jumiem|3) pa?vald?bu |nodoklis -  |nodev?m   |(degvielas)  |
   |(ieskaitot  |nodevas, kuras |6) muitas   |j?paredz to |aprites k?rt?bu|
   |eksped?cijas,|tiek uzliktas |nodoklis - " |maks??anas  |nosaka Ministru|
   |pre?u    |saska?? ar ?o |7) dabas   |k?rt?ba,   |kabinets.   |
   |uzglab??anas,|likumu un   |resursu    |likmes un  |(1) Ar akc?zes |
   |iekrau?anas, |pa?vald?bas  |nodoklis - " |atvieglojumi,|nodokli naftas |
   |izkrau?anas, |domes (padomes)|8) izlo?u un |ja ?aj?   |produktiem   |
   |ekspert?zes |izdotiem    |azartsp??u  |likum? vai  |(turpm?k -   |
   |un ??iro?anas|saisto?iem   |nodoklis -  |citos likumos|nodoklis)   |
   |pakalpojumus)|noteikumiem.  |9) valsts   |nav noteikts |apliekamais  |
   |;      |(2) Konkr?t?  |soci?l?s   |cit?di.   |objekts ir   |
   |Starptautiska|nodok?a likum? |apdro?in??anas|Valsts nodeva|naftas     |
   |jiem     |pa?vald?b?m var|oblig?t?s   |par likumos |produkti, to  |
   |transporta  |dot ties?bas  |iemaksas.   |vai Ministru |aizst?j?j   |
   |pakalpojumiem|piem?rot    |       |kabineta   |produkti un  |
   |;      |atvieglojumus |       |noteikumos  |komponenti, k? |
   |Pakalpojumiem|tiem      |       |paredz?t?s  |ar? citi    |
   |, kas tiek  |maks?jumiem,  |       |speci?l?s  |produkti, kuri |
   |sniegti ar  |kuri ieskait?mi|       |at?aujas   |piln?gi vai  |
   |starptautisko|pa?vald?bu   |       |(licences)  |da??ji sast?v |
   |transportu, |bud?etos.   |       |izsnieg?anu |no       |
   |k? ar? pre?u |Nodevu sist?ma:|       |pre?u un   |og??de?ra?iem |
   |pieg?d?m un |        |       |pakalpojumu |(turpm?k -   |
   |pakalpojumiem|(1) Valsts   |       |importam un |naftas     |
   |, kas ir   |nodevas tiek  |       |eksportam  |produkti).   |
   |saist?ti ar |uzliktas    |       |nedr?kst   |(2) Ar nodokli |
   |starptautisk?|saska?? ar   |       |p?rsniegt ar |apliekamie   |
   |transporta  |likumiem un  |       |t?s     |naftas produkti|
   |pieg?d?m un |Ministru    |       |izsnieg?anu |atbilsto?i   |
   |apkopi,   |kabineta    |       |saist?t?s  |Latvijas    |
   |transporta  |noteikumiem,  |       |vid?j?s   |kombin?tajai  |
   |l?dzek?u   |pa?vald?bu   |       |izmaksas.  |nomenklat?rai |
   |pieg?d?m,  |nodevas - ar  |       |(3)     |ir noteikti ?? |
   |p?rb?vei,  |pa?vald?bas  |       |Pa?vald?bas |likuma     |
   |remontam,  |domes (padomes)|       |domes    |pielikum?, k? |
   |apkopei,   |izdotiem    |       |(padomes)  |ar? ir t?s   |
   |nol?g?anai un|saisto?iem   |       |izdotajos  |Latvijas    |
   |iz?r??anai, |noteikumiem.  |       |saisto?ajos |kombin?t?s   |
   |un ar ??m  |(2) Ministru  |       |noteikumos  |nomenklat?ras |
   |darb?b?m   |kabineta    |       |par     |27., 29. un  |
   |saist?t?m  |noteikumos par |       |pa?vald?bas |38.grup?    |
   |pieg?d?m un |valsts nodev?m |       |nodevu    |min?t?s preces,|
   |pakalpojumiem|j?paredz to  |       |uzlik?anu  |kuras izmanto |
   |;      |maks??anas   |       |j?paredz to |par degvielu, |
   |Transporta  |k?rt?ba, likmes|       |maks??anas  |par kurin?mo  |
   |l?dzek?u   |un       |       |k?rt?ba, ar |vai par to   |
   |a?ent??anai |atvieglojumi, |       |nodev?m   |aizst?j?j   |
   |un ar kravu |ja ?aj? likum? |       |apliekamie  |produktu vai  |
   |apkalpo?anu |vai citos   |       |objekti,   |komponentu vai |
   |saist?tiem  |likumos nav  |       |likmes un  |kuras izmanto |
   |pakalpojumiem|noteikts    |       |atvieglojumi,|naftas produktu|
   |starptautiska|cit?di. Valsts |       |k? ar? citas |ra?o?an?, bet |
   |j?      |nodeva par   |       |pras?bas,  |kuras nav   |
   |transport?; |likumos vai  |       |kuras paredz |min?tas ??   |
   |un      |Ministru    |       |citi likumi |likuma     |
   |Prec?m un  |kabineta    |       |un Ministru |pielikum?.   |
   |pakalpojumiem|noteikumos   |       |kabineta   |Nodok?a    |
   |, ko pieg?d? |paredz?t?s   |       |noteikumi.  |maks?t?js ir: |
   |diplom?tiskaj|speci?l?s   |       |(4) Valsts  |1) fizisk? un |
   |iem a?entiem.|at?aujas    |       |nodevas,   |juridisk?   |
   |       |(licences)   |       |kuras saska??|persona, kas  |
   |??diem    |izsnieg?anu  |       |ar sp?k?   |naftas     |
   |pakalpojumiem|pre?u un    |       |eso?ajiem  |produktus ieved|
   |piem?ro 0%  |pakalpojumu  |       |likumiem   |Latvijas    |
   |PVN likmi, ja|importam un  |       |piln?b?   |Republikas   |
   |?o      |eksportam   |       |netiek    |muitas     |
   |pakalpojumu |nedr?kst    |       |ieskait?tas |teritorij?   |
   |sa??m?js   |p?rsniegt ar  |       |valsts    |izlai?anai   |
   |atrodas ?rpus|t?s izsnieg?anu|       |bud?et? vai |br?vam     |
   |Latvijas   |saist?t?s   |       |pa?vald?bu  |apgroz?jumam; |
   |iek?zemes  |vid?j?s    |       |bud?etos,  |2) akc?zes   |
   |teritorijas. |izmaksas.   |       |apliek ar  |pre?u     |
   |       |(3) Pa?vald?bas|       |pievienot?s |noliktavas   |
   |       |domes (padomes)|       |v?rt?bas   |tur?t?js    |
   |       |izdotajos   |       |nodokli   |saska?? ar ?? |
   |       |saisto?ajos  |       |likum? "Par |likuma     |
   |       |noteikumos par |       |pievienot?s |nosac?jumiem. |
   |       |pa?vald?bas  |       |v?rt?bas   |        |
   |       |nodevu     |       |nodokli"   |        |
   |       |uzlik?anu   |       |noteiktaj?  |        |
   |       |j?paredz to  |       |k?rt?b?.   |        |
   |       |maks??anas   |       |       |        |
   |       |k?rt?ba, ar  |       |       |        |
   |       |nodev?m    |       |       |        |
   |       |apliekamie   |       |       |        |
   |       |objekti, likmes|       |       |        |
   |       |un       |       |       |        |
   |       |atvieglojumi, |       |       |        |
   |       |k? ar? citas  |       |       |        |
   |       |pras?bas, kuras|       |       |        |
   |       |paredz citi  |       |       |        |
   |       |likumi un   |       |       |        |
   |       |Ministru    |       |       |        |
   |       |kabineta    |       |       |        |
   |       |noteikumi.   |       |       |        |
   |       |(4) Valsts   |       |       |        |
   |       |nodevas, kuras |       |       |        |
   |       |saska?? ar   |       |       |        |
   |       |sp?k? eso?ajiem|       |       |        |
   |       |likumiem    |       |       |        |
   |       |piln?b? netiek |       |       |        |
   |       |ieskait?tas  |       |       |        |
   |       |valsts bud?et? |       |       |        |
   |       |vai pa?vald?bu |       |       |        |
   |       |bud?etos,   |       |       |        |
   |       |apliek ar   |       |       |        |
   |       |pievienot?s  |       |       |        |
   |       |v?rt?bas    |       |       |        |
   |       |nodokli likum? |       |       |        |
   |       |"Par      |       |       |        |
   |       |pievienot?s  |       |       |        |
   |       |v?rt?bas    |       |       |        |
   |       |nodokli"    |       |       |        |
   |       |noteiktaj?   |       |       |        |
   |       |k?rt?b?.    |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   |       |        |       |       |        |
   
   
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |13.Nodevu   |11. Nodok?u  |1) iz?emt   |
   |       |       |sist?ma,   |maks?t?ji, to |algas nodok?a |
   |       |restaur?cijas |nodevu veidi. |raksturojums, |gr?mati?u   |
   |       |darbu     |Valsts nodevas|ties?bas un  |atbilsto?i  |
   |34. PVN ,   |pie?em?anas, |tiek uzliktas |pien?kumi.  |likumam "Par |
   |likmes,    |ar nodokli ir |saska?? ar  |(1) Latvijas |iedz?vot?ju  |
   |apliekamie  |apliekama   |likumiem un  |Republikas  |ien?kuma   |
   |dar?jumi .  |starp?ba starp|Ministru   |likumos    |nodokli";   |
   |Apliekamie  |?kas vai b?ves|kabineta   |noteiktos   |2) iesniegt  |
   |dar?jumi :  |p?rdo?anas  |noteikumiem, |nodok?us   |algas nodok?a |
   |pre?u pieg?de,|v?rt?bu un ??s|pa?vald?bu  |(nodevas)   |gr?mati?u   |
   |ar?      |?kas vai b?ves|nodevas - ar |maks?:    |pamadarba   |
   |pa?pat?ri??; |v?rt?bu pirms |pa?vald?bas  |1) iek?zemes |viet?     |
   |pakalpojumu  |renov?cijas, |domes     |nodok?u    |3) uzglab?t  |
   |snieg?ana, ar?|rekonstrukcija|(padomes)   |maks?t?ji   |savu ien?kumu |
   |pa?pat?ri??; |s vai     |izdotiem   |(rezidenti); |g??anas vietas|
   |pre?u imports.|restaur?cijas |saisto?iem  |2) ?rvalstu  |izsniegtu   |
   |       |darbu     |noteikumiem. |nodok?u    |rakstveida  |
   |Pa?pat?ri?am |uzs?k?anas.  |(2) Ministru |maks?t?ji   |izzi?u par to,|
   |k? apliekamam |Ja gada laik? |kabineta   |(nerezidenti).|k?dus nodok?us|
   |dar?jumam tiek|p?c ieg?des  |noteikumos par|       |darba dev?js |
   |piem?rotas ?? |tiek p?rdoti |valsts nodev?m|(2) Nodok?u  |ir nomaks?jis;|
   |likuma normas,|nepabeigt?s  |j?paredz to  |likumos    |       |
   |kuras regul? |celtniec?bas |maks??anas  |fizisk?    |4) uzr?d?t  |
   |nodok?a    |objekti, ar  |k?rt?ba,   |persona tiks |personu    |
   |piem?ro?anu  |nodokli    |likmes un   |uzskat?ta par |apliecino?us |
   |pre?u pieg?d?m|apliekam?   |atvieglojumi, |rezidentu, ja:|dokumentus, ja|
   |vai      |v?rt?ba ir  |ja ?aj? likum?|       |to pieprasa  |
   |pakalpojumu  |starp?ba starp|vai citos   |1) ??s    |nodok?u    |
   |snieg?anai, ja|objekta    |likumos nav  |personas   |administr?cija|
   |?aj? likum?  |p?rdo?anas  |noteikts   |past?v?g?   |s ier?dnis  |
   |nav noteikts |v?rt?bu un t? |cit?di. Valsts|dz?vesvieta ir|(darbinieks), |
   |cit?di.    |ieg?des    |nodeva par  |Latvijas   |pildot    |
   |Pre?u pieg?des|v?rt?bu    |likumos vai  |Republik? vai |dienesta   |
   |un pakalpojumu|18)  Nomas |Ministru   |       |pien?kumus;  |
   |snieg?anas  |pirkuma    |kabineta   |2) ?? persona |5)      |
   |dar?jumos ar |(l?zinga)   |noteikumos  |uzturas    |normat?vajos |
   |nodokli    |dar?jum? ar  |paredz?t?s  |Latvijas   |aktos     |
   |apliekam?   |nodokli    |speci?l?s   |Republik? 183 |noteiktaj?  |
   |v?rt?ba ir  |apliekam?   |at?aujas   |dienas vai  |k?rt?b? un  |
   |pieg?d?to   |v?rt?ba ir  |(licences)  |ilg?k jebkur? |noteiktajos  |
   |pre?u vai   |l?zinga    |izsnieg?anu  |12 m?ne?u   |gad?jumos   |
   |sniegto    |objekta tirgus|pre?u un   |period?, kas |re?istr?t   |
   |pakalpojumu  |v?rt?ba l?guma|pakalpojumu  |s?kas vai   |pa?vald?b?  |
   |tirgus v?rt?ba|sl?g?anas   |importam un  |beidzas    |savu     |
   |naudas    |br?d?, k? ar? |eksportam   |taks?cijas  |individu?l?  |
   |izteiksm? bez |visi l?gum?  |nedr?kst   |gad?, vai   |darba veidu, |
   |pievienot?s  |noteiktie   |p?rsniegt ar |3) ?? persona |k? ar?    |
   |v?rt?bas   |papildu    |t?s      |ir Latvijas  |re?istr?ties |
   |nodok?a.   |maks?jumi. Ja |izsnieg?anu  |pilsonis, ko |k? nodok?u  |
   |Pre?u pieg?des|l?zinga    |saist?t?s   |?rzem?s    |maks?t?jam  |
   |v?rt?b?    |objekts nav  |vid?j?s    |nodarbina   |Valsts    |
   |ietilpst ar? |apliekams ar |izmaksas.   |Latvijas   |ie??mumu   |
   |visi papildus |nodokli    |(3)      |Republikas  |dienest? un  |
   |maks?jumi (tai|saska?? ar ?? |Pa?vald?bas  |vald?ba.   |pazi?ot ?ai  |
   |sakait? par  |likuma 6.panta|domes     |(3) ?? panta |instit?cijai |
   |starpniec?bu, |pirmo da?u, ar|(padomes)   |otr?s da?as 2.|par to, kad  |
   |apdro?in??anu,|nodokli    |izdotajos   |punkta    |s?k g?t    |
   |iepako?anu,  |neapliek ar? |saisto?ajos  |piem?ro?anai: |ien?kumus no |
   |transport??anu|l?gum?    |noteikumos par|       |saimniecisk?s |
   |), k? ar?   |noteiktos   |pa?vald?bas  |1) fizisk?  |darb?bas;   |
   |muitas    |papildu    |nodevu    |persona, kas |6)      |
   |nodoklis,   |maks?jumus.  |uzlik?anu   |nav atz?ta par|normat?vajos |
   |dabas resursu |19) Nomas   |j?paredz to  |rezidentu   |aktos     |
   |nodoklis,   |dar?jumos ar |maks??anas  |pirmstaks?cija|noteiktaj?  |
   |akc?zes    |nodokli    |k?rt?ba, ar  |s gad?, tiks |k?rt?b?    |
   |nodoklis un  |apliekam?   |nodev?m    |uzskat?ta par |uzskait?t   |
   |citi nodok?i |v?rt?ba ir  |apliekamie  |rezidentu   |ie??mumus no |
   |un nodevas, ja|visi nomas  |objekti,   |taks?cijas  |saimniecisk?s |
   |to paredz   |l?gum?    |likmes un   |gad? ar    |darb?bas un  |
   |konkr?tie   |noteiktie   |atvieglojumi, |datumu, kad t?|saimniecisk?s |
   |normat?vie  |maks?jumi.  |k? ar? citas |pirmoreiz   |darb?bas   |
   |akti, iz?emot |20) Ja persona|pras?bas,   |ierad?s    |izdevumus un |
   |pievienot?s  |Muitas likum? |kuras paredz |Latvij?;   |apr??in?t   |
   |v?rt?bas   |noteiktaj?  |citi likumi un|2) fizisk?  |nodok?us.   |
   |nodokli.   |k?rt?b? no  |Ministru   |persona, kas |(3) Fiziskaj?m|
   |Ja par taras |iek?zemes   |kabineta   |netiks atz?ta |person?m, ja |
   |pieg?di netiek|izved preces, |noteikumi.  |par rezidentu |t?s ir darba |
   |apr??in?ta vai|lai t?s    |(4) Valsts  |p?ctaks?cijas |dev?ji, un  |
   |?emta samaksa,|p?rstr?d?tu  |nodevas, kuras|gad?, netiks |juridiskaj?m |
   |t?s v?rt?ba  |vai apstr?d?tu|saska?? ar  |atz?ta par  |person?m k?  |
   |neietilpst  |cit? valst?, |sp?k?     |rezidentu ar? |nodok?u    |
   |pre?u pieg?des|un p?c tam  |eso?ajiem   |taks?cijas  |maks?t?jiem ir|
   |v?rt?b?.   |atkal ieved, |likumiem   |gad? p?c   |??di papildu |
   |Pakalpojuma  |ar nodokli  |piln?b? netiek|datuma, kad t?|pien?kumi:  |
   |v?rt?b?    |apliekam?   |ieskait?tas  |atst?ja    |1) uztur?t  |
   |iek?aujamas  |pre?u v?rt?ba |valsts bud?et?|Latviju, ja  |noteikt?   |
   |visas     |tiek noteikta |vai pa?vald?bu|laika posm?  |k?rt?b?    |
   |izmaksas, k? |saska?? ar  |bud?etos,   |p?c ?? datuma |gr?matved?bu, |
   |ar? visi   |Muitas likumu.|apliek ar   |?ai personai |sast?d?t   |
   |nodok?i un  |       |pievienot?s  |ir cie??kas  |p?rskatus par |
   |citi oblig?tie|Nodok?a likmes|v?rt?bas   |attiec?bas ar |savu     |
   |maks?jumi, kas|:       |nodokli likum?|?rvalsti nek? |finansi?lo un |
   |saist?ti ar ??|(1) Nodok?a  |"Par     |ar Latviju  |saimniecisko |
   |pakalpojuma  |likmi 18   |pievienot?s  |(?ai personai |darb?bu,   |
   |snieg?anu,  |procentu   |v?rt?bas   |?rvalst?s   |apr??in?t   |
   |iz?emot    |apm?r? nosaka |nodokli"   |pieder ?pa?ums|nodokli par  |
   |pievienot?s  |no dar?juma  |noteiktaj?  |vai dz?vo   |taks?cijas  |
   |v?rt?bas   |apliekam?s  |k?rt?b?.   |?imene, vai t?|periodu;   |
   |nodokli.   |v?rt?bas, ja |Atbilsto?i  |veic ?rvalst?s|2) uzr?d?t  |
   |Pre?u importa |likum? nav  |likumam    |soci?l?s   |savu nodok?u |
   |dar?jumos ar |noteikts   |iz??ir:    |apdro?in??anas|maks?t?ja kodu|
   |nodokli    |cit?di.    |Valsts    |maks?jumus). |noteiktos   |
   |apliekam?   |(2) Nodok?a  |nodevas, kuras|(4) Nodok?u  |uzskaites un |
   |v?rt?ba ir  |likmi 0    |tiek uzliktas |likumos    |p?rskata   |
   |import?jamo  |procentu   |saska?? ar  |nodok?u    |dokumentos;  |
   |pre?u muitas |apm?r? nosaka |likumiem un MK|maks?t?js,  |3) ?aj? likum?|
   |v?rt?ba, k?  |pre?u pieg?d?m|noteikumiem. |kur? nav   |un citos   |
   |ar? muitas  |un      |valsts nodeva |fizisk?    |normat?vajos |
   |nodoklis,   |pakalpojumiem |- oblig?ts  |persona, tiks |aktos     |
   |dabas resursu |       |maks?jums   |uzskat?ts par |noteiktaj?  |
   |nodoklis,   |(3) Nodok?a  |valsts bud?et?|rezidentu, ja |k?rt?b? un  |
   |akc?zes    |likmi 9    |(pamatbud?et? |tas ir    |noteiktajos  |
   |nodoklis, citi|procentu   |vai      |izveidots un |gad?jumos   |
   |nodok?i un  |apm?r? nosaka |speci?lajos  |re?istr?ts vai|re?istr?ties |
   |nodevas, ja to|pre?u pieg?d?m|bud?etos) vai |tas bija   |viet?j? (p?c |
   |paredz    |un      |?aj? likum?  |j?izveido un |juridisk?s  |
   |konkr?tie   |pakalpojumiem.|noteiktajos  |j?re?istr?  |adreses)   |
   |normat?vie  |       |gad?jumos   |saska?? ar  |nodok?u    |
   |akti, iz?emot |       |pa?vald?bas  |Latvijas   |administr?cija|
   |pievienot?s  |       |bud?et? k?  |Republikas  |s instit?cij?;|
   |v?rt?bas   |       |atl?dz?ba par |likumiem.   |       |
   |nodokli.   |       |nodro?in?jumu,|(5) Nodok?u  |4)      |
   |Pa?pat?ri?a  |       |ko valsts   |maks?t?ji,  |normat?vajos |
   |dar?jumos ar |       |instit?cijas |kuri neatbilst|aktos     |
   |nodokli    |       |devu?as    |?? panta   |noteiktajos  |
   |apliekam?   |       |uz??m?jdarb?ba|otr?s, tre??s |gad?jumos   |
   |v?rt?ba ir  |       |i, vai par  |un ceturt?s  |desmit dienu |
   |pieg?d?to   |       |sniegtajiem  |da?as     |laik? pazi?ot |
   |pre?u vai   |       |pakalpojumiem,|nosac?jumiem, |viet?jai (p?c |
   |sniegto    |       |k? ar? likumos|uzskat?mi par |juridisk?s  |
   |pakalpojumu  |       |paredz?tiem  |nerezidentiem.|adreses)   |
   |pa?izmaksa.  |       |speci?liem  |Nerezidenti  |nodok?u    |
   |Mai?as un   |       |m?r?iem (ce?u,|maks? nodok?us|administr?cija|
   |ieskaita   |       |ostu un sakaru|saska?? ar  |s instit?cijai|
   |dar?jumos ar |       |sist?mu    |Latvijas   |par izmai??m |
   |nodokli    |       |uztur??anai un|Republikas  |to      |
   |apliekam?   |       |att?st?bai,  |likumiem par |re?istr?cijas |
   |v?rt?ba ir  |       |iedz?vot?ju un|Latvijas   |datos;    |
   |pre?u vai   |       |dabas     |Republik?, t?s|5) ?aj? likm? |
   |pakalpojumu  |       |ekolo?iskajai |teritori?lajos|un Ministru  |
   |tirgus v?rt?ba|       |aizsarg??anai,|?de?os un   |kabineta   |
   |pre?u pieg?des|       |teritorijas  |gaisa telp?  |noteikumos  |
   |vai      |       |labiek?rto?ana|g?to ien?kumu,|noteiktaj?  |
   |pakalpojumu  |       |i un citiem  |k? ar? citus |k?rt?b?    |
   |snieg?anas  |       |m?r?iem);   |nodok?us   |iesniegt   |
   |br?d?.    |       |Pa?vald?bu  |atbilsto?i  |nodok?u    |
   |Par      |       |nodevas, kuras|konkr?to   |administr?cija|
   |starpniec?bas |       |tiek uzliktas |nodok?u    |i deklar?ciju |
   |a?enta sniegto|       |saska?? ar  |likumiem.   |par visiem  |
   |starpniec?bas |       |pa?vald?bas  |(6)      |iepriek??j?  |
   |pakalpojumu  |       |domes izdotiem|Nerezidenta  |m?nes?    |
   |v?rt?bu, kas |       |saisto?iem  |past?v?g?   |atsevi??i   |
   |apliekama ar |       |noteikumiem. |p?rst?vniec?ba|veiktajiem  |
   |nodokli,   |       |pa?vald?bas  |Latvij?, ja t?|dar?jumiem  |
   |uzskat?ma   |       |nodeva -   |ir izveidota |skaidr? naud? |
   |starpniec?bas |       |pa?vald?bas  |un re?istr?ta |(ar? par   |
   |atl?dz?ba.  |       |domes     |vai t? bija  |pirkumiem),  |
   |Ja persona,  |       |(padomes)   |j?izveido un |kuri p?rsniedz|
   |sniedzot   |       |noteikts   |j?re?istr?  |vienu t?kstoti|
   |starpniec?bas |       |oblig?ts   |saska?? ar  |latu;     |
   |pakalpojumus, |       |maks?jums   |Latvijas   |6) nomaks?t  |
   |sa?em pilnu  |       |pa?vald?bas  |Republikas  |nodok?us un  |
   |samaksu par  |       |pamatbud?et? |likumiem, visu|citus     |
   |pre?u pieg?di |       |vai speci?laj?|nodok?u likumu|maks?jumus,  |
   |vai      |       |bud?et? ?aj? |piem?ro?anai |ar? nodok?u  |
   |pakalpojumu  |       |likum?    |tiks uzskat?ta|par?dus,   |
   |snieg?anu un |       |paredz?tajos |par atsevi??u |valsts bud?et?|
   |sav? v?rd?  |       |gad?jumos.  |iek?zemes   |un pa?vald?bu |
   |izraksta   |       |       |nodok?u    |bud?etos p?c |
   |nodok?a    |       |       |maks?t?ju. Par|tam, kad   |
   |r??inu, ??  |       |       |nerezidenta  |apmierin?ti  |
   |persona tiek |       |       |past?v?go   |darbinieku  |
   |uzskat?ta par |       |       |p?rst?vniec?bu|pras?jumi   |
   |pre?u     |       |       |tiks uzskat?ta|atbilsto?i  |
   |pieg?d?t?ju  |       |       |t?da     |darba     |
   |vai      |       |       |p?rst?vniec?ba|tiesiskaj?m  |
   |pakalpojumu  |       |       |, kas atbilst |attiec?b?m un |
   |sniedz?ju un |       |       |k?dam (vismaz |pras?jumi   |
   |pieg?d?to   |       |       |vienam) no  |atl?dzin?t  |
   |pre?u vai   |       |       |??diem    |kait?jumu, kas|
   |sniegto    |       |       |nosac?jumiem: |nodar?ts   |
   |pakalpojumu  |       |       |       |sakrop?ojuma |
   |v?rt?ba ir  |       |       |1) izmanto  |vai cita   |
   |apliekama ar |       |       |noteiktu   |vesel?bas   |
   |nodokli, ja  |       |       |vietu, kur?  |boj?juma   |
   |?aj? pant? nav|       |       |uz??mums   |rezult?t?, k? |
   |noteikts   |       |       |(uz??m?jsabied|ar? sakar? ar |
   |cit?di.    |       |       |r?ba) piln?gi |apg?dnieka  |
   |Ja apliekam? |       |       |vai da??ji  |zaud?jumu;  |
   |persona,   |       |       |veic     |7) p?c l?muma |
   |p?rst?vot   |       |       |uz??m?jdarb?bu|pie?em?anas  |
   |Latvijas   |       |       |;       |par uz??muma |
   |Republikas  |       |       |2) izmanto  |(uz??m?jsabied|
   |Uz??mumu   |       |       |b?vlaukumus, |r?bas)    |
   |re?istr?   |       |       |celtniec?bas, |likvid?ciju, |
   |nere?istr?tu |       |       |mont??as vai |reorganiz?ciju|
   |?rvalsts   |       |       |komplekt??anas|vai darb?bas |
   |fizisko vai  |       |       |objektus vai |p?rtrauk?anu |
   |juridisko   |       |       |veic ar tiem |normat?vajos |
   |personu,   |       |       |saist?to   |aktos     |
   |piedal?s pre?u|       |       |p?rraudz?bas |noteiktaj?  |
   |pieg?des vai |       |       |vai      |k?rt?b? 10  |
   |pakalpojumu  |       |       |konsultat?vo |dienu laik?  |
   |nodro?in??an?,|       |       |darb?bu;   |rakstveid?  |
   |tiek     |       |       |3) izmanto  |inform?t par |
   |uzskat?ts, ka |       |       |dabas resursu |to attiec?go |
   |?? persona  |       |       |p?t??anai vai |nodok?u    |
   |pati ir    |       |       |ieg??anai   |administr?cija|
   |pieg?d?jusi  |       |       |paredz?to   |s instit?ciju;|
   |preces vai  |       |       |apr?kojumu vai|       |
   |sniegusi   |       |       |iek?rtas, ar? |8) iesniegt  |
   |pakalpojumus, |       |       |urb?anas   |Latvijas   |
   |un ar nodokli |       |       |platformas un |Republikas  |
   |ir apliekama |       |       |speci?los   |Uz??mumu   |
   |visa iek?zem? |       |       |ku?us, vai  |re?istram   |
   |sniegto    |       |       |veic ar tiem |attiec?g?s  |
   |pakalpojumu  |       |       |saist?to   |nodok?u    |
   |vai pieg?d?to |       |       |p?rraudz?bas |administr?cija|
   |pre?u v?rt?ba.|       |       |vai      |s instit?cijas|
   |       |       |       |konsultat?vo |izsniegtu   |
   |Komisijas   |       |       |darb?bu;   |izzi?u par  |
   |tirdzniec?b?, |       |       |4) sniedz   |nodok?u    |
   |kas veikta  |       |       |pakalpojumus, |maks?jumu   |
   |komisijas   |       |       |ar?      |samaksu, ja  |
   |tirdzniec?bai |       |       |konsultat?vos,|likvid?jamam |
   |paredz?t?   |       |       |vad?bas un  |uz??mumam   |
   |atsevi??i   |       |       |tehniskos   |(uz??m?jsabied|
   |iek?rtot?   |       |       |pakalpojumus, |r?bai) ir   |
   |mazumtirdzniec|       |       |izmantojot  |veikti visi  |
   |?bas veikal? |       |       |?rvalstu   |normat?vajos |
   |ar fizisko  |       |       |uz??muma   |aktos     |
   |personu    |       |       |darbiniekus  |noteiktie   |
   |?pa?um? eso??m|       |       |vai      |pas?kumi   |
   |lietot?m   |       |       |piesaist?to  |kreditoru   |
   |prec?m vai  |       |       |person?lu;  |pras?bu    |
   |fizisko    |       |       |5) izmanto  |apmierin??anai|
   |personu pa?u |       |       |fizisk?s,   |, ??s pras?bas|
   |ra?ot?m    |       |       |juridisk?s vai|ir      |
   |nep?rtikas  |       |       |citas personas|apmierin?tas |
   |prec?m,    |       |       |darb?bu    |un      |
   |iz?emot    |       |       |?rvalstu   |apstiprin?ta |
   |tirdzniec?bu |       |       |uz??muma lab?,|sl?guma    |
   |ar lietot?m  |       |       |ja min?tajai |(likvid?cijas)|
   |prec?m, kas  |       |       |personai ir  |bilance.   |
   |ievestas no  |       |       |pie??irtas un |Izzi?a par  |
   |?rvalst?m   |       |       |t? izmanto  |nodok?u    |
   |p?rdo?anai, ar|       |       |pilnvaras   |maks?jumu   |
   |nodokli ir  |       |       |nosl?gt    |samaksu    |
   |apliekama   |       |       |l?gumus    |iesniedzama ne|
   |starpniec?bas |       |       |?rvalstu   |v?l?k k? 10  |
   |(komisijas)  |       |       |uz??muma   |dienu laik? no|
   |atl?dz?ba   |       |       |v?rd?.    |??s izzi?as  |
   |Ministru   |       |       |(7)      |izsnieg?anas |
   |kabineta   |       |       |Nerezidenta  |dienas.    |
   |noteiktaj?  |       |       |past?v?g?   |Izzi?a, kura |
   |k?rt?b?.   |       |       |p?rst?vniec?ba|Latvijas   |
   |Sniedzot   |       |       |Latvij? maks? |Republikas  |
   |kravas    |       |       |nodok?us   |Uz??mumu   |
   |eksped?cijas |       |       |saska?? ar  |re?istram   |
   |pakalpojumus, |       |       |Latvijas   |iesniegta   |
   |ar nodokli ir |       |       |Republikas  |v?l?k, nav  |
   |apliekama   |       |       |likumiem par |der?ga.    |
   |atl?dz?ba par |       |       |Latvijas   |Nodok?u    |
   |eksped?cijas |       |       |Republik?, t?s|maks?t?jiem ir|
   |pakalpojumiem.|       |       |teritori?lajos|ties?bas:   |
   |       |       |       |?de?os un   |1) izmantot  |
   |Ja ?kas vai  |       |       |gaisa telp?  |likumos    |
   |b?ves tiek  |       |       |g?to ien?kumu,|noteiktos   |
   |p?rdotas viena|       |       |par ?rvalst?s |nodok?u un  |
   |gada laik? p?c|       |       |g?to ien?kumu,|nodevu    |
   |renov?cijas, |       |       |kas      |atvieglojumus;|
   |rekonstrukcija|       |       |attiecin?ms uz|       |
   |s vai     |       |       |?o      |2) izmantot  |
   |       |       |       |p?rst?vniec?bu|likumos    |
   |       |       |       |, k? ar? citus|paredz?t?s  |
   |       |       |       |nodok?us   |nodok?u    |
   |       |       |       |atbilsto?i  |atlaides;   |
   |       |       |       |konkr?to   |3) nodok?u  |
   |       |       |       |nodok?u    |administr?cij?|
   |       |       |       |likumiem.   |bez maksas  |
   |       |       |       |Pien?kumi:  |iepaz?ties ar |
   |       |       |       |(1) Nodok?u  |normat?vajiem |
   |       |       |       |maks?t?ju   |dokumentiem, |
   |       |       |       |visp?r?gie  |kas reglament?|
   |       |       |       |pien?kumi ir |nodok?u un  |
   |       |       |       |??di:     |nodevu    |
   |       |       |       |1) apr??in?t |apr??in??anas |
   |       |       |       |maks?jamo   |un maks??anas |
   |       |       |       |nodok?u    |k?rt?bu;   |
   |       |       |       |summas;    |4) iepaz?ties |
   |       |       |       |2) noteiktaj? |ar nodok?u un |
   |       |       |       |termi?? un  |nodevu    |
   |       |       |       |piln? apm?r? |apr??inu   |
   |       |       |       |nomaks?t   |p?rbaudes   |
   |       |       |       |nodok?us un  |aktiem un   |
   |       |       |       |nodevas;   |p?rskatiem,  |
   |       |       |       |3) iesniegt  |kas attiecas |
   |       |       |       |nodok?u    |uz konkr?to  |
   |       |       |       |administr?cija|nodok?u    |
   |       |       |       |i konkr?to  |maks?t?ju;  |
   |       |       |       |nodok?u    |5) p?rs?dz?t |
   |       |       |       |likumos    |?? likuma VIII|
   |       |       |       |paredz?t?s  |noda??    |
   |       |       |       |deklar?cijas, |noteiktaj?  |
   |       |       |       |p?rskatus vai |k?rt?b?    |
   |       |       |       |nodok?u    |nodok?u    |
   |       |       |       |apr??inus   |administr?cija|
   |       |       |       |(turpm?k   |s l?mumus;  |
   |       |       |       |deklar?cijas) |6) iesniegt  |
   |       |       |       |rakstveid? vai|nodok?u    |
   |       |       |       |elektronisk? |administr?cija|
   |       |       |       |veid?;    |i pieteikumu |
   |       |       |       |4) nodok?u  |par nodevu  |
   |       |       |       |apr??inu   |samaksas   |
   |       |       |       |pareiz?bas  |p?rskat??anu, |
   |       |       |       |pier?d??anai |deklar?cijas |
   |       |       |       |uzglab?t   |labojumu vai |
   |       |       |       |finansi?l?s un|nodok?u    |
   |       |       |       |saimniecisk?s |(ar nodokli  |
   |       |       |       |darb?bas   |apliekam?   |
   |       |       |       |ie??mumus un |objekta)   |
   |       |       |       |izdevumus   |apr??ina   |
   |       |       |       |apliecino?us |preciz?jumu  |
   |       |       |       |dokumentus  |triju gadu  |
   |       |       |       |vismaz piecus |laik? p?c   |
   |       |       |       |gadus, bet  |konkr?tajos  |
   |       |       |       |gad?jumos, kad|likumos    |
   |       |       |       |nodok?u    |noteikt?   |
   |       |       |       |maks?t?jam  |maks??anas  |
   |       |       |       |saska?? ar  |termi?a, ja  |
   |       |       |       |likumu tiek  |?aj? laik? par|
   |       |       |       |piem?rots   |konkr?tajiem |
   |       |       |       |?pa?s nodok?u |nodok?iem un |
   |       |       |       |re??ms uz   |attiec?gajiem |
   |       |       |       |laiku, kas  |taks?cijas  |
   |       |       |       |p?rsniedz   |periodiem nav |
   |       |       |       |piecus gadus, |uzs?kta vai  |
   |       |       |       |- visu ?pa?? |veikta nodok?u|
   |       |       |       |nodok?u re??ma|       |
   |       |       |       |piem?ro?anas |rev?zija   |
   |       |       |       |laiku.    |(audits).   |
   |       |       |       |5)      |Attiec?b? uz |
   |       |       |       |normat?vajos |valsts bud?et?|
   |       |       |       |aktos     |ieskait?miem |
   |       |       |       |noteiktaj?  |nodok?u    |
   |       |       |       |k?rt?b? un  |maks?jumiem  |
   |       |       |       |noteiktajos  |?aj? punkt?  |
   |       |       |       |gad?jumos   |noteikto   |
   |       |       |       |re?istr?t   |termi?a    |
   |       |       |       |pa?vald?b?  |nokav?jumu var|
   |       |       |       |savu     |atjaunot   |
   |       |       |       |individu?l?  |Valsts    |
   |       |       |       |darba veidu, |ie??mumu   |
   |       |       |       |k? ar?    |dienesta   |
   |       |       |       |re?istr?ties |?ener?ldirekto|
   |       |       |       |k? nodok?u  |rs, ja nodok?u|
   |       |       |       |maks?t?jam  |maks?t?js   |
   |       |       |       |Valsts    |iesniedz   |
   |       |       |       |ie??mumu   |pieteikumu par|
   |       |       |       |dienest? un  |       |
   |       |       |       |pazi?ot ?ai  |termi??    |
   |       |       |       |instit?cijai |nesamaks?to  |
   |       |       |       |par to, kad  |nodok?u    |
   |       |       |       |s?k g?t    |samaksu;   |
   |       |       |       |ien?kumus no |7) sa?emt   |
   |       |       |       |saimniecisk?s |p?rmaks?to  |
   |       |       |       |darb?bas;   |nodok?u summas|
   |       |       |       |6)      |saska?? ar  |
   |       |       |       |normat?vajos |konkr?to   |
   |       |       |       |aktos     |nodok?u    |
   |       |       |       |noteiktaj?  |likumiem;   |
   |       |       |       |k?rt?b?    |8) sa?emt   |
   |       |       |       |uzskait?t   |nodok?u    |
   |       |       |       |ie??mumus no |administr?cija|
   |       |       |       |saimniecisk?s |s nepareizi  |
   |       |       |       |darb?bas un  |piedz?to   |
   |       |       |       |saimniecisk?s |maks?jumu   |
   |       |       |       |darb?bas   |summas ??   |
   |       |       |       |izdevumus un |likuma    |
   |       |       |       |apr??in?t   |28.pant?   |
   |       |       |       |nodok?us;   |noteiktaj?  |
   |       |       |       |7) ietur?t  |k?rt?b?;   |
   |       |       |       |konkr?to   |9) sa?emt no |
   |       |       |       |nodok?u    |savu ien?kumu |
   |       |       |       |likumos    |g??anas vietas|
   |       |       |       |paredz?t?s  |rakstveida  |
   |       |       |       |maks?jamo   |izzi?u par to,|
   |       |       |       |nodok?u    |k?dus nodok?us|
   |       |       |       |summas.    |darba dev?js |
   |       |       |       |(2) Fiziskaj?m|ir nomaks?jis.|
   |       |       |       |person?m k?  |       |
   |       |       |       |nodok?u    |       |
   |       |       |       |maks?t?jiem ir|       |
   |       |       |       |??di papildu |       |
   |       |       |       |pien?kumi:  |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |kop?j?s    |18.      |9. Latvijas  |
   |15. Nodok?u  |       |deklar?cij?  |Iedz?vot?ju  |nodok?u    |
   |administr??ana|50. Sankcijas |uzr?d?t?s   |ien?kuma   |sist?mas   |
   |,       |par nodok?u  |nodok?a    |nodok?a gada |pamatlikums- |
   |administr??ana|likumu    |summas, bet ne|apliekam?   |likums Par  |
   |s       |p?rk?pumiem. |vair?k k? 500 |ien?kuma   |nodok?iem un |
   |instit?cijas, |Pamatpar?da  |latu.     |noteik?ana  |nodev?m.   |
   |to ties?bas, |palielin?juma |Atbild?ba par |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |
   |pien?kumi,  |naudas un   |atk?rtotu   |ien?kums ir  |nodok?u un  |
   |atbilst?ba.  |nokav?juma  |nodok?a b?zes |visa     |nodevu veidus |
   |Nodok?us   |naudas    |samazin??anu |taks?cijas  |un reglament? |
   |administr?  |apr??in??ana |(1) Ja nodok?u|perioda    |nodok?u un  |
   |??das     |(1) Nodok?u un|maks?t?js   |(kalend?r?  |nodevu    |
   |instit?cijas: |nodevu    |triju gadu  |gada) laik?  |noteik?anas  |
   |       |nokav?to   |laik?     |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to  |
   |1) iedz?vot?ju|maks?jumu (ar?|atk?rtoti   |natur?lo   |iekas??anu un |
   |ien?kuma   |soda naudu)  |p?rk?pis   |v?rt?bu un  |piedzi?u,   |
   |nodokli -   |summa     |nodok?u    |sa?emto    |nodok?u un  |
   |Valsts    |(pamatpar?ds) |likumus    |pakalpojumu  |nodevu    |
   |ie??mumu   |tiek     |(samazin?jis |kopums.    |maks?t?ju   |
   |dienests un  |palielin?ta  |nodok?u b?zi, |1. Maks?t?ja |(turpm?k -  |
   |pa?vald?bas  |atbilsto?i  |neuzr?d?dams |gada apliekamo|nodok?u    |
   |atbilsto?i  |Latvijas   |ien?kumus vai |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |
   |likumam "Par |Bankas    |uzr?d?dams  |ien?kumi, par |nodok?u un  |
   |iedz?vot?ju  |noteiktajai  |maz?kus    |kuriem ir   |nodevu    |
   |ien?kuma   |refinans??anas|ien?kumus, vai|j?maks? algas |administr?cija|
   |nodokli";   |likmei    |ar dokumentiem|nodoklis,   |s (turpm?k - |
   |2) uz??mumu  |kav?juma   |apliecin?jis |atbilsto?i ?? |nodok?u    |
   |ien?kuma   |period?.   |nepamatotus  |panta otrajai,|administr?cija|
   |nodokli -   |(2) Par    |izdevumus),  |ceturtajai un |) ties?bas,  |
   |Valsts    |nodok?u un  |nodok?u    |piektajai   |pien?kumus un |
   |ie??mumu   |nodevu    |administr?cija|da?ai, un   |atbild?bu,  |
   |dienests;   |maks?juma (ar?|piedzen no  |p?r?jie ??  |nodok?u    |
   |3) nekustam? |soda naudas) |nodok?u    |panta tre?aj? |maks?t?ju   |
   |?pa?uma    |samaksas   |maks?t?ja   |da?? min?tie |re?istr?cijas |
   |nodokli -   |termi?a    |nesamaks?t?  |ien?kumi.   |k?rt?bu, k?  |
   |Valsts    |nokav?jumu  |(iztr?ksto??) |2. Pie    |ar? nodok?u un|
   |ie??mumu   |maks?t?jam  |nodok?a summu |ien?kumiem,  |nodevu    |
   |dienests un  |tiek     |un soda naudu |par kuriem ir |jaut?jumos  |
   |pa?vald?bas  |apr??in?ta  |??s summas  |j?maks? algas |pie?emto   |
   |atbilsto?i  |nokav?juma  |divk?r??   |nodoklis,   |l?mumu    |
   |likumam "Par |nauda - no  |apm?r?.    |atbilsto?i  |p?rs?dz??anas |
   |nekustam?   |laik?     |(2) Ja triju |Ministru   |k?rt?bu.   |
   |?pa?uma    |nenomaks?t?  |m?ne?u laik? |kabineta   |(2) ?is likums|
   |nodokli";   |pamatpar?da  |nodok?u    |noteikumiem  |attiecas uz  |
   |4) akc?zes  |0,05 procenti |maks?t?js   |tiek     |visiem    |
   |nodokli -   |par katru   |nenomaks?   |pieskait?ta  |nodok?iem un |
   |Valsts    |nokav?to   |nodok?a, soda |darba alga,  |nodev?m, ja  |
   |ie??mumu   |dienu, ja   |naudas vai  |pr?mijas,   |konkr?t?   |
   |dienests;   |konkr?t?   |nokav?juma  |vienreiz?ja un|nodok?a likums|
   |5) pievienot?s|nodok?a likum?|naudas par?du |sistem?tiska |neparedz citu,|
   |v?rt?bas   |nav noteikti |bud?et? un  |atl?dz?ba un |konkr?t?   |
   |nodokli -   |citi     |vi?am nav   |citi ien?kumi,|nodok?a vai  |
   |Valsts    |nokav?juma  |pagarin?ti  |ko darbinieks |nodevas    |
   |ie??mumu   |naudas apm?ri.|nodok?u    |sa?em uz   |specifikai  |
   |dienests;   |       |nomaksas   |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u  |
   |6) dabas   |(3)      |termi?i ??  |iepriek??jo  |k?rt?bu, kura |
   |resursu    |Pamatpar?da  |likuma    |darba     |nedr?kst b?t |
   |nodokli -   |palielin?juma |24.pant?   |attiec?bu   |pretrun? ar ?o|
   |Valsts    |naudu un   |noteiktaj?  |pamata    |likumu. Muitas|
   |ie??mumu   |nokav?juma  |k?rt?b?,   |uz??m?jsabiedr|nodok?a    |
   |dienests,   |naudu     |nodok?u    |?b?s, valsts |noteik?anas  |
   |Vides     |neapr??ina, ja|administr?cija|uz??mumos,  |k?rt?bu,   |
   |aizsardz?bas |valsts bud?ets|ierosina ties?|iest?d?s,   |iekas??anu un |
   |un re?ion?l?s |vai      |lietu par   |organiz?cij?s |sankciju   |
   |att?st?bas  |pa?vald?bas  |nodok?u    |un no     |piem?ro?anu  |
   |ministrija un |bud?ets tam  |maks?t?ja   |fiziskaj?m  |reglament? ar?|
   |pa?vald?bas  |piekrit?go  |atz??anu par |person?m, k? |likums "Par  |
   |atbilsto?i  |nodok?a    |maks?tnesp?j?g|ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|
   |likumam "Par |maks?jumu ir |u.      |par valsts  |(tarifiem)" un|
   |dabas resursu |sa??mis piecu |Atbild?ba par |dienesta   |Muitas likums.|
   |nodokli".   |darba dienu  |uz??m?jdarb?ba|pien?kumu   |       |
   |7) izlo?u un |laik? p?c   |s veik?anu,  |izpildi un  |(3) Konkr?to |
   |azartsp??u  |maks?juma   |nere?istr?joti|ien?kumi no  |nodokli vai  |
   |nodokli -   |termi?a    |es k? nodok?u |darba l?guma |nodevu uzliek |
   |Valsts    |iest??an?s. Ja|maks?t?jam un |izpildes.   |saska?? ar  |
   |ie??mumu   |min?tais   |citiem nodok?u|3. Pie    |konkr?t?   |
   |dienests;   |nosac?jums  |likumu    |p?r?jiem   |nodok?a vai  |
   |8) muitas   |netiek    |p?rk?pumiem. |fizisk?s   |nodevas    |
   |nodokli -   |iev?rots,   |Ja fizisk? vai|personas   |likumu, k? ar?|
   |Valsts    |pamatpar?da  |juridisk?   |ien?kumiem,  |?aj? likum?  |
   |ie??mumu   |palielin?jumu |persona, kas |par kuriem ir |paredz?tajos |
   |dienests;   |un nokav?juma |veic     |j?maks?    |gad?jumos   |
   |9) valsts   |naudu     |uz??m?jdarb?bu|nodoklis, tiek|saska?? ar  |
   |soci?l?s   |apr??ina,   |,       |pieskait?ti: |Ministru   |
   |apdro?in??anas|s?kot ar   |nere?istr?jas |1) ien?kumi no|kabineta   |
   |oblig?t?s   |n?kamo dienu |k? nodok?u  |individu?l?  |noteikumiem  |
   |iemaksas -  |p?c konkr?t? |maks?t?js vai |darba un   |vai      |
   |Valsts    |nodok?a likum?|30 dienu laik?|uz??muma   |pa?vald?bas  |
   |ie??mumu   |noteikt?   |p?c noteikt? |l?guma;    |domes     |
   |dienests.   |maks??anas  |termi?a    |2) ien?kumi no|(padomes)   |
   |Nodok?u    |termi?a    |neiesniedz  |individu?l?  |izdotiem   |
   |administr?cija|iest??an?s. Ja|nodok?u    |uz??muma, ar? |saisto?iem  |
   |s ties?bas  |maks??anas  |likumos    |no zemnieku  |noteikumiem. |
   |nosaka likums|termi?? sakr?t|paredz?t?s  |vai zvejnieku |(4) Ja    |
   |par valsts  |ar br?vdienu |deklar?cijas |saimniec?bas, |Ministru   |
   |nodev?m un  |(sv?tku    |vai nodok?u  |ja tie nav  |kabineta   |
   |nodok?iem,  |dienu), tad  |apr??inus, k? |uz??mumu   |noteikumos vai|
   |likums "Par  |par maks??anas|ar?      |ien?kuma   |pa?vald?bas  |
   |Valsts    |dienu     |saimniec?bas |nodok?a    |domes     |
   |ie??mumu   |uzskat?ma   |un      |objekts;   |(padomes)   |
   |dienestu" un |pirm?     |gr?matved?bas |3) ien?kumi no|pie?emtajos  |
   |citi likumi. |darbdiena p?c |dokumentus,  |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos  |
   |Nodok?u    |br?vdienas  |bez kuriem  |as;      |noteikumos ir |
   |administr?cija|(sv?tku    |nodok?u    |4) ien?kumi, |iek?autas   |
   |s pien?kumi ir|dienas).   |administr?cija|ko      |normas, kas  |
   |??di:     |(4)      |s ier?d?i   |uz??m?jsabiedr|paredz    |
   |1) nodro?in?t,|Pamatpar?da  |(darbinieki) |?bas, uz??muma|oblig?tus   |
   |lai ?o likumu |palielin?juma |nevar noteikt |(iest?des,  |maks?jumus,  |
   |un citu    |naudas un   |nodok?u b?zi, |organiz?cijas)|kuri atbilst |
   |nodok?u    |nokav?juma  |vai nerada  |dal?bnieki  |?? likuma   |
   |(nodevu)   |naudas    |iesp?ju    |sa?em     |1.pant?    |
   |likumus iev?ro|apr??in??ana: |iekas?t    |uz??m?jsabiedr|min?tajiem  |
   |gan nodok?u  |       |nodok?us, vai |?bas, uz??muma|terminiem   |
   |maks?t?ji, gan|1) tiek    |neat?auj   |(iest?des,  |"nodoklis",  |
   |nodok?u    |p?rtraukta:  |nodok?u    |organiz?cijas)|"nodeva" vai |
   |administr?cija|a)      |administr?cija|likvid?cijas |"pa?vald?bas |
   |;       |privatiz?jamie|s ier?dnim  |vai      |nodeva", bet |
   |2) kontrol?t |m uz??mumiem |(darbiniekam) |reorganiz?cija|kuri nav   |
   |nodok?u    |(uz??m?jsabied|ieiet nodok?u |s gad?jum?;  |paredz?ti ?aj?|
   |(nodevu)   |r?b?m) no  |maks?t?ja   |5) ien?kumi no|likum?, tad  |
   |apr??in??anas |dienas, kad  |telp?s, kad  |nekustam?   |??du normu  |
   |un maks??anas |tie nodoti  |?im ier?dnim |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana  |
   |pareiz?bu;  |privatiz?cijai|(darbiniekam) |?ku da?u,   |nav pie?aujama|
   |3) kontrol?t |, uz??mumiem |ir t?das   |dz?vok?u,   |tikm?r, kam?r |
   |nodok?u    |(uz??m?jsabied|ties?bas, tad:|zemes)    |nav st?ju?ies |
   |(nodevu)   |r?b?m) no  |       |iznom??anas  |sp?k?     |
   |maks?jumu   |dienas, kad  |1) tiek    |vai      |atbilsto?i  |
   |par?dus;   |tie nodoti  |piem?rota ?? |iz?r??anas;  |groz?jumi ?aj?|
   |4) piem?rot  |atsavin??anai,|likuma    |6) ien?kumi no|likum?.    |
   |sankcijas   |l?dz dienai, |33.panta   |lietas (zemes,|       |
   |nodok?u    |kad saist?bas |pirmaj? da?? |telpas)    |       |
   |(nodevu)   |tiek nodotas |noteikt?   |nodo?anas   |       |
   |likumu    |ar pie?em?anas|atbild?ba,  |t?l?k     |       |
   |p?rk?p?jiem, |un nodo?anas |bet, ja nav  |apak?nomniekam|       |
   |pamatojoties |aktu jaunajam |iesp?jams   |vai      |       |
   |uz likumiem un|?pa?niekam,  |noteikt    |apak??rniekam;|       |
   |Ministru   |bet ne ilg?k |nodok?u    |       |       |
   |kabineta   |k? uz 12   |lielumu, tos |7) ien?kumi no|       |
   |noteikumiem; |m?ne?iem,   |iekas? par  |kustam?s   |       |
   |5) izskat?t un|b) uz??mumiem |iepriek??jo  |mantas    |       |
   |izlemt    |(uz??m?jsabied|periodu    |iznom??anas; |       |
   |jaut?jumus par|r?b?m), kurus |apr??in?to  |8) ien?kumi no|       |
   |nodok?u    |tiesa     |nodok?u    |intelektu?l? |       |
   |(nodevu)   |pasludin?jusi |dubult?    |?pa?uma un  |       |
   |maks??anas  |par      |apm?r?, bet, |ties?b?m uz to|       |
   |termi?u    |maks?tnesp?j?g|ja t?du nav  |(autoratl?dz?b|       |
   |pagarin??anu; |iem, - no   |bijis, nodok?u|a,      |       |
   |       |tiesas    |lielumu    |izpild?t?jatl?|       |
   |6) kontrol?t |nol?muma   |nosaka,    |dz?ba;    |       |
   |nodok?u    |pie?em?anas  |pamatojoties |zin?tnes,   |       |
   |(nodevu)   |dienas,    |uz nodok?u  |literat?ras un|       |
   |atlaides   |c) uz??mumiem |administr?cija|m?kslas darbu,|       |
   |piem?ro?anas |(uz??m?jsabied|s r?c?b? eso?o|atkl?jumu,  |       |
   |pareiz?bu;  |r?b?m), kuriem|inform?ciju  |izgudrojumu un|       |
   |7) rakstveid? |Ministru   |par analogiem |r?pniecisko  |       |
   |dar?t zin?mu |kabineta   |nodok?u    |paraugu autoru|       |
   |nodok?u    |noteiktaj?  |maks?t?jiem un|un vi?u    |       |
   |maks?t?jam  |k?rt?b? un  |piem?rojot  |mantinieku  |       |
   |deklar?t? un |termi?? tiek |p?rk?p?jiem  |honor?ri) k? |       |
   |p?rr??in?t?  |kapitaliz?ti |nodok?u    |ar? no    |       |
   |maks?juma   |nodok?u    |maks?jumus  |ties?b?m   |       |
   |starp?bu;   |maks?jumu   |dubult?    |izmantot   |       |
   |8) nodro?in?t |pamatpar?di; |apm?r?;    |ties?bas uz  |       |
   |nodok?u    |Nokav?juma  |2) p?c nodok?u|intelektu?lo |       |
   |(nodevu)   |naudas    |administr?cija|?pa?umu;   |       |
   |iekas??anas  |apr??in??ana |s       |9) no     |       |
   |publiskumu,  |tiek     |piepras?juma: |uz??m?jsabiedr|       |
   |regul?ri   |p?rtraukta:  |       |?b?m,     |       |
   |public?jot  |1) summ?m,  |a)      |uz??mumiem  |       |
   |inform?ciju  |kuras     |ministrij?m, |(iest?d?m,  |       |
   |par atsevi??u |nor?d?tas   |pa?vald?b?m un|organiz?cij?m)|       |
   |nodok?u    |izpildei   |cit?m     |sa?emtie   |       |
   |(nodevu)   |pie?emtajos  |instit?cij?m |d?vin?jumi;  |       |
   |kopie??mumiem |maks?juma   |j?atsauc   |10) pensijas |       |
   |un par nodok?u|uzdevumos, no |nodok?u    |neatkar?gi no |       |
   |maks?t?jiem, |dienas, kad  |maks?t?jam  |to izmaksas  |       |
   |kuriem ir   |banka tos   |izsniegt?   |avota;    |       |
   |liel?kie   |pie??musi   |at?auja    |11) citi   |       |
   |nodok?u    |izpildei;   |(licence)   |ien?kumi, kas |       |
   |(nodevu)   |2) tikai t?d? |veikt     |nav min?ti ?? |       |
   |par?di;    |gad?jum?, ja |uz??m?jdarb?bu|likuma.    |       |
   |9) public?t  |bankas kontos |,       |       |       |
   |zi?as par   |iesald?to   |b) muitas   |       |       |
   |nodok?u un  |(aiztur?to)  |iest?d?m   |       |       |
   |nodevu likmju,|naudas    |j?aptur    |       |       |
   |soda naudas un|l?dzek?u   |nodok?u    |       |       |
   |nokav?juma  |?pa?nieks-  |maks?t?ja   |       |       |
   |naudas    |p?rvald?t?js |eksporta un  |       |       |
   |noteik?anas  |nav atteicies |importa    |       |       |
   |k?rt?bas   |no sav?m   |oper?cijas,  |       |       |
   |groz??anu;  |pras?juma   |c) bank?m   |       |       |
   |10) veikt   |ties?b?m par |j?p?rtrauc  |       |       |
   |nodok?u    |labu citai  |l?dzek?u   |       |       |
   |(nodevu)   |personai vai |izsnieg?ana un|       |       |
   |kontroli   |ar? savas   |p?rskait?jumi |       |       |
   |(p?rbaudi,  |ties?bas nav |no nodok?u  |       |       |
   |rev?ziju),  |nodevis    |maks?t?ja   |       |       |
   |pamatojoties |jebkurai citai|konta, l?dz  |       |       |
   |uz nodok?u  |personai.   |tiek sa?emts |       |       |
   |administr?cija|Skaidr?s   |nodok?u    |       |       |
   |s tie??s   |naudas    |administr?cija|       |       |
   |vad?bas    |lieto?anas  |s rakstveida |       |       |
   |rakstveida  |ierobe?ojumi: |atsaukums vai |       |       |
   |l?mumu, kur? |Nodok?u    |tiesas    |       |       |
   |uzr?d?ts   |maks?t?ji,  |nol?mums;   |       |       |
   |kontroles   |iz?emot    |3) tiek    |       |       |
   |(p?rbaudes,  |fiziskas   |piem?roti   |       |       |
   |rev?zijas)  |personas,   |citos     |       |       |
   |termi??;   |katru m?nesi |likumdo?anas |       |       |
   |11) piedz?t  |Ministru   |aktos     |       |       |
   |bezstr?da   |kabineta   |noteiktie   |       |       |
   |k?rt?b?    |noteiktaj?  |sodi. Nodok?u |       |       |
   |termi??    |k?rt?b?    |administr?cija|       |       |
   |nenomaks?tos |deklar? visus |ir ties?ga  |       |       |
   |nodok?us, soda|m?ne?a laik? |iesniegt   |       |       |
   |naudas un   |savstarp?ji  |materi?lus  |       |       |
   |nokav?juma  |skaidr? naud? |attiec?gaj?  |       |       |
   |naudas no   |veiktos    |valsts    |       |       |
   |nodok?u    |dar?jumus   |instit?cij?  |       |       |
   |maks?t?ja   |(neatkar?gi no|krimin?llietas|       |       |
   |finansu    |t?, vai    |ierosin??anai.|       |       |
   |l?dzek?iem vai|dar?jums   |       |       |       |
   |no cita vi?am |notiek vien? |Saimniecisk?s |       |       |
   |piedero?a   |oper?cij? vai |darb?bas   |       |       |
   |?pa?uma;   |vair?k?s   |aptur??ana  |       |       |
   |12) nodro?in?t|oper?cij?s), |normat?vo aktu|       |       |
   |publiski   |kuru summa  |p?rk?pumu   |       |       |
   |pieejamu   |p?rsniedz 1000|gad?jumos   |       |       |
   |pievienot?s  |latu. Ja nav |Ja fizisk? vai|       |       |
   |v?rt?bas   |deklar?ti   |juridisk?   |       |       |
   |nodok?a    |skaidr? naud? |persona vai  |       |       |
   |maks?t?ju   |veiktie    |??du personu |       |       |
   |re?istru.   |dar?jumi, kuru|grupa, veicot |       |       |
   |Atbild?ba:  |summa     |saimniecisko |       |       |
   |(1)      |p?rsniedz 1000|darb?bu,   |       |       |
   |Zaud?jumus,  |latu,     |p?rk?pj    |       |       |
   |ar? no aprites|maks?jama soda|normat?vajos |       |       |
   |izsl?gt?s   |nauda 5    |aktos     |       |       |
   |naudas rad?tos|procentu   |paredz?to   |       |       |
   |zaud?jumus,  |apm?r? no   |k?rt?bu, kas |       |       |
   |kas fiziskajai|nedeklar?to  |nodro?ina ar |       |       |
   |vai      |dar?jumu   |nodok?iem un |       |       |
   |juridiskajai |kopsummas.  |nodev?m    |       |       |
   |personai   |Ja ?? panta  |apliekamo   |       |       |
   |radu?ies   |pirmaj? da?? |objektu    |       |       |
   |nodok?u    |min?tie    |pareizu un  |       |       |
   |administr?cija|dar?jumi   |piln?gu    |       |       |
   |s       |p?rsniedz 3000|uzskaiti,   |       |       |
   |prettiesiskas |latu,     |Valsts    |       |       |
   |r?c?bas vai  |maks?jama soda|ie??mumu   |       |       |
   |k??das d??,  |nauda 10   |dienests ir  |       |       |
   |atl?dzina   |procentu   |ties?gs    |       |       |
   |attiec?gi no |apm?r? no ?o |speci?las   |       |       |
   |valsts bud?eta|dar?jumu   |p?rbaudes   |       |       |
   |un pa?vald?bu |kopsummas; ja |veik?anai   |       |       |
   |bud?etiem,  |?ie dar?jumi |Ministru   |       |       |
   |turkl?t    |nav deklar?ti |kabineta   |       |       |
   |atmaks?jam?  |?? panta   |noteiktaj?  |       |       |
   |summa tiek  |pirmaj? da?? |k?rt?b?    |       |       |
   |palielin?ta  |noteiktaj?  |aptur?t    |       |       |
   |atbilsto?i  |k?rt?b?, - 15 |normat?vo aktu|       |       |
   |Latvijas   |procentu   |p?rk?p?ja (vai|       |       |
   |Bankas    |apm?r? no ?o |t?      |       |       |
   |noteiktajai  |dar?jumu   |strukt?rvien?b|       |       |
   |refinans??anas|kopsummas, ja |as, kur?   |       |       |
   |likmei ?aj?  |?aj? pant? nav|noticis    |       |       |
   |period?.   |noteikts   |p?rk?pums)  |       |       |
   |(2) Nodok?u  |cit?di.    |darb?bu uz  |       |       |
   |administr?cija|Atbild?ba par |laiku, kas nav|       |       |
   |s ier?dnis  |nodok?u b?zes |ilg?ks par 10 |       |       |
   |(darbinieks), |samazin??anu |dien?m no   |       |       |
   |kur? pie??vis |Ja nodok?u  |Valsts    |       |       |
   |prettiesisku |maks?t?js,  |ie??mumu   |       |       |
   |r?c?bu,    |p?rk?pdams  |dienesta   |       |       |
   |zaud?jumus  |nodok?u likumu|instit?cijas |       |       |
   |atl?dzina   |pras?bas,   |l?muma    |       |       |
   |likumos    |nodok?u    |(r?kojuma)  |       |       |
   |noteiktaj?  |administr?cija|pie?em?anas  |       |       |
   |k?rt?b?.   |i iesniegtaj?s|dienas.    |       |       |
   |       |deklar?cij?s |Attiec?go   |       |       |
   |       |vai nodok?u  |l?mumu    |       |       |
   |       |apr??inos   |(r?kojumu)  |       |       |
   |       |samazina   |Valsts    |       |       |
   |       |nodok?u b?zi |ie??mumu   |       |       |
   |       |(ar nodokli  |dienests   |       |       |
   |       |apliekamo   |pie?em triju |       |       |
   |       |objektu) un no|darbadienu  |       |       |
   |       |t?s apr??in?to|laik? p?c   |       |       |
   |       |nodok?a summu,|p?rbau?u   |       |       |
   |       |nodok?u    |materi?lu   |       |       |
   |       |administr?cija|sa?em?anas no |       |       |
   |       |apr??ina un  |kontrol?jo??m |       |       |
   |       |par labu   |instit?cij?m. |       |       |
   |       |bud?etam no  |?? panta   |       |       |
   |       |nodok?u    |pirmaj? da?? |       |       |
   |       |maks?t?ja   |noteiktais  |       |       |
   |       |piedzen    |speci?l?s   |       |       |
   |       |samazin?to  |p?rbaudes   |       |       |
   |       |nodok?a summu |veik?anas   |       |       |
   |       |un soda naudu |laika     |       |       |
   |       |t?s apm?r?, ja|ierobe?ojums |       |       |
   |       |konkr?to   |nav      |       |       |
   |       |nodok?u    |piem?rojams  |       |       |
   |       |likumos nav  |gad?jumos, kad|       |       |
   |       |paredz?ts cits|??d? p?rbaud? |       |       |
   |       |soda naudas  |ir konstat?ts,|       |       |
   |       |apm?rs.    |ka      |       |       |
   |       |Soda naudu  |nepiecie?ams |       |       |
   |       |neapr??ina un |veikt speci?lu|       |       |
   |       |nepiedzen, ja |nodok?u    |       |       |
   |       |iev?roti abi |auditu, vai  |       |       |
   |       |??di     |gad?jumos, par|       |       |
   |       |nosac?jumi:  |kuriem    |       |       |
   |       |1) nodok?u  |paredz?ta   |       |       |
   |       |maks?t?js   |krimin?latbild|       |       |
   |       |attiec?b? uz |?ba, -    |       |       |
   |       |termi??    |saimnieciski |       |       |
   |       |iesniegto   |finansi?l?s  |       |       |
   |       |deklar?ciju  |darb?bas   |       |       |
   |       |vai nodok?u  |rev?ziju. Ja |       |       |
   |       |apr??inu pirms|?? panta   |       |       |
   |       |nodok?u    |pirmaj? da?? |       |       |
   |       |administr?cija|paredz?t?   |       |       |
   |       |s p?rbaudes  |normat?vo aktu|       |       |
   |       |s?kuma    |p?rk?p?ja (vai|       |       |
   |       |iesniedzis  |t?      |       |       |
   |       |deklar?cijas |strukt?rvien?b|       |       |
   |       |labojumu vai |as, kur?   |       |       |
   |       |nodok?u (ar  |noticis    |       |       |
   |       |nodokli    |p?rk?pums)  |       |       |
   |       |apliekam?   |darb?ba    |       |       |
   |       |objekta)   |aptur?ta uz  |       |       |
   |       |apr??ina   |laiku, tad  |       |       |
   |       |preciz?jumu; |darb?bas   |       |       |
   |       |2) piecu darba|aptur??anas  |       |       |
   |       |dienu laik? no|rezult?t?   |       |       |
   |       |deklar?cijas |radu?ies   |       |       |
   |       |labojuma vai |materi?lie  |       |       |
   |       |nodok?u (ar  |zaud?jumi tiek|       |       |
   |       |nodokli    |segti no   |       |       |
   |       |apliekam?   |p?rk?p?ja   |       |       |
   |       |objekta)   |(fizisk?s vai |       |       |
   |       |apr??ina   |juridisk?s  |       |       |
   |       |preciz?juma  |personas vai |       |       |
   |       |iesnieg?anas |??du personu |       |       |
   |       |dienas ir   |grupas)    |       |       |
   |       |samaks?jis  |l?dzek?iem.  |       |       |
   |       |samazin?to  |       |       |       |
   |       |nodok?a summu |       |       |       |
   |       |un ar to   |       |       |       |
   |       |saist?to   |       |       |       |
   |       |pamatpar?da  |       |       |       |
   |       |palielin?jumu |       |       |       |
   |       |un nokav?juma |       |       |       |
   |       |naudu, kas  |       |       |       |
   |       |izveidojusies |       |       |       |
   |       |l?dz     |       |       |       |
   |       |deklar?cijas |       |       |       |
   |       |labojuma vai |       |       |       |
   |       |nodok?u (ar  |       |       |       |
   |       |nodokli    |       |       |       |
   |       |apliekam?   |       |       |       |
   |       |objekta)   |       |       |       |
   |       |apr??ina   |       |       |       |
   |       |preciz?juma  |       |       |       |
   |       |iesnieg?anas |       |       |       |
   |       |dienai.    |       |       |       |
   |       |Samazin?t?  |       |       |       |
   |       |nodok?a summa |       |       |       |
   |       |un soda nauda |       |       |       |
   |       |attiec?gaj?  |       |       |       |
   |       |apm?r? nodok?u|       |       |       |
   |       |maks?t?jam  |       |       |       |
   |       |j?samaks? 30 |       |       |       |
   |       |dienu laik? no|       |       |       |
   |       |dienas, kad  |       |       |       |
   |       |sa?emts    |       |       |       |
   |       |nodok?u    |       |       |       |
   |       |administr?cija|       |       |       |
   |       |s l?mums par |       |       |       |
   |       |apr??in?to  |       |       |       |
   |       |nodok?a summu.|       |       |       |
   |       |Ja maks?jumi |       |       |       |
   |       |noteikto 30  |       |       |       |
   |       |dienu laik?  |       |       |       |
   |       |netiek veikti,|       |       |       |
   |       |ar 31. dienu |       |       |       |
   |       |tiek piedz?ta |       |       |       |
   |       |nokav?juma  |       |       |       |
   |       |nauda- 0.05 % |       |       |       |
   |       |par katru   |       |       |       |
   |       |dienu.    |       |       |       |
   |       |Atbild?ba par |       |       |       |
   |       |deklar?cijas |       |       |       |
   |       |savlaic?gu  |       |       |       |
   |       |neiesnieg?anu |       |       |       |
   |       |(1) Ja nodok?u|       |       |       |
   |       |maks?t?js   |       |       |       |
   |       |iesniedz   |       |       |       |
   |       |nodok?u    |       |       |       |
   |       |administr?cija|       |       |       |
   |       |i konkr?to  |       |       |       |
   |       |nodok?u    |       |       |       |
   |       |likumos    |       |       |       |
   |       |paredz?t?s  |       |       |       |
   |       |deklar?cijas, |       |       |       |
   |       |p?rskatus vai |       |       |       |
   |       |nodok?u    |       |       |       |
   |       |apr??inus   |       |       |       |
   |       |(turpm?k   |       |       |       |
   |       |deklar?cijas),|       |       |       |
   |       |neiev?rojot  |       |       |       |
   |       |normat?vajos |       |       |       |
   |       |aktos     |       |       |       |
   |       |noteiktos   |       |       |       |
   |       |iesnieg?anas |       |       |       |
   |       |termi?us,   |       |       |       |
   |       |vi?am par   |       |       |       |
   |       |deklar?cijas |       |       |       |
   |       |iesnieg?anu ar|       |       |       |
   |       |nov?lo?anos  |       |       |       |
   |       |atkar?b? no  |       |       |       |
   |       |nov?lo?an?s  |       |       |       |
   |       |ilguma tiek  |       |       |       |
   |       |uzlikta soda |       |       |       |
   |       |nauda ??dos  |       |       |       |
   |       |apm?ros, ja  |       |       |       |
   |       |konkr?to   |       |       |       |
   |       |nodok?u    |       |       |       |
   |       |likumos nav  |       |       |       |
   |       |noteikts   |       |       |       |
   |       |cit?di:    |       |       |       |
   |       |1) l?dz 15  |       |       |       |
   |       |kalend?ra   |       |       |       |
   |       |dien?m 0,1 |       |       |       |
   |       |procents no  |       |       |       |
   |       |kop?j?s    |       |       |       |
   |       |deklar?cij?  |       |       |       |
   |       |uzr?d?t?s   |       |       |       |
   |       |nodok?a    |       |       |       |
   |       |summas, bet ne|       |       |       |
   |       |vair?k k? 50 |       |       |       |
   |       |latu;     |       |       |       |
   |       |2) no 16 l?dz |       |       |       |
   |       |30 kalend?ra |       |       |       |
   |       |dien?m 0,5 |       |       |       |
   |       |procenti no  |       |       |       |
   |       |kop?j?s    |       |       |       |
   |       |deklar?cij?  |       |       |       |
   |       |uzr?d?t?s   |       |       |       |
   |       |nodok?a    |       |       |       |
   |       |summas, bet ne|       |       |       |
   |       |vair?k k? 200 |       |       |       |
   |       |latu;     |       |       |       |
   |       |3) virs 30  |       |       |       |
   |       |kalend?ra   |       |       |       |
   |       |dien?m 1  |       |       |       |
   |       |procents no  |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   
   
   |     |     |       |         |          |
   |     |     |       |         |          |
   |     |     |       |         |          |
   |12.   |14.    |1.Bud?eta  |2.Valsts     |          |
   |Valsts  |Pa?vald?bu|visp?rejs  |konsolid?tais   |4.Fisk?l? reforma |
   |nodok?i, |nodevas, |raksturojums,|kopbudzets,t?   |un nodok?u     |
   |to    |to    |bud?etu veidi|ie??mumu un    |politika.     |
   |raksturoj|raksturoju|       |izdevumu da?a   |Istenejotfiskalas |
   |ums.   |ms.    |Bud?ets ir  |konsolid?tais   |sistemas reformu  |
   |Nodoklis |pa?vald?ba|valsts??mumu |kopbud?ets ir   |valst?,iizstradata |
   |- ar   |s nodeva -|un izdevumu |valsts      |jauna nodok?u   |
   |likumu  |pa?vald?ba|saraksts,kas |pamatbud?eta   |likumdosanas    |
   |noteikts |s domes  |sast?d?ts  |,valsts speciala |sistema,kuras   |
   |oblig?ts |(padomes) |noteiktam  |budzeta,pasvaldibu|ievie?ana s?k?s  |
   |maks?jums|noteikts |laika    |pamatbud?etu un  |1995.gad?.Jauna  |
   |valsts  |oblig?ts |periodam,para|pa?valdibu    |nodoklu sistema  |
   |bud?et? |maks?jums |sti     |specialo budzetu |uzskatama kan 1993 |
   |vai   |pa?vald?ba|gadam.Bud?ets|summa,no kuras  |gad? latvija    |
   |pa?vald?b|s     |ir l?dezeklis|tiek atskaititi  |uzsaktas fiskalas |
   |u    |pamatbud?e|valsts    |transferi-tie?ie |sistemas reformas |
   |bud?etos |t? vai  |politikas  |savstarpejie   |sastavda?a.    |
   |(pamatbud|speci?laj?|?steno?anai |naudas lidzek?u  |Ieprek?eja nodoklu |
   |?et? vai |bud?et?  |ar      |p?rskatijumi   |sistema,kura tika |
   |speci?laj|?aj?   |finansi?lajam|dazadiem     |izstradata     |
   |os    |likum?  |metod?m,un  |budzetiem.Kons.kop|1990.gad? u7n   |
   |bud?etos)|paredz?taj|tas ir    |bud?ets latvij?  |ievesta ar     |
   |, kas nav|os    |vald?bas   |pirmo reizi tika |1991.gada 1.janvari|
   |maks?jums|gad?jumos;|darb?bas un |planots 1998   |nopietno izmainu  |
   |par   |     |vad?bas   |.bud?etya     |rezultat?,kas   |
   |noteiktas|(1)    |pamat?.   |gadam.?aja budzeta|norisinajas pedejo |
   |preces  |Pils?tas |Budzeta   |projekta     |gadu laik? valsts |
   |ieg?di  |domei un |m?rkis ir  |turpuinajas    |ekonomik?,ka ari  |
   |vai   |pagasta  |noteikt un  |1997.gada     |grozijumi     |
   |pakalpoju|padomei ir|pamatot,kadi |uzsaktais budzeta |likum,do?anas   |
   |ma    |ties?bas |l?dzek?i   |izdevumu planojums|aktos,?pa?i    |
   |sa?em?anu|Ministru |nepieciesami |programmu un   |Civillikuma    |
   |un nav  |kabineta |vald?bai,k? |apak?programmu  |darbibas      |
   |soda   |noteikumos|ar? cit?m  |griezuma.     |atjauno?an?,radija |
   |naudas, |noteiktaj?|valsts    |Budzeta programma |nepiecie?amibu   |
   |pamatpar?|k?rt?b?  |instit?cij?m |ietver tadus   |mainit ne tikai  |
   |da    |sav?   |un      |savstarpeji    |atsevi??us nodoklu |
   |palielin?|administra|pa?valdibam |saistitus     |likumus,bet butiski|
   |juma   |t?vaj?  |to valsts  |pasakumus vai   |ghrozity visu   |
   |naudas un|teritorij?|pienakumu  |pakalpojumus,kuri |nodok?u un nodevu |
   |nokav?jum|uzlikt  |veiksanai,kur|orienteti uz   |sistemu.?o     |
   |a naudas |pa?vald?ba|a finanse?ana|kopeju m?r?i vai |nepiecie?amibu   |
   |maks?jums|s nodevas |noteikta ar |ari cie?i     |pastiprinaja ari  |
   |, k? ar? |par:   |likumdo?anas |saistitiem    |pedejo gadu laik? |
   |nav   |1)    |aktiem.Bud?et|m?rkiem.Bud?eta  |izveidoju?as    |
   |maks?jums|pa?vald?ba|a uzdevums ir|programma var but |daudzas nodok?u  |
   |par   |s domes  |nodro?inat  |sadalita     |atlaides,kuras savu|
   |valsts  |(padomes) |,lai taj?  |apak?programmas.pr|sakotnejo     |
   |kapit?la |izstr?d?to|laikposm?,kur|ogrammu budzets  |ekonomisko nozimi |
   |vai t?  |ofici?lo |am ?ie    |dod iespeju    |bija        |
   |da?as  |dokumentu |l?dzek?i   |noteikt,kadi   |zaudeju?as.Un,visbe|
   |izmanto?a|un    |paredzeti,izd|valsts sektora  |idzot,Latvijas   |
   |nu.   |apliecin?t|evumus segtu |pakalpojumi un  |iesaisti?anas   |
   |Latvijas |u to   |atbilsto?i  |kada apjoma bus  |starptautiskajas  |
   |Republik?|kopiju  |ie??mumi   |pieejami,izmantojo|organizacij?s   |
   |ir ??di |sa?em?anu;|budzeta.   |t noteiktu valsts |atklaja vairakas  |
   |valsts  |     |Veidojot   |budzeta lidzek?u |butiskas pastavo?as|
   |nodok?i |2)    |valsts    |apjomu.svarigi ir |nodok?u sistemas  |
   |un tiem |izklaid?jo|budzetu,vai |noteikt maksimalo |nepilnibas un   |
   |atbilsto?|?a    |valdfiba   |rezultatu,kadu  |neatbilstibu    |
   |ie likumi|rakstura |darbojas   |iesp?jams sasniegt|visparpie?emtajam |
   |par   |pas?kumu |ar:a)bud?eta |ar ierobezotu   |normam.Integracija |
   |nodok?u |sar?ko?anu|defecitu   |lidzeklu apjomu. |Eirop? izvirzija  |
   |uzlik?anu|publisk?s |b)bud?.p?rpal|         |jaunu       |
   |:    |viet?s;  |ikumu    |         |uzdevumu-tuvinat  |
   |1)    |3)    |c)sabalans?tu|         |musu valsts nodoklu|
   |iedz?vot?|atp?tnieku|bud?etu.   |         |likumu atbilstibu |
   |ju    |un t?ristu|Bud?.defec?ts|         |ES valst?s     |
   |ien?kuma |uz?em?anu;|ir budzeta  |         |lietotajai nodoklu |
   |nodoklis |     |gada izdevumu|         |likumdosanai.   |
   |- "Par  |4)    |p?rsniegums |         |Parejas periodu  |
   |iedz?vot?|tirdzniec?|p?r gada   |         |Latvij? pavadija  |
   |ju    |bu    |ie?emumiem. |         |ekonomisk?s    |
   |ien?kuma |publisk?s |Atbilsto?i  |         |situacjas     |
   |nodokli";|viet?s;  |likumam Par |         |nestabilitate,smaga|
   |     |5) visu  |budzetu un  |         |s finansialas   |
   |2)    |veidu   |finansu   |         |grutibas,nodok?u  |
   |uz??mumu |dz?vnieku |vad?bu LR  |         |ienemumu      |
   |ien?kuma |tur??anu; |bud?etus   |         |nepietiekamiba.  |
   |nodoklis |     |iedala:   |         |?emot v?ra minetos |
   |- "Par  |6)    |Valsts    |         |apstak?os finansu |
   |uz??mumu |transportl|bud?eta   |         |ministrija     |
   |ien?kuma |?dzek?u  |Pa?vald?bu  |         |1993.gada otraj?  |
   |nodokli";|iebrauk?an|budzetos   |         |pus? izstradaja  |
   |     |u ?pa?a  |Valsts    |         |fiskalas sistemas |
   |3)    |re??ma  |bud?ets un  |         |reformas      |
   |nekustam?|zon?s;  |pa?vald?bas |         |koncepciju,kur?  |
   |?pa?uma |7)    |budzets   |         |ieverojama vita  |
   |nodoklis |rekl?mas, |sast?v no  |         |ieradita nodoklu  |
   |- "Par  |afi?u un |Pamatbud?eta |         |likumdo?anas    |
   |nekustam?|sludin?jum|Speci?l?   |         |sakarto?anai.Fiskal|
   |?pa?uma |u     |bud?eta   |         |as sistemas    |
   |nodokli";|izvieto?an|Valsts    |         |reformai tika   |
   |     |u     |bud?etu veido|         |izvirz?ti ?adi   |
   |4)    |publisk?s |visi vald?bas|         |m?r?i:       |
   |pievienot|viet?s;  |(valsts   |         |Nodrosinat budzeta |
   |?s    |8) laivu, |instit?ciju0 |         |ienemumus sakotneji|
   |v?rt?bas |motorlaivu|sav?ktie vai |         |31-33 procentu   |
   |nodoklis |un jahtu |sa?emtie   |         |apmera,bet     |
   |- "Par  |tur??anu; |ie??mumi,kuri|         |velakajos periodos |
   |pievienot|     |ir valsts  |         |35-38 procentu   |
   |?s    |9)    |budzeta   |         |apmera no iek?zemes|
   |v?rt?bas |pa?vald?bu|l?dzek?i   |         |kopprodukta;    |
   |nodokli";|simbolikas|Pa?vald?bu  |         |Stimulet uzkrajumu |
   |     |izmanto?an|budzeti ir  |         |veido?anos latvijas|
   |5)    |u;    |kopbudzeta  |         |tautsaimniecib? un |
   |akc?zes |10)    |da?a,un tioe |         |ieguldijumus    |
   |nodoklis |b?vat?auja|ietver katram|         |uznemejdarbib?;  |
   |- "Par  |s     |saimnieciskaj|         |Veicin?t latvijas |
   |akc?zes |sa?em?anu.|am gadam   |         |integre?anos ES un |
   |nodokli",|     |visus    |         |citas starpvalstu |
   |     |(2) Rajona|pa?vald?bu  |         |ekonomiskajas   |
   |6)    |padomei ir|sav?ktos vai |         |struktur?s     |
   |akc?zes |ties?bas |sa?emtos   |         |Samazinat nodok?u |
   |nodoklis |Ministru |ie??mumus,kur|         |likumdo?anas    |
   |naftas  |kabineta |us      |         |negativo ietekmi uz|
   |produktie|noteikumos|pa?vald?bas |         |uz?emejdarbibu   |
   |m- "Par |noteiktaj?|apropri?   |         |Nodro?inat nodoklu |
   |akc?zes |k?rt?b?  |pa?vald?bu  |         |likumu atbilstibu |
   |nodokli |sav?   |m?r?iem.   |         |LR         |
   |naftas  |administra|Pamatbud?ets |         |likumdo?anai;ipa?i |
   |produktie|t?vaj?  |ir bud?etu  |         |Civillikumam un  |
   |m",   |teritorij?|da?a,kuru  |         |likumiem par    |
   |7) muitas|uzlikt  |veido visi  |         |gramatvedibu un  |
   |nodoklis |nodevu  |ie?emumi   |         |gadaparskatiem,ka |
   |- "Par  |par:   |,iz?emot   |         |ari tuvinat tos ES |
   |muitas  |1) rajona |?pa?iem   |         |valst?s lietotajai |
   |nodokli |padomes  |m?r?iem   |         |nodok?u      |
   |(tarifiem|izstr?d?to|iez?m?tos  |         |likumdo?anai    |
   |)";   |ofici?lo |ie??mumus,zie|         |Nov?rst legalas  |
   |8) dabas |dokumentu |dojumus un  |         |iespejas      |
   |resursu |un    |d?vinajumus,k|         |izvairities no   |
   |nodoklis |apliecin?t|a ar?    |         |nodok?u maksa?anas.|
   |- "Par  |u to   |izdevumi,kuru|         |          |
   |dabas  |kopiju  |s paredz?ts |         |Sabalanset valsts |
   |resursu |sa?em?anu;|segt no ?iem |         |un pasvaldibu   |
   |nodokli";|     |ioe??mumiem. |         |ie??mumus ar    |
   |     |2) rajona |Speci?lais  |         |izdevumiem,lai   |
   |9) izlo?u|pa?vald?ba|budzets ir  |         |bud?eta fdefec?ts |
   |un    |s     |bud?etu   |         |neparsniegtu 2   |
   |azartsp??|simbolikas|da?a,kuru  |         |propcentus no   |
   |u    |izmanto?an|veido ?pa?iem|         |iek?zemes     |
   |nodoklis |u.    |m?r?iem   |         |kopprodukta.    |
   |- "Par  |(3)    |iez?m?ti   |         |Veiktie fiskalie  |
   |izlo?u un|Pa?vald?bu|ie?emumi,k? |         |pasakumi      |
   |azartsp??|nodevu  |ar? ziedojumi|         |nodro?inaja valsts |
   |u nodevu |veid?   |un d?vinajumi|         |ienemumu      |
   |un    |apmaks?jam|naud? vai  |         |palielina?anos,ka |
   |nodokli";|a     |nat?r?9ar  |         |ari finansialas  |
   |     |atl?dz?ba |uzskaiti   |         |situacijas     |
   |10)   |tikai par |naud?) un  |         |stabileze?anos   |
   |valsts  |?? likuma |kuras    |         |valsti.Tas nepalika|
   |soci?l?s |12.pant? |l?dzek?i   |         |nepaman?ts ari   |
   |apdro?in?|paredz?to |izlietojami |         |rietumvalstu    |
   |?anas  |pa?vald?bu|saist?ba ar |         |ekonomistiem,kuri |
   |oblig?t?s|nodro?in?j|?iem     |         |analiz? situaciju |
   |iemaksas |umu. Ja  |ie?emumiem. |         |Baltijas valstis. |
   |- "Par  |pa?vald?ba|       |         |Viens no minetas  |
   |valsts  |s dome  |       |         |reformas merkiem ir|
   |soci?lo |(padome) |       |         |nodro?inat tuvako 5|
   |apdro?in?|vai t?s  |       |         |gadu laika visa  |
   |?anu".  |iest?des |       |         |lime?a budzeta   |
   |Nodok?u |sniedz  |       |         |nodok?u maksajumus |
   |maks?t?ji|pakalpojum|       |         |35-38 procentu   |
   |valsts  |us, kas  |       |         |apmera no IKP.Pec |
   |nodok?us |saska?? ar|       |         |ekspertu      |
   |iemaks? |?o likumu |       |         |vertejuma.Latvij? |
   |valsts  |nav    |       |         |1993.gada nodoklu |
   |bud?et? |pa?vald?ba|       |         |ipatsvars IKP   |
   |vai ar? |s nodevas |       |         |sastadija 36%,kas |
   |p?c   |objekts, |       |         |bija par 6 procenta|
   |noteikta |un ja par |       |         |punktiem augstaks |
   |to    |?iem   |       |         |neka        |
   |sadal?jum|pakalpojum|       |         |iepriek?eja,1992.ga|
   |a- valsts|iem ir  |       |         |d?.?emot v?r?   |
   |bud?et? |?emama  |       |         |veiktos      |
   |un    |samaksa, |       |         |pasakumus,kas   |
   |pa?vald?b|tad ir  |       |         |saistiti ar    |
   |u    |j?k?rto  |       |         |grpzijumiem nodok?u|
   |bud?etos |atsevi??a |       |         |likumdosanas    |
   |atbilsto?|gr?matved?|       |         |aktos,k? ari    |
   |i    |bas    |       |         |nodok?u      |
   |konkr?ta |uzskaite |       |         |adminestresanas  |
   |nodok?a |un    |       |         |uzlabosana,nodoklu |
   |likumam. |j?nodro?in|       |         |?patsvars 1994.gada|
   |Ar?   |a nodok?u |       |         |IKP paaugstinajas |
   |bud?etos |un citu  |       |         |l?dz 37%.1995.gada |
   |ieskait?m|oblig?to |       |         |nodoklu maksajumu |
   |? soda  |maks?jumu |       |         |ipatsvars IKP   |
   |nauda par|veik?ana |       |         |palielinajas par  |
   |nodok?u |par tiem |       |         |viena procenta   |
   |likumu  |saska?? ar|       |         |punktu un sasniedza|
   |p?rk?pumi|?o likumu |       |         |38%.        |
   |em,   |un    |       |         |Valsts fiskalas  |
   |nokav?jum|konkr?to |       |         |politikas     |
   |a nauda |nodok?u  |       |         |stabil;izacija   |
   |un    |likumiem. |       |         |turpinajas ari 1996|
   |nodok?u |     |       |         |gad?,mobilezejot  |
   |maks?jumi|(4)    |       |         |ie?emumus un    |
   |,    |Republikas|       |         |ierobe?ojot bud?eta|
   |saglab?jo|pils?tu  |       |         |izdevumus.Nozimigu |
   |t nodok?u|domju un |       |         |vietu ?aj? proces? |
   |sadales |rajonu  |       |         |ie?ema nodok?u   |
   |proporcij|padomju  |       |         |likumdosanas talaka|
   |u, tiek |pie?emtie |       |         |sakarto?ana,jo 1995|
   |iemaks?ti|saisto?ie |       |         |gada stajas speka |
   |tajos  |noteikumi |       |         |vairaki jauni   |
   |pa?os  |par    |       |         |nodoklu      |
   |bud?etu |pa?vald?bu|       |         |likumi,piem.,PVN,pa|
   |kontos, |nodev?m  |       |         |r nodokliem un   |
   |kuros  |p?c to  |       |         |nodevam,uz?emumu  |
   |maks?jams|parakst??a|       |         |ienakuma      |
   |konkr?tai|nas piecu |       |         |nodoklis,dabas   |
   |s    |darbdienu |       |         |resursu nodoklis,ka|
   |nodoklis,|laik?   |       |         |ari butiski    |
   |ja    |nos?t?mi |       |         |grozijumi citos  |
   |konkr?taj|pa?vald?bu|       |         |nodoklu      |
   |? nodok?a|darb?bu  |       |         |likumos.Veiktie  |
   |likum?  |p?rraugo?a|       |         |pasakumi nodoklu  |
   |nav   |jai    |       |         |likumdosanas jom? |
   |noteikts |instit?cij|       |         |sekmeja musu valsts|
   |cit?di. |ai    |       |         |nodoklu      |
   |     |re?istr??a|       |         |likumdosanas    |
   |     |nai    |       |         |tuvinasanu tirgus |
   |     |Ministru |       |         |ekonomikas     |
   |     |kabineta |       |         |princvipiem un   |
   |     |noteiktaj?|       |         |starptautiskajam  |
   |     |k?rt?b? un|       |         |normam.      |
   |     |ne v?l?k |       |         |1996 gada valsts  |
   |     |k? ned??u |       |         |kopbudzeta     |
   |     |p?c to  |       |         |finansialais    |
   |     |re?istr?ci|       |         |defecits bija 34,5 |
   |     |jas    |       |         |milj. Latu apmera |
   |     |pa?vald?bu|       |         |jeb 1,3 procenti no|
   |     |darb?bu  |       |         |IKP,savukart    |
   |     |p?rraugo?a|       |         |fiskalais defecits |
   |     |j?    |       |         |sasniedza 46,4   |
   |     |instit?cij|       |         |milj.latu jeb 1,7 |
   |     |?     |       |         |procentus no    |
   |     |public?jam|       |         |IKP.Valsts     |
   |     |i     |       |         |regulejosas    |
   |     |laikrakst?|       |         |darbibas rezultata |
   |     |"Latvijas |       |         |kopbudzeta     |
   |     |V?stnesis"|       |         |fiskalais defecits |
   |     |, un tie |       |         |atradas Mastrihtas |
   |     |st?jas  |       |         |liguma noteiktajas |
   |     |sp?k? ne |       |         |pie?aujamas robe?as|
   |     |?tr?k k? |       |         |          |
   |     |n?kamaj? |       |         |          |
   |     |dien? p?c |       |         |          |
   |     |to    |       |         |          |
   |     |public??an|       |         |          |
   |     |as.    |       |         |          |
   |     |Pa?vald?bu|       |         |          |
   |     |darb?bu  |       |         |          |
   |     |p?rraugo??|       |         |          |
   |     |instit?cij|       |         |          |
   |     |a veic  |       |         |          |
   |     |noteikumu |       |         |          |
   |     |re?istr?ci|       |         |          |
   |     |ju vai ar?|       |         |          |
   |     |sniedz  |       |         |          |
   |     |motiv?tu |       |         |          |
   |     |atteikumu |       |         |          |
   |     |to dar?t |       |         |          |
   |     |ne v?l?k |       |         |          |
   |     |k? 30   |       |         |          |
   |     |dienu   |       |         |          |
   |     |laik? p?c |       |         |          |
   |     |noteikumu |       |         |          |
   |     |re?istr?ci|       |         |          |
   |     |jas    |       |         |          |
   |     |pieteikuma|       |         |          |
   |     |sa?em?anas|       |         |          |
   |     |.     |       |         |          |
   |     |(5) Rajona|       |         |          |
   |     |pils?tu  |       |         |          |
   |     |domju un |       |         |          |
   |     |pagastu  |       |         |          |
   |     |padomju  |       |         |          |
   |     |pie?emtie |       |         |          |
   |     |saisto?ie |       |         |          |
   |     |noteikumi |       |         |          |
   |     |par    |       |         |          |
   |     |pa?vald?bu|       |         |          |
   |     |nodev?m  |       |         |          |
   |     |p?c to  |       |         |          |
   |     |parakst??a|       |         |          |
   |     |nas piecu |       |         |          |
   |     |darbdienu |       |         |          |
   |     |laik?   |       |         |          |
   |     |nos?t?mi |       |         |          |
   |     |pa?vald?bu|       |         |          |
   |     |darb?bu  |       |         |          |
   |     |p?rraugo?a|       |         |          |
   |     |jai    |       |         |          |
   |     |instit?cij|       |         |          |
   |     |ai    |       |         |          |
   |     |re?istr??a|       |         |          |
   |     |nai    |       |         |          |
   |     |Ministru |       |         |          |
   |     |kabineta |       |         |          |
   |     |noteiktaj?|       |         |          |
   |     |k?rt?b? un|       |         |          |
   |     |ne v?l?k |       |         |          |
   |     |k? ned??u |       |         |          |
   |     |p?c to  |       |         |          |
   |     |re?istr?ci|       |         |          |
   |     |jas    |       |         |          |
   |     |pa?vald?bu|       |         |          |
   |     |darb?bu  |       |         |          |
   |     |p?rraugo?a|       |         |          |
   |     |j?    |       |         |          |
   |     |instit?cij|       |         |          |
   |     |?     |       |         |          |
   |     |izliekami |       |         |          |
   |     |redzam?  |       |         |          |
   |     |viet?   |       |         |          |
   |     |domes   |       |         |          |
   |     |(padomes) |       |         |          |
   |     |?k? vai  |       |         |          |
   |     |pie domes |       |         |          |
   |     |(padomes) |       |         |          |
   |     |?kas, un |       |         |          |
   |     |tie st?jas|       |         |          |
   |     |sp?k? ne |       |         |          |
   |     |?tr?k k? |       |         |          |
   |     |n?kamaj? |       |         |          |
   |     |dien? p?c |       |         |          |
   |     |to    |       |         |          |
   |     |izlik?anas|       |         |          |
   |     |redzam?  |       |         |          |
   |     |viet?.  |       |         |          |
   |     |Pa?vald?bu|       |         |          |
   |     |darb?bu  |       |         |          |
   |     |p?rraugo??|       |         |          |
   |     |instit?cij|       |         |          |
   |     |a veic  |       |         |          |
   |     |noteikumu |       |         |          |
   |     |re?istr?ci|       |         |          |
   |     |ju vai ar?|       |         |          |
   |     |sniedz  |       |         |          |
   |     |motiv?tu |       |         |          |
   |     |atteikumu |       |         |          |
   |     |to dar?t |       |         |          |
   |     |ne v?l?k |       |         |          |
   |     |k? 30   |       |         |          |
   |     |dienu   |       |         |          |
   |     |laik? p?c |       |         |          |
   |     |noteikumu |       |         |          |
   |     |re?istr?ci|       |         |          |
   |     |jas    |       |         |          |
   |     |pieteikuma|       |         |          |
   |     |sa?em?anas|       |         |          |
   |     |.     |       |         |          |
   |     |     |       |         |          |
   |     |     |       |         |          |
   
   
   
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |5.Nelegal?   |Nelikum?ga  |6.Nodok?u    |8.IKP un   |      |
   |ekonomika un  |darb?ba ir  |funkcijas un  |bud?ets.   |      |
   |IKP.      |Naudas    |veidi.     |IKP ir    |      |
   |??dzas     |vilto?ana  |Klasiskaj?   |noteikt?   |      |
   |oficialajai   |Narkotiku  |ekonom.teorijj? |laika perioda|      |
   |statistikai par |razo?ana un |nodok?u sistemai|valsts    |      |
   |IKP apjomiem un |tirdznieciba |izvirziti    |iedzivotaju |      |
   |dinamiku pastav |Prostitucija |vairaki     |ra?oto pre?u |      |
   |viedoklis,ka ta |Izspie?ana  |nosacijumi,no  |un      |      |
   |pilniba     |Zagsana   |kuriem butiski |pakalpojumu |      |
   |neatspogulo   |?ant??a un  |ir ?adi:    |kopej?    |      |
   |faktiski    |krap?ana   |1.Ekonomisk?  |vert?ba   |      |
   |jaunradito   |?nu jeb   |efektivit?te.nod|naudas    |      |
   |vertibu gada  |neofici?l?  |ok?u sistemai  |izteiksme.  |      |
   |laika.Aprekinata|ekonomika ir|nedrikst izjaukt|IKP ir viens |      |
   |is IKP ir    |pla?s    |efektivu resursu|no      |      |
   |nepiln?gs un  |j?dziens un |sadali?anu   |pam,atraditaj|      |
   |maksligi    |t? aptver  |valsts     |iem Nacionalo|      |
   |samazinats.Ta ir|visas    |ekonomik?.Att?st|kontu    |      |
   |nelegalas    |darbibas un |itas sabiedribas|sistemaIKP  |      |
   |ekonomikas   |aktivit?tes |apstak?os tirgus|kopproduktu |      |
   |da?a,kuras   |,kas dod   |aktivitates ir |aprekina   |      |
   |?patsvars    |ien?kumus,bet|pa?organiz?jo?s |izmantojot  |      |
   |Latvij? ir visai|da??du    |process.Tomer  |datus    |      |
   |ieverojams.Ari |iemeslu d?? |iespejams,ka  |par;pre?u  |      |
   |nelegalo vai enu|netiek    |nepardomatas  |ra?o?anu un |      |
   |ekonomiku    |deklaras un |ricibas     |pakalpojumu |      |
   |saprotam to   |tiek sl?ptas |rezultata var  |sniegsanu  |      |
   |propdukcijas vai|no aplik?anas|izveidoties   |Pieprasijumu(|      |
   |pakalpojamu   |ar      |situacija,kad  |izlietojamu) |      |
   |dalu,kas netiek |nodok?iem,k? |kapitals atstaj |Ie?emumiem  |      |
   |uzradita    |ar? netiek  |valsti.Tas,prota|IKP apre?ina |      |
   |oficialaja   |atspogu?otas |ms,ir negativs |izmantojot,da|      |
   |statistik?.?nu |statistiskajo|raditajs valsts |tus par   |      |
   |ekonomikas   |s p?rskatos. |tautsaimniecib?.|razosanu,visp|      |
   |sastavda?a ir  |?nu ekonomika|Valdibas    |irms nosaka |      |
   |kontrobanda,izva|negativi   |uzdevums ir   |precu    |      |
   |iri?anas no   |ietekm?   |sekot ?adam   |ra?oanas un |      |
   |nodoklu     |valsts    |tendencem un  |pakalpojumu |      |
   |maksa?anas,kuku?|finanses,darb|savlaicigi   |snieg?anas  |      |
   |?em?ana,zagtu  |assp?ka tirgu|izvertet radu?os|apjomus un  |      |
   |mantu      |un nodoklu  |situaciju.Nodok?|starppat?rinu|      |
   |tirdznieciba,pro|ie??mumus  |u sistema var so|.      |      |
   |stitucija,rekets|,l?dz ar to |procesu ietekmet|Pre?u    |      |
   |,narkotiku   |tiek bremz?ta|gan pozitivi,gan|ra?o?ana un |      |
   |ra?o?ana un   |valsts    |ari       |pakalpojumu |      |
   |tirdznieciba,nel|ekonomisk?  |negativi.Kapital|sniegsana  |      |
   |egala strada?ana|att?st?ba.  |a aizplu?ana no |ietver    |      |
   |un citi.?nu   |Neoficial?s |valsts rada   |ekonomiskas |      |
   |ekonomika    |ekonomikas  |ladzek?u    |darbibas   |      |
   |strauji uzplauka|ietekmes   |trukumu,kas   |rezultatus  |      |
   |Centralaj?   |rezult?t?  |savukart bremz? |par visam  |      |
   |Eiropa un    |statistik?  |ekonomikas   |saimnieciskaj|      |
   |Austrumeirop?,pa|uzr?d?tais  |izplaukumu.Sad? |am      |      |
   |rejot no    |nacion?lais |situacija    |vienibam:pre?|      |
   |socialistiskas |kopprodukts |nepieciesams  |u ra?o?anas |      |
   |pl?nvedig?s   |un      |izvertet nodok?u|un      |      |
   |saimneko?anas uz|iedz?voot?ju |sistemas    |pakalpojumu |      |
   |br?vu tirgus  |ien?kumi ir |deformejoso   |sf?ras    |      |
   |ekonomiku.Ar?  |zemaki,sal?dz|efektu uz    |uz?emumiem,or|      |
   |Latvijas    |inot ar   |kapitala    |ganizacijam |      |
   |tautsaimniecib? |faktisko   |tirgu,ka ari  |un      |      |
   |nelegal?s    |l?meni.Ar?  |noteikt     |iestadem,iedz|      |
   |ekonomikas   |citi nozim?gi|ekonomisk?   |ivotaju   |      |
   |sast?vda?as ir |ekonomiskie |kaitejuma    |personiskajam|      |
   |pla?i      |r?d?t?ji   |pakapi,kas   |paligsaimniec|      |
   |p?rstav?t?s.  |(tirdzniec?ba|radusies nodok?u|ibam,individu|      |
   |T?s nosaciti var|s      |politikas    |ali     |      |
   |iedalit ?etras |apgrozijums,p|realize?anas  |nodarbinataja|      |
   |ietekmes sf?r?s:|at?ri?a,ra?o?|rezultata.   |m      |      |
   |        |anas     |2.Vienk?r??   |personam.Prec|      |
   |Nenoverota   |apjoms,nodarb|administr??ana.N|u un     |      |
   |darbiba     |in?t?ba u.c.)|odoklu sistemai |pakalpojumu |      |
   |?nu ekonomikas |?nu     |ir jabut viegli |izlaidi   |      |
   |darbiba     |ekonomikas  |un       |statistika  |      |
   |Neleg?l? darb?ba|ietekmes   |letiparvaldamai.|apkopo bazes |      |
   |        |rezult?t?  |Veidojot nodok?u|cenas,tas  |      |
   |Paral?l? darb?ba|tiek     |sistemu,nepiecie|ir,nepieskait|      |
   |        |nov?rt?ti  |?ams izvertet to|ot produktu |      |
   |Nenoverota   |neprec?zi  |adminestre?anas |nodoklu neto |      |
   |darbiba ir   |(kaut gan no |kartibu un   |vertibu   |      |
   |darb?ba,kura  |metodolo?isk?|mehanismu,kura |Starppateri??|      |
   |izveidojas   |viedok?a   |pamatprincipam |ietver pre?u |      |
   |statistiski   |apr??ini ir |jabut-mazak   |un      |      |
   |tehnisku iemeslu|piln?gi   |izmaksu nodok?u |pakalpojumu |      |
   |d??.T?s     |korekti).  |iekase?anai.Nodo|vertibu,kas |      |
   |rezult?t?    |       |klu       |ka razosanas |      |
   |neofici?l?   |?nu     |adminestresana |izmaksas   |      |
   |ekonomika netiek|ekonomikas  |ciesi saistita |izlietotas  |      |
   |uzskait?ta   |apjomu nevar |ar nodok?u   |produkcijas |      |
   |statistik?   |apr??in?t  |sistemas    |razosanai.Ats|      |
   |Darb?ba ?nu   |prec?zi.Iesp?|pamatnostadnem,t|kaitot no  |      |
   |ekonomikas jom? |jams tikai  |as ir,kadus   |precu un   |      |
   |ir ta,kura rodas|nov?rt?t ?nu |nodok?u veidus |pakalpojumu |      |
   |nodoklu     |ekonomikas  |noteicis    |izlaides   |      |
   |maksajumu    |lielumu,lieto|likumdevejs.Pars|bazes cenas |      |
   |apiesanas un  |jot da?adas |tradajot eso?o |starppat?ri?u|      |
   |nemaksa?anas  |makroekonomik|nodok?u     |,iegustam  |      |
   |rezultata.Faktis|as metodes. |likumdo?anu,prio|pievienoto  |      |
   |ki ?nu     |Lai nov?rt?tu|rit?te dota   |vertibu vai |      |
   |ekonomikai   |?nu     |netiesajiem   |iek?zemes  |      |
   |neoficalaj?   |ekonomikas  |nodok?iem,samazi|kopproduktu |      |
   |ekonomika ir  |apjomu    |not tieso    |bazes    |      |
   |vislielakais  |p?rejas   |nodok?u     |cenas.savukar|      |
   |ipatsvars,t?p?c |ekonomikas  |?patsvaru,it  |t,pieskaitot |      |
   |biezi vien   |valst?s,pla?i|sevi??i uz??mumu|tai produktu |      |
   |neoficialo   |lietota   |ien?kuma(pe??as)|nodoklu neto |      |
   |ekonomiku sauc |elektroener?i|nodok?a no   |vertibu,iegus|      |
   |ar? par ?nu   |jas pat?ri?a |uz??mejdarbibas.|tam IKP   |      |
   |ekonomiku.Izstra|anal?ze.tiek |        |tirgus cen?s.|      |
   |dajot pirmo   |pie?emts ,ka |Nodok?u     |       |      |
   |nodok?u sistiemu|elektroener?i|adminestresanas |Produktu   |      |
   |p?ckara     |jas pat?ri?? |uzdevums ir   |nodok?i,ko  |      |
   |period?,1990-199|r?pniec?ba ir|nov?rst     |pieskaitita |      |
   |1.gad?     |cie?i    |apstak?us,kas  |pievienotajai|      |
   |[pie?emtajos  |saist?ts ar |veicina     |bruto    |      |
   |nodok?u likumos |iek?zemes  |izvairi?anos no |vertibai,ir |      |
   |atrodami daudzi |kopprodukta |nodok?u     |nodokli,ko  |      |
   |atvieglojumi  |dinamiku,jo |maksa?anas,nepie|maksa    |      |
   |nodoklu     |r?pniec?bas |cie?amibas   |produkcijas |      |
   |maksatajiem,kas |?patsvars  |gadijum?    |realizacijas |      |
   |sekmeja     |kopprodukt? |reformejot   |br?d?-pvn,mui|      |
   |izvairi?anos no |ir relat?vi |nodok?u     |tas nodoklis |      |
   |nodokla     |liels.Sal?dzi|adminestre?anas |un akcizes  |      |
   |maksasanas   |not     |sistemu.    |nodoklis.  |      |
   |visp?r.     |elektroener?i|3.Elast?gumsNodo|Tadejadi no |      |
   |Nodoklu     |jas pat?ri?u |klu sistemai ir |razo?anas  |      |
   |apie?anas un  |pieauguma  |jabut      |puses IKP  |      |
   |nemaksa?anas  |tempus ar  |elastigai,tai  |faktiski tiek|      |
   |galvenie    |iek?zemes  |atri jarea?e uz |aprekinats ka|      |
   |virzieni Latvija|kopprodukta |ekonomisko   |visu     |      |
   |ir ??di:    |pieauguma  |apstaklu    |ekonomiskas |      |
   |Dubulta     |tempiem,var |izmai?am.Viens |darbibas   |      |
   |gramatved?ba.Uz?|spriest par |no aktualakajiem|veidu vai  |      |
   |emumos tiek   |?nu     |valstiskas   |institucional|      |
   |vesta viena   |ekonomikas  |nozimes     |o sektoru  |      |
   |gramatvediba,lai|apjomu    |uzdevumiem ir  |pievienotas |      |
   |uzskaititu visas|valst?.Analiz|nodrosinat   |bruto    |      |
   |faktiskas    |?jot     |Latvijas    |vertibas un |      |
   |izmaksas un   |elektr?bas  |integraciju   |produktu   |      |
   |ienakumus,otra-i|pat?ri?u   |Eiropas     |nodoklu   |      |
   |esnieg?anai   |laik? no   |ekonomiskaj?  |summa.    |      |
   |kontrolejo??m  |1989.gada  |sistem?.Notieko?|IKP no    |      |
   |institucij?m.  |l?dz 1994  |a nodok?u    |pieprasijuma |      |
   |Pagrides    |.gadam,tika |sistemas reforma|puses veido |      |
   |razotnes vai  |apr??in?ts  |paredz mainit  |valsts    |      |
   |nelegal?s    |,ka Centr?l?s|tas       |ierk?ejais  |      |
   |uz?emejdarbibas |un Austrumu |strukturu,paliel|izlietojums |      |
   |veik?ana.??da  |Eiropas   |inot nodok?u  |un starpiba |      |
   |uz?emejdarbiba |valst?s ?nu |ienemumus no  |starp pre?u |      |
   |nereti saistas |ekonomikas  |pateri?a un tos |un      |      |
   |ar viltotu   |?patsvars  |samazinot no  |pakalpojumu |      |
   |alkoholisku   |iek?zemes  |ienakumiem.Nodok|eksportu un |      |
   |dz?rienu    |kopprodukt? |lu sistemas   |importu.Paras|      |
   |ra?o?anu    |pieauga no  |elastigums   |ti gasla   |      |
   |Bezpe??as    |12% l?dz   |izpau?as    |pateri?a   |      |
   |organizacijas.LR|22%,bet NVS |maksajumu    |uzdevums   |      |
   |likums Par   |valst?s no  |atvieglojums,dif|apkopo p?c  |      |
   |bezpe??as    |12% l?dz 37%.|erencetajas   |izmaksu   |      |
   |oganizacij?m  |       |nodok?u     |principa,tas |      |
   |nesatur stingrus|Skaidr?s   |likmes,valsts  |ir,parvaldes |      |
   |kriterijus,ar ko|naudas    |atsevi??u    |izdevumos  |      |
   |janodarboj?s  |daudzumu   |regionu     |ieklaujot  |      |
   |??d?m      |apgroz?b? ar?|ekonomiskas   |visus no   |      |
   |organizacij?m.Li|var lietot k?|attistibas   |buidzeta   |      |
   |kuma ietvaros  |vienu no   |sekmesana un  |finansetyos |      |
   |bezpe??as    |ekonomisk?s |citos      |izdevumus,ies|      |
   |organizacijas  |aktivitt?tes |nosacijumos,kuru|kaitot ar?  |      |
   |statusu var   |indikatoriem.|s paredz    |tos,kas   |      |
   |iegut ra?o?anas |?nu ekonomik?|likumdevejs,pie?|nodrosina  |      |
   |uz??mumie,kuru |dar?jumus  |emot attiec?go |iedzivotajiem|      |
   |gutie ienakumi |veic     |nodoklu     |sniegtos   |      |
   |ar nodokli   |,galvenokart,|likumu.secinajum|individualos |      |
   |netiek     |skaidr?   |s-nodoklu    |bezmaksas  |      |
   |aplikti.T?d?j?di|naud?.ja   |sistemai jabut |pakalpojumus.|      |
   |uz??mums,prec?z?|sal?dzina  |elastigai in  |       |      |
   |k,bezpe??as   |re?lo    |japielagojas  |Personiskaja |      |
   |organizacijas  |skaidr?s   |ekonomikas   |gala pateri??|      |
   |likumigi    |naudas    |attistibas   |savukart   |      |
   |atbrivota no  |pied?v?jumu |tendencem.   |iesklaita  |      |
   |nodok?u     |un iek?zemes |4.Objektivit?te.|tikai tos  |      |
   |maksajumiem   |kopprodukta |Nodoklu sistemai|paterina   |      |
   |Barters vai   |pieauguma  |jabut      |priek?metus |      |
   |mai?as     |tempus p?c  |objektivai,tas |vai     |      |
   |dar?jumi.bartera|ofici?lajiem |ir,korektai   |pakalpojumus |      |
   |darijumi prece |statistikas |attieciba pret |,ko     |      |
   |pret preci vai |datiem,rad?s |dazadiem nodok?u|iedzivotaji |      |
   |pakalpojums  |aptuvenais  |maksatajiem.Tas |apmaksajusi |      |
   |pret      |priek?stats |jabut godigai un|no saviem  |      |
   |pakalpojumu  |par ?nu   |vienlidz    |lidzekliem  |      |
   |biezi neparadas |ekonomikas  |jaaptver visi  |vai ari   |      |
   |gramatviedibas |lielumu.   |nodoklu     |sarazojusi  |      |
   |atskait?s un  |Ir un citi  |maksataji.Pastav|pa?i.    |      |
   |netiek aplikts |metodi,tadi |horizontalas un |       |      |
   |ar PVN     |ka bilances |vertikalas   |       |      |
   |Nor??ini bez  |metode un  |vienlidzibas  |       |      |
   |?ekiem,tas ir  |spogu?statist|principi.Ho4rizo|       |      |
   |,pirkuma    |ikas anal?zes|ntala sistema  |       |      |
   |nere?istre?ana |metode    |aptver     |       |      |
   |kases aparata  |Lai pareizi |vienlidzigus  |       |      |
   |Neleg?l? darb?ba|uzskaititu  |nodok?u     |       |      |
   |ir ciesi    |visu valsti |maksatajus ar  |       |      |
   |saistita ar   |sara?oto   |vienlidzigiem  |       |      |
   |kontrabandu   |kopproduktu |nodok?iem.Turpre|       |      |
   |Kontrobanda ir |gada     |ti vertikala  |       |      |
   |pre?u un citu  |laika,nepieci|sistema aptver |       |      |
   |vertibu     |esama pilniga|sava starp?   |       |      |
   |nelikumiga   |un ticama  |dazadus nodok?u |       |      |
   |parvieto?ana  |informacuja |maksatajus,un  |       |      |
   |pari LR muitas |no      |nodokli,kurus  |       |      |
   |robe?ai,kas   |uznemumiem,ku|tie       |       |      |
   |izdarita lielos |ri veic   |maks?,irdiferenc|       |      |
   |apmeros ,apejot |uz?emejdarbib|eti.      |       |      |
   |muitas kontroli |u.diemzel  |5.Politiska   |       |      |
   |vai noslepjot no|uznemumi nav |atbildiba.politi|       |      |
   |?adas kontroles |ieientereseti|?u uzdevums ir |       |      |
   |parvietojamas  |sniegt godigu|veidot     |       |      |
   |prieksmetus.  |informaciju |elastigu,godigu,|       |      |
   |Korupcija ir  |par     |efektivuun   |       |      |
   |specifiska   |saimniecviska|vienkarsu    |       |      |
   |neoficalas   |jiem     |nodok?u     |       |      |
   |ekonomikas   |raditajiem-ap|sistemu.Tai   |       |      |
   |darbibas    |gropzijumu,sa|jabut izveidotai|       |      |
   |sfera.Ta ipa?i |ra?otas   |ta,lai nodok?u |       |      |
   |attistijas   |produkcijas |maksataji varetu|       |      |
   |socialstatistika|daudzumu,peln|apzinaties,kadi |       |      |
   |s saimniekosanas|u,darba   |nodok?i un par |       |      |
   |apst?k?os    |samaksas   |ko vi?iem    |       |      |
   |1995.gada    |fondu-lai  |jamaksa.Kas   |       |      |
   |21.septembri  |izvairitos no|maksa      |       |      |
   |pienemtaj?Korup|nodoklu   |nodoklus:cilveki|       |      |
   |cijas nov?rsanas|maksasanas  |vai       |       |      |
   |likum?     |.Iesniegta  |uz?emejdarbiba?N|       |      |
   |korupcija    |informacija |odoklu politikai|       |      |
   |defineta ka   |liecina par |precizi     |       |      |
   |valsts     |?o raditaju |jaatspogu?o   |       |      |
   |amatpersonas  |samazina?anu.|nodok?u     |       |      |
   |parkapumi,kas  |       |maksataju velmes|       |      |
   |izpauzas ka:  |?nas     |un to      |       |      |
   |Tas atrasanas  |ekonomika  |priek?rocibas  |       |      |
   |nelikumiga   |samazina   |uznemejdarbib?.I|       |      |
   |ietekmejam?(koru|ieverojamu  |zejot no    |       |      |
   |mpet?) st?vokl? |IKP     |pie?emuma,ka  |       |      |
   |Pilnvaru    |apjomu,valsts|uz?emums,firma |       |      |
   |realizesana   |budzeta   |ir       |       |      |
   |interesu    |ie?emumu   |likumiga(juridis|       |      |
   |konflikta    |da?ku,sekm? |ka)       |       |      |
   |situacij?    |nodoklu   |fikcija,visus  |       |      |
   |Kuku??emsana vai|nemaksa?anu |nodok?us maksa |       |      |
   |ie?emam? amata |lielos    |cilveki.    |       |      |
   |izmantop?ana  |apmeros.   |Nodok?u     |       |      |
   |savt?gos    |Valsts    |politikas    |       |      |
   |nol?kos.    |bud?ets ir  |koncepcija ir  |       |      |
   |        |ciesi    |politisks    |       |      |
   |        |saist?ts ar |dokuments,kas  |       |      |
   |        |IKP     |ietver     |       |      |
   |        |apjomu.Katrs |svarigakas   |       |      |
   |        |valsts    |nodoklu     |       |      |
   |        |centieni   |maksataju un  |       |      |
   |        |ekonomikas  |valsts     |       |      |
   |        |stabileze?ana|pamatnostradnes |       |      |
   |        |s un     |saja      |       |      |
   |        |uzlabo?anas |joma.Kponceptual|       |      |
   |        |jom? ir   |ais uzsvars   |       |      |
   |        |saistioti ar |liekams uz   |       |      |
   |        |IKP     |valsts     |       |      |
   |        |palielinasanu|ekonomikas   |       |      |
   |        |,valsts   |potencial?   |       |      |
   |        |budzeta   |galaprodukta  |       |      |
   |        |ienemumu un |palielinasanu. |       |      |
   |        |izdevumu   |Nodoklu sistemas|       |      |
   |        |dalas    |pamatlikumsPar |       |      |
   |        |i9zveidosanu,|nodokliem un  |       |      |
   |        |lidzek?u   |nodevam,nosaka |       |      |
   |        |deficita   |,ka nodoklu un |       |      |
   |        |nover?anu.  |nodevu sistemu |       |      |
   |        |       |musu valsti   |       |      |
   |        |       |veido:     |       |      |
   |        |       |Valsts     |       |      |
   |        |       |nodokli,kurus ar|       |      |
   |        |       |likumu nosaka LR|       |      |
   |        |       |Saeima un    |       |      |
   |        |       |izsludina Valsts|       |      |
   |        |       |prezidents.   |       |      |
   |        |       |Valsts     |       |      |
   |        |       |nodevas,kuras ar|       |      |
   |        |       |likumu nosaka LR|       |      |
   |        |       |Saeima un    |       |      |
   |        |       |izsludina Valsts|       |      |
   |        |       |prezidents.   |       |      |
   |        |       |Valsts     |       |      |
   |        |       |nodevas,kuras  |       |      |
   |        |       |nosaka ministru |       |      |
   |        |       |kabinets    |       |      |
   |        |       |Pasvaldibas   |       |      |
   |        |       |nodevas,kuras  |       |      |
   |        |       |saska?? ar   |       |      |
   |        |       |likumu Par   |       |      |
   |        |       |nodokliem un  |       |      |
   |        |       |nodevam un   |       |      |
   |        |       |Ministru    |       |      |
   |        |       |kabineta    |       |      |
   |        |       |noteikumiem   |       |      |
   |        |       |uzliek     |       |      |
   |        |       |pasvaldibu   |       |      |
   |        |       |domes.     |       |      |
   |        |       |Latvijas    |       |      |
   |        |       |Republik? ir  |       |      |
   |        |       |??di valsts   |       |      |
   |        |       |nodok?i un tiem |       |      |
   |        |       |atbilsto?ie   |       |      |
   |        |       |likumi par   |       |      |
   |        |       |nodok?u     |       |      |
   |        |       |uzlik?anu:   |       |      |
   |        |       |1. iedz?vot?ju |       |      |
   |        |       |ien?kuma    |       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |iedz?vot?ju   |       |      |
   |        |       |ien?kuma    |       |      |
   |        |       |nodokli";    |       |      |
   |        |       |2. uz??mumu   |       |      |
   |        |       |ien?kuma    |       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |uz??mumu    |       |      |
   |        |       |ien?kuma    |       |      |
   |        |       |nodokli";    |       |      |
   |        |       |3.nekustam?   |       |      |
   |        |       |?pa?uma nodoklis|       |      |
   |        |       |- "Par nekustam?|       |      |
   |        |       |?pa?uma     |       |      |
   |        |       |nodokli";    |       |      |
   |        |       |4. pievienot?s |       |      |
   |        |       |v?rt?bas    |       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |pievienot?s   |       |      |
   |        |       |v?rt?bas    |       |      |
   |        |       |nodokli";    |       |      |
   |        |       |5. akc?zes   |       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |akc?zes     |       |      |
   |        |       |nodokli", "Par |       |      |
   |        |       |akc?zes nodokli |       |      |
   |        |       |naftas     |       |      |
   |        |       |produktiem",  |       |      |
   |        |       |"Par akc?zes  |       |      |
   |        |       |nodokli tabakas |       |      |
   |        |       |izstr?d?jumiem",|       |      |
   |        |       |"Par akc?zes  |       |      |
   |        |       |nodokli     |       |      |
   |        |       |alkoholiskajiem |       |      |
   |        |       |dz?rieniem",  |       |      |
   |        |       |"Par akc?zes  |       |      |
   |        |       |nodokli alum"; |       |      |
   |        |       |6. muitas    |       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |muitas nodokli |       |      |
   |        |       |(tarifiem)";  |       |      |
   |        |       |7. dabas resursu|       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |dabas resursu  |       |      |
   |        |       |nodokli";    |       |      |
   |        |       |8. izlo?u un  |       |      |
   |        |       |azartsp??u   |       |      |
   |        |       |nodoklis - "Par |       |      |
   |        |       |izlo?u un    |       |      |
   |        |       |azartsp??u   |       |      |
   |        |       |nodevu un    |       |      |
   |        |       |nodokli";    |       |      |
   |        |       |9. valsts    |       |      |
   |        |       |soci?l?s    |       |      |
   |        |       |apdro?in??anas |       |      |
   |        |       |oblig?t?s    |       |      |
   |        |       |iemaksas - "Par |       |      |
   |        |       |valsts soci?lo |       |      |
   |        |       |apdro?in??anu". |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |,m,mmmmmmmmmmm |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |4.Fisk?l?    |ar      |8.IKP un  |
   |        |2.Valsts   |reforma un   |grpzijumiem |bud?ets.  |
   |        |konsolid?tais|nodok?u     |nodok?u   |IKP ir   |
   |        |kopbudzets,t?|politika.    |likumdosanas |noteikt?  |
   |1.Bud?eta    |ie??mumu un |Istenejotfiskala|aktos,k? ari |laika    |
   |visp?rejs    |izdevumu da?a|s sistemas   |nodok?u   |perioda   |
   |raksturojums,bud|       |reformu     |adminestresan|valsts   |
   |?etu veidi   |konsolid?tais|valst?,iizstrada|as      |iedzivotaju |
   |Bud?ets ir   |kopbud?ets ir|ta jauna nodok?u|uzlabosana,no|ra?oto pre?u|
   |valsts??mumu un |valsts    |likumdosanas  |doklu    |un     |
   |izdevumu    |pamatbud?eta |sistema,kuras  |?patsvars  |pakalpojumu |
   |saraksts,kas  |,valsts   |ievie?ana s?k?s |1994.gada IKP|kopej?   |
   |sast?d?ts    |speciala   |1995.gad?.Jauna |paaugstinajas|vert?ba   |
   |noteiktam laika |budzeta,pasva|nodoklu sistema |l?dz     |naudas   |
   |periodam,parasti|ldibu    |uzskatama kan  |37%.1995.gada|izteiksme. |
   |gadam.Bud?ets ir|pamatbud?etu |1993 gad?    |nodoklu   |IKP ir viens|
   |l?dezeklis   |un pa?valdibu|latvija uzsaktas|maksajumu  |no     |
   |valsts politikas|specialo   |fiskalas    |ipatsvars IKP|pam,atradita|
   |?steno?anai ar |budzetu   |sistemas    |palielinajas |jiem    |
   |finansi?lajam  |summa,no   |reformas    |par viena  |Nacionalo  |
   |metod?m,un tas |kuras tiek  |sastavda?a.   |procenta   |kontu    |
   |ir vald?bas   |atskaititi  |Ieprek?eja   |punktu un  |sistemaIKP |
   |darb?bas un   |transferi-tie|nodoklu     |sasniedza  |kopproduktu |
   |vad?bas pamat?. |?ie     |sistema,kura  |38%.     |aprekina  |
   |Budzeta m?rkis |savstarpejie |tika izstradata |Valsts    |izmantojot |
   |ir noteikt un  |naudas    |1990.gad? u7n  |fiskalas   |datus    |
   |pamatot,kadi  |lidzek?u   |ievesta ar   |politikas  |par;pre?u  |
   |l?dzek?i    |p?rskatijumi |1991.gada    |stabil;izacij|ra?o?anu un |
   |nepieciesami  |dazadiem   |1.janvari    |a turpinajas |pakalpojumu |
   |vald?bai,k? ar? |budzetiem.Kon|nopietno izmainu|ari 1996   |sniegsanu  |
   |cit?m valsts  |s.kopbud?ets |rezultat?,kas  |gad?,mobileze|Pieprasijumu|
   |instit?cij?m un |latvij? pirmo|norisinajas   |jot ie?emumus|(izlietojamu|
   |pa?valdibam to |reizi tika |pedejo gadu   |un      |)      |
   |valsts pienakumu|planots 1998 |laik? valsts  |ierobe?ojot |Ie?emumiem |
   |veiksanai,kura |.bud?etya  |ekonomik?,ka ari|bud?eta   |IKP apre?ina|
   |finanse?ana   |gadam.?aja  |grozijumi    |izdevumus.Noz|izmantojot,d|
   |noteikta ar   |budzeta   |likum,do?anas  |imigu vietu |atus par  |
   |likumdo?anas  |projekta   |aktos,?pa?i   |?aj? proces? |razosanu,vis|
   |aktiem.Bud?eta |turpuinajas |Civillikuma   |ie?ema    |pirms nosaka|
   |uzdevums ir   |1997.gada  |darbibas    |nodok?u   |precu    |
   |nodro?inat ,lai |uzsaktais  |atjauno?an?,radi|likumdosanas |ra?oanas un |
   |taj?      |budzeta   |ja       |talaka    |pakalpojumu |
   |laikposm?,kuram |izdevumu   |nepiecie?amibu |sakarto?ana,j|snieg?anas |
   |?ie l?dzek?i  |planojums  |mainit ne tikai |o 1995 gada |apjomus un |
   |paredzeti,izdevu|programmu un |atsevi??us   |stajas speka |starppat?rin|
   |mus segtu    |apak?programm|nodoklu     |vairaki jauni|u.     |
   |atbilsto?i   |u griezuma. |likumus,bet   |nodoklu   |Pre?u    |
   |ie??mumi    |Budzeta   |butiski ghrozity|likumi,piem.,|ra?o?ana un |
   |budzeta.    |programma  |visu nodok?u un |PVN,par   |pakalpojumu |
   |Veidojot valsts |ietver tadus |nodevu     |nodokliem un |sniegsana  |
   |budzetu,vai   |savstarpeji |sistemu.?o   |nodevam,uz?em|ietver   |
   |valdfiba    |saistitus  |nepiecie?amibu |umu ienakuma |ekonomiskas |
   |darbojas    |pasakumus vai|pastiprinaja ari|nodoklis,daba|darbibas  |
   |ar:a)bud?eta  |pakalpojumus,|pedejo gadu   |s resursu  |rezultatus |
   |defecitu    |kuri     |laik?      |nodoklis,ka |par visam  |
   |b)bud?.p?rpaliku|orienteti uz |izveidoju?as  |ari butiski |saimnieciska|
   |mu c)sabalans?tu|kopeju m?r?i |daudzas nodok?u |grozijumi  |jam     |
   |bud?etu.    |vai ari cie?i|atlaides,kuras |citos nodoklu|vienibam:pre|
   |Bud?.defec?ts ir|saistitiem  |savu sakotnejo |likumos.Veikt|?u ra?o?anas|
   |budzeta gada  |m?rkiem.Bud?e|ekonomisko   |ie pasakumi |un     |
   |izdevumu    |ta programma |nozimi bija   |nodoklu   |pakalpojumu |
   |p?rsniegums p?r |var but   |zaudeju?as.Un,vi|likumdosanas |sf?ras   |
   |gada ie?emumiem.|sadalita   |sbeidzot,Latvija|jom? sekmeja |uz?emumiem,o|
   |        |apak?programm|s iesaisti?anas |musu valsts |rganizacijam|
   |Atbilsto?i   |as.programmu |starptautiskajas|nodoklu   |un     |
   |likumam Par  |budzets dod |organizacij?s  |likumdosanas |iestadem,ied|
   |budzetu un   |iespeju   |atklaja vairakas|tuvinasanu  |zivotaju  |
   |finansu vad?bu |noteikt,kadi |butiskas    |tirgus    |personiskaja|
   |LR bud?etus   |valsts    |pastavo?as   |ekonomikas  |m      |
   |iedala:     |sektora   |nodok?u sistemas|princvipiem |paligsaimnie|
   |Valsts bud?eta |pakalpojumi |nepilnibas un  |un      |cibam,indivi|
   |Pa?vald?bu   |un kada   |neatbilstibu  |starptautiska|duali    |
   |budzetos    |apjoma bus  |visparpie?emtaja|jam normam. |nodarbinataj|
   |Valsts bud?ets |pieejami,izma|m        |1996 gada  |am     |
   |un pa?vald?bas |ntojot    |normam.Integraci|valsts    |personam.Pre|
   |budzets sast?v |noteiktu   |ja Eirop?    |kopbudzeta  |cu un    |
   |no       |valsts    |izvirzija jaunu |finansialais |pakalpojumu |
   |Pamatbud?eta  |budzeta   |uzdevumu-tuvinat|defecits bija|izlaidi   |
   |Speci?l? bud?eta|lidzek?u   |musu valsts   |34,5 milj.  |statistika |
   |        |apjomu.svarig|nodoklu likumu |Latu apmera |apkopo bazes|
   |Valsts bud?etu |i ir noteikt |atbilstibu ES  |jeb 1,3   |cenas,tas  |
   |veido visi   |maksimalo  |valst?s     |procenti no |ir,nepieskai|
   |vald?bas (valsts|rezultatu,kad|lietotajai   |IKP,savukart |tot produktu|
   |instit?ciju0  |u iesp?jams |nodoklu     |fiskalais  |nodoklu neto|
   |sav?ktie vai  |sasniegt ar |likumdosanai.  |defecits   |vertibu   |
   |sa?emtie    |ierobezotu  |Parejas periodu |sasniedza  |Starppateri?|
   |ie??mumi,kuri ir|lidzeklu   |Latvij? pavadija|46,4     |? ietver  |
   |valsts budzeta |apjomu.   |ekonomisk?s   |milj.latu jeb|pre?u un  |
   |l?dzek?i    |       |situacjas    |1,7 procentus|pakalpojumu |
   |Pa?vald?bu   |       |nestabilitate,sm|no IKP.Valsts|vertibu,kas |
   |budzeti ir   |       |agas finansialas|regulejosas |ka razosanas|
   |kopbudzeta   |       |grutibas,nodok?u|darbibas   |izmaksas  |
   |da?a,un tioe  |       |ienemumu    |rezultata  |izlietotas |
   |ietver katram  |       |nepietiekamiba. |kopbudzeta  |produkcijas |
   |saimnieciskajam |       |?emot v?ra   |fiskalais  |razosanai.At|
   |gadam visus   |       |minetos     |defecits   |skaitot no |
   |pa?vald?bu   |       |apstak?os    |atradas   |precu un  |
   |sav?ktos vai  |       |finansu     |Mastrihtas  |pakalpojumu |
   |sa?emtos    |       |ministrija   |liguma    |izlaides  |
   |ie??mumus,kurus |       |1993.gada otraj?|noteiktajas |bazes cenas |
   |pa?vald?bas   |       |pus? izstradaja |pie?aujamas |starppat?ri?|
   |apropri?    |       |fiskalas    |robe?as   |u,iegustam |
   |pa?vald?bu   |       |sistemas    |       |pievienoto |
   |m?r?iem.    |       |reformas    |       |vertibu vai |
   |Pamatbud?ets ir |       |koncepciju,kur? |       |iek?zemes  |
   |bud?etu     |       |ieverojama vita |       |kopproduktu |
   |da?a,kuru veido |       |ieradita nodoklu|       |bazes    |
   |visi ie?emumi  |       |likumdo?anas  |       |cenas.savuka|
   |,iz?emot ?pa?iem|       |sakarto?anai.Fis|       |rt,pieskaito|
   |m?r?iem     |       |kalas sistemas |       |t tai    |
   |iez?m?tos    |       |reformai tika  |       |produktu  |
   |ie??mumus,ziedoj|       |izvirz?ti ?adi |       |nodoklu neto|
   |umus un     |       |m?r?i:     |       |vertibu,iegu|
   |d?vinajumus,ka |       |Nodrosinat   |       |stam IKP  |
   |ar?       |       |budzeta     |       |tirgus   |
   |izdevumi,kurus |       |ienemumus    |       |cen?s.   |
   |paredz?ts segt |       |sakotneji 31-33 |       |Produktu  |
   |no ?iem     |       |procentu    |       |nodok?i,ko |
   |ioe??mumiem.  |       |apmera,bet   |       |pieskaitita |
   |Speci?lais   |       |velakajos    |       |pievienotaja|
   |budzets ir   |       |periodos 35-38 |       |i bruto   |
   |bud?etu     |       |procentu apmera |       |vertibai,ir |
   |da?a,kuru veido |       |no iek?zemes  |       |nodokli,ko |
   |?pa?iem m?r?iem |       |kopprodukta;  |       |maksa    |
   |iez?m?ti    |       |Stimulet    |       |produkcijas |
   |ie?emumi,k? ar? |       |uzkrajumu    |       |realizacijas|
   |ziedojumi un  |       |veido?anos   |       |br?d?-pvn,mu|
   |d?vinajumi naud?|       |latvijas    |       |itas    |
   |vai nat?r?9ar  |       |tautsaimniecib? |       |nodoklis un |
   |uzskaiti naud?) |       |un ieguldijumus |       |akcizes   |
   |un kuras    |       |uznemejdarbib?; |       |nodoklis.  |
   |l?dzek?i    |       |Veicin?t    |       |Tadejadi no |
   |izlietojami   |       |latvijas    |       |razo?anas  |
   |saist?ba ar ?iem|       |integre?anos ES |       |puses IKP  |
   |ie?emumiem.   |       |un citas    |       |faktiski  |
   |        |       |starpvalstu   |       |tiek    |
   |        |       |ekonomiskajas  |       |aprekinats |
   |        |       |struktur?s   |       |ka visu   |
   |        |       |Samazinat    |       |ekonomiskas |
   |        |       |nodok?u     |       |darbibas  |
   |        |       |likumdo?anas  |       |veidu vai  |
   |        |       |negativo ietekmi|       |instituciona|
   |        |       |uz       |       |lo sektoru |
   |        |       |uz?emejdarbibu |       |pievienotas |
   |        |       |Nodro?inat   |       |bruto    |
   |        |       |nodoklu likumu |       |vertibas un |
   |        |       |atbilstibu LR  |       |produktu  |
   |        |       |likumdo?anai;ipa|       |nodoklu   |
   |        |       |?i Civillikumam |       |summa.   |
   |        |       |un likumiem par |       |IKP no   |
   |        |       |gramatvedibu un |       |pieprasijuma|
   |        |       |gadaparskatiem,k|       |puses veido|
   |        |       |a ari tuvinat  |       |valsts   |
   |        |       |tos ES valst?s |       |ierk?ejais |
   |        |       |lietotajai   |       |izlietojums |
   |        |       |nodok?u     |       |un starpiba |
   |        |       |likumdo?anai  |       |starp pre?u |
   |        |       |Nov?rst legalas |       |un     |
   |        |       |iespejas    |       |pakalpojumu |
   |        |       |izvairities no |       |eksportu un |
   |        |       |nodok?u     |       |importu.Para|
   |        |       |maksa?anas.   |       |sti gasla  |
   |        |       |Sabalanset   |       |pateri?a  |
   |        |       |valsts un    |       |uzdevums  |
   |        |       |pasvaldibu   |       |apkopo p?c |
   |        |       |ie??mumus ar  |       |izmaksu   |
   |        |       |izdevumiem,lai |       |principa,tas|
   |        |       |bud?eta     |       |ir,parvaldes|
   |        |       |fdefec?ts    |       |izdevumos  |
   |        |       |neparsniegtu 2 |       |ieklaujot  |
   |        |       |propcentus no  |       |visus no  |
   |        |       |iek?zemes    |       |buidzeta  |
   |        |       |kopprodukta.  |       |finansetyos |
   |        |       |Veiktie fiskalie|       |izdevumus,ie|
   |        |       |pasakumi    |       |skaitot ar? |
   |        |       |nodro?inaja   |       |tos,kas   |
   |        |       |valsts ienemumu |       |nodrosina  |
   |        |       |palielina?anos,k|       |iedzivotajie|
   |        |       |a ari      |       |m sniegtos |
   |        |       |finansialas   |       |individualos|
   |        |       |situacijas   |       |bezmaksas  |
   |        |       |stabileze?anos |       |pakalpojumus|
   |        |       |valsti.Tas   |       |.      |
   |        |       |nepalika    |       |Personiskaja|
   |        |       |nepaman?ts ari |       |gala    |
   |        |       |rietumvalstu  |       |pateri??  |
   |        |       |ekonomistiem,kur|       |savukart  |
   |        |       |i analiz?    |       |iesklaita  |
   |        |       |situaciju    |       |tikai tos  |
   |        |       |Baltijas    |       |paterina  |
   |        |       |valstis.    |       |priek?metus |
   |        |       |Viens no minetas|       |vai     |
   |        |       |reformas merkiem|       |pakalpojumus|
   |        |       |ir nodro?inat  |       |,ko     |
   |        |       |tuvako 5 gadu  |       |iedzivotaji |
   |        |       |laika visa   |       |apmaksajusi |
   |        |       |lime?a budzeta |       |no saviem  |
   |        |       |nodok?u     |       |lidzekliem |
   |        |       |maksajumus 35-38|       |vai ari   |
   |        |       |procentu apmera |       |sarazojusi |
   |        |       |no IKP.Pec   |       |pa?i.    |
   |        |       |ekspertu    |       |      |
   |        |       |vertejuma.Latvij|       |      |
   |        |       |? 1993.gada   |       |      |
   |        |       |nodoklu     |       |      |
   |        |       |ipatsvars IKP  |       |      |
   |        |       |sastadija    |       |      |
   |        |       |36%,kas bija par|       |      |
   |        |       |6 procenta   |       |      |
   |        |       |punktiem    |       |      |
   |        |       |augstaks neka  |       |      |
   |        |       |iepriek?eja,1992|       |      |
   |        |       |.gad?.?emot v?r?|       |      |
   |        |       |veiktos     |       |      |
   |        |       |pasakumus,kas  |       |      |
   |        |       |saistiti    |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |maksataju  |5.Nelegal?   |Tas atrasanas|nodoklu   |
   |        |velmes un to |ekonomika un  |nelikumiga  |nemaksa?anu |
   |        |priek?rocibas|IKP.      |ietekmejam?(k|lielos   |
   |6.Nodok?u    |uznemejdarbib|??dzas     |orumpet?)  |apmeros.  |
   |funkcijas un  |?.Izejot no |oficialajai   |st?vokl?   |Valsts   |
   |veidi.     |pie?emuma,ka |statistikai par |Pilnvaru   |bud?ets ir |
   |Klasiskaj?   |uz?emums,firm|IKP apjomiem un |realizesana |ciesi    |
   |ekonom.teorijj? |a ir     |dinamiku pastav |interesu   |saist?ts ar |
   |nodok?u sistemai|likumiga(juri|viedoklis,ka ta |konflikta  |IKP     |
   |izvirziti    |diska)    |pilniba     |situacij?  |apjomu.Katrs|
   |vairaki     |fikcija,visus|neatspogulo   |Kuku??emsana |valsts   |
   |nosacijumi,no  |nodok?us   |faktiski    |vai ie?emam? |centieni  |
   |kuriem butiski |maksa    |jaunradito   |amata    |ekonomikas |
   |ir ?adi:    |cilveki.   |vertibu gada  |izmantop?ana |stabileze?an|
   |1.Ekonomisk?  |Nodok?u   |laika.Aprekinata|savt?gos   |as un    |
   |efektivit?te.nod|politikas  |is IKP ir    |nol?kos.   |uzlabo?anas |
   |ok?u sistemai  |koncepcija ir|nepiln?gs un  |Nelikum?ga  |jom? ir   |
   |nedrikst izjaukt|politisks  |maksligi    |darb?ba ir  |saistioti ar|
   |efektivu resursu|dokuments,kas|samazinats.Ta ir|Naudas    |IKP     |
   |sadali?anu   |ietver    |nelegalas    |vilto?ana  |palielinasan|
   |valsts     |svarigakas  |ekonomikas   |Narkotiku  |u,valsts  |
   |ekonomik?.Att?st|nodoklu   |da?a,kuras   |razo?ana un |budzeta   |
   |itas sabiedribas|maksataju un |?patsvars    |tirdznieciba |ienemumu un |
   |apstak?os tirgus|valsts    |Latvij? ir visai|Prostitucija |izdevumu  |
   |aktivitates ir |pamatnostradn|ieverojams.Ari |Izspie?ana  |dalas    |
   |pa?organiz?jo?s |es saja   |nelegalo vai enu|Zagsana   |i9zveidosanu|
   |process.Tomer  |joma.Kponcept|ekonomiku    |?ant??a un  |,lidzek?u  |
   |iespejams,ka  |ualais    |saprotam to   |krap?ana   |deficita  |
   |nepardomatas  |uzsvars   |propdukcijas vai|?nu jeb   |nover?anu. |
   |ricibas     |liekams uz  |pakalpojamu   |neofici?l?  |      |
   |rezultata var  |valsts    |dalu,kas netiek |ekonomika ir|      |
   |izveidoties   |ekonomikas  |uzradita    |pla?s    |      |
   |situacija,kad  |potencial?  |oficialaja   |j?dziens un |      |
   |kapitals atstaj |galaprodukta |statistik?.?nu |t? aptver  |      |
   |valsti.Tas,prota|palielinasanu|ekonomikas   |visas    |      |
   |ms,ir negativs |.      |sastavda?a ir  |darbibas un |      |
   |raditajs valsts |Nodoklu   |kontrobanda,izva|aktivit?tes |      |
   |tautsaimniecib?.|sistemas   |iri?anas no   |,kas dod   |      |
   |Valdibas    |pamatlikumsP|nodoklu     |ien?kumus,bet|      |
   |uzdevums ir   |ar nodokliem |maksa?anas,kuku?|da??du    |      |
   |sekot ?adam   |un      |?em?ana,zagtu  |iemeslu d?? |      |
   |tendencem un  |nodevam,nosa|mantu      |netiek    |      |
   |savlaicigi   |ka ,ka    |tirdznieciba,pro|deklaras un |      |
   |izvertet radu?os|nodoklu un  |stitucija,rekets|tiek sl?ptas |      |
   |situaciju.Nodok?|nodevu    |,narkotiku   |no aplik?anas|      |
   |u sistema var so|sistemu musu |ra?o?ana un   |ar      |      |
   |procesu ietekmet|valsti veido:|tirdznieciba,nel|nodok?iem,k? |      |
   |gan pozitivi,gan|       |egala strada?ana|ar? netiek  |      |
   |ari       |Valsts    |un citi.?nu   |atspogu?otas |      |
   |negativi.Kapital|nodokli,kurus|ekonomika    |statistiskajo|      |
   |a aizplu?ana no |ar likumu  |strauji uzplauka|s p?rskatos. |      |
   |valsts rada   |nosaka LR  |Centralaj?   |?nu ekonomika|      |
   |ladzek?u    |Saeima un  |Eiropa un    |negativi   |      |
   |trukumu,kas   |izsludina  |Austrumeirop?,pa|ietekm?   |      |
   |savukart bremz? |Valsts    |rejot no    |valsts    |      |
   |ekonomikas   |prezidents. |socialistiskas |finanses,darb|      |
   |izplaukumu.Sad? |Valsts    |pl?nvedig?s   |assp?ka tirgu|      |
   |situacija    |nodevas,kuras|saimneko?anas uz|un nodoklu  |      |
   |nepieciesams  |ar likumu  |br?vu tirgus  |ie??mumus  |      |
   |izvertet nodok?u|nosaka LR  |ekonomiku.Ar?  |,l?dz ar to |      |
   |sistemas    |Saeima un  |Latvijas    |tiek bremz?ta|      |
   |deformejoso   |izsludina  |tautsaimniecib? |valsts    |      |
   |efektu uz    |Valsts    |nelegal?s    |ekonomisk?  |      |
   |kapitala    |prezidents. |ekonomikas   |att?st?ba.  |      |
   |tirgu,ka ari  |Valsts    |sast?vda?as ir |Neoficial?s |      |
   |noteikt     |nodevas,kuras|pla?i      |ekonomikas  |      |
   |ekonomisk?   |nosaka    |p?rstav?t?s.  |ietekmes   |      |
   |kaitejuma    |ministru   |T?s nosaciti var|rezult?t?  |      |
   |pakapi,kas   |kabinets   |iedalit ?etras |statistik?  |      |
   |radusies nodok?u|Pasvaldibas |ietekmes sf?r?s:|uzr?d?tais  |      |
   |politikas    |nodevas,kuras|        |nacion?lais |      |
   |realize?anas  |saska?? ar  |Nenoverota   |kopprodukts |      |
   |rezultata.   |likumu Par |darbiba     |un      |      |
   |2.Vienk?r??   |nodokliem un |?nu ekonomikas |iedz?voot?ju |      |
   |administr??ana.N|nodevam un |darbiba     |ien?kumi ir |      |
   |odoklu sistemai |Ministru   |Neleg?l? darb?ba|zemaki,sal?dz|      |
   |ir jabut viegli |kabineta   |        |inot ar   |      |
   |un       |noteikumiem |Paral?l? darb?ba|faktisko   |      |
   |letiparvaldamai.|uzliek    |        |l?meni.Ar?  |      |
   |Veidojot nodok?u|pasvaldibu  |Nenoverota   |citi nozim?gi|      |
   |sistemu,nepiecie|domes.    |darbiba ir   |ekonomiskie |      |
   |?ams izvertet to|Latvijas   |darb?ba,kura  |r?d?t?ji   |      |
   |adminestre?anas |Republik? ir |izveidojas   |(tirdzniec?ba|      |
   |kartibu un   |??di valsts |statistiski   |s      |      |
   |mehanismu,kura |nodok?i un  |tehnisku iemeslu|apgrozijums,p|      |
   |pamatprincipam |tiem     |d??.T?s     |at?ri?a,ra?o?|      |
   |jabut-mazak   |atbilsto?ie |rezult?t?    |anas     |      |
   |izmaksu nodok?u |likumi par  |neofici?l?   |apjoms,nodarb|      |
   |iekase?anai.Nodo|nodok?u   |ekonomika netiek|in?t?ba u.c.)|      |
   |klu       |uzlik?anu:  |uzskait?ta   |?nu     |      |
   |adminestresana |1.      |statistik?   |ekonomikas  |      |
   |ciesi saistita |iedz?vot?ju |Darb?ba ?nu   |ietekmes   |      |
   |ar nodok?u   |ien?kuma   |ekonomikas jom? |rezult?t?  |      |
   |sistemas    |nodoklis -  |ir ta,kura rodas|tiek     |      |
   |pamatnostadnem,t|"Par     |nodoklu     |nov?rt?ti  |      |
   |as ir,kadus   |iedz?vot?ju |maksajumu    |neprec?zi  |      |
   |nodok?u veidus |ien?kuma   |apiesanas un  |(kaut gan no |      |
   |noteicis    |nodokli";  |nemaksa?anas  |metodolo?isk?|      |
   |likumdevejs.Pars|2. uz??mumu |rezultata.Faktis|viedok?a   |      |
   |tradajot eso?o |ien?kuma   |ki ?nu     |apr??ini ir |      |
   |nodok?u     |nodoklis -  |ekonomikai   |piln?gi   |      |
   |likumdo?anu,prio|"Par uz??mumu|neoficalaj?   |korekti).  |      |
   |rit?te dota   |ien?kuma   |ekonomika ir  |       |      |
   |netiesajiem   |nodokli";  |vislielakais  |?nu     |      |
   |nodok?iem,samazi|3.nekustam? |ipatsvars,t?p?c |ekonomikas  |      |
   |not tieso    |?pa?uma   |biezi vien   |apjomu nevar |      |
   |nodok?u     |nodoklis -  |neoficialo   |apr??in?t  |      |
   |?patsvaru,it  |"Par     |ekonomiku sauc |prec?zi.Iesp?|      |
   |sevi??i uz??mumu|nekustam?  |ar? par ?nu   |jams tikai  |      |
   |ien?kuma(pe??as)|?pa?uma   |ekonomiku.Izstra|nov?rt?t ?nu |      |
   |nodok?a no   |nodokli";  |dajot pirmo   |ekonomikas  |      |
   |uz??mejdarbibas.|4.      |nodok?u sistiemu|lielumu,lieto|      |
   |        |pievienot?s |p?ckara     |jot da?adas |      |
   |Nodok?u     |v?rt?bas   |period?,1990-199|makroekonomik|      |
   |adminestresanas |nodoklis -  |1.gad?     |as metodes. |      |
   |uzdevums ir   |"Par     |[pie?emtajos  |Lai nov?rt?tu|      |
   |nov?rst     |pievienot?s |nodok?u likumos |?nu     |      |
   |apstak?us,kas  |v?rt?bas   |atrodami daudzi |ekonomikas  |      |
   |veicina     |nodokli";  |atvieglojumi  |apjomu    |      |
   |izvairi?anos no |5. akc?zes  |nodoklu     |p?rejas   |      |
   |nodok?u     |nodoklis -  |maksatajiem,kas |ekonomikas  |      |
   |maksa?anas,nepie|"Par akc?zes |sekmeja     |valst?s,pla?i|      |
   |cie?amibas   |nodokli",  |izvairi?anos no |lietota   |      |
   |gadijum?    |"Par akc?zes |nodokla     |elektroener?i|      |
   |reformejot   |nodokli   |maksasanas   |jas pat?ri?a |      |
   |nodok?u     |naftas    |visp?r.     |anal?ze.tiek |      |
   |adminestre?anas |produktiem", |Nodoklu     |pie?emts ,ka |      |
   |sistemu.    |"Par akc?zes |apie?anas un  |elektroener?i|      |
   |3.Elast?gumsNodo|nodokli   |nemaksa?anas  |jas pat?ri?? |      |
   |klu sistemai ir |tabakas   |galvenie    |r?pniec?ba ir|      |
   |jabut      |izstr?d?jumie|virzieni Latvija|cie?i    |      |
   |elastigai,tai  |m", "Par   |ir ??di:    |saist?ts ar |      |
   |atri jarea?e uz |akc?zes   |Dubulta     |iek?zemes  |      |
   |ekonomisko   |nodokli   |gramatved?ba.Uz?|kopprodukta |      |
   |apstaklu    |alkoholiskaji|emumos tiek   |dinamiku,jo |      |
   |izmai?am.Viens |em      |vesta viena   |r?pniec?bas |      |
   |no aktualakajiem|dz?rieniem", |gramatvediba,lai|?patsvars  |      |
   |valstiskas   |"Par akc?zes |uzskaititu visas|kopprodukt? |      |
   |nozimes     |nodokli   |faktiskas    |ir relat?vi |      |
   |uzdevumiem ir  |alum";    |izmaksas un   |liels.Sal?dzi|      |
   |nodrosinat   |6. muitas  |ienakumus,otra-i|not     |      |
   |Latvijas    |nodoklis -  |esnieg?anai   |elektroener?i|      |
   |integraciju   |"Par muitas |kontrolejo??m  |jas pat?ri?u |      |
   |Eiropas     |nodokli   |institucij?m.  |pieauguma  |      |
   |ekonomiskaj?  |(tarifiem)"; |Pagrides    |tempus ar  |      |
   |sistem?.Notieko?|7. dabas   |razotnes vai  |iek?zemes  |      |
   |a nodok?u    |resursu   |nelegal?s    |kopprodukta |      |
   |sistemas reforma|nodoklis -  |uz?emejdarbibas |pieauguma  |      |
   |paredz mainit  |"Par dabas  |veik?ana.??da  |tempiem,var |      |
   |tas       |resursu   |uz?emejdarbiba |spriest par |      |
   |strukturu,paliel|nodokli";  |nereti saistas |?nu     |      |
   |inot nodok?u  |8. izlo?u un |ar viltotu   |ekonomikas  |      |
   |ienemumus no  |azartsp??u  |alkoholisku   |apjomu    |      |
   |pateri?a un tos |nodoklis -  |dz?rienu    |valst?.Analiz|      |
   |samazinot no  |"Par izlo?u |ra?o?anu    |?jot     |      |
   |ienakumiem.Nodok|un azartsp??u|Bezpe??as    |elektr?bas  |      |
   |lu sistemas   |nodevu un  |organizacijas.LR|pat?ri?u   |      |
   |elastigums   |nodokli";  |likums Par   |laik? no   |      |
   |izpau?as    |9. valsts  |bezpe??as    |1989.gada  |      |
   |maksajumu    |soci?l?s   |oganizacij?m  |l?dz 1994  |      |
   |atvieglojums,dif|apdro?in??ana|nesatur stingrus|.gadam,tika |      |
   |erencetajas   |s oblig?t?s |kriterijus,ar ko|apr??in?ts  |      |
   |nodok?u     |iemaksas -  |janodarboj?s  |,ka Centr?l?s|      |
   |likmes,valsts  |"Par valsts |??d?m      |un Austrumu |      |
   |atsevi??u    |soci?lo   |organizacij?m.Li|Eiropas   |      |
   |regionu     |apdro?in??anu|kuma ietvaros  |valst?s ?nu |      |
   |ekonomiskas   |".      |bezpe??as    |ekonomikas  |      |
   |attistibas   |       |organizacijas  |?patsvars  |      |
   |sekmesana un  |       |statusu var   |iek?zemes  |      |
   |citos      |       |iegut ra?o?anas |kopprodukt? |      |
   |nosacijumos,kuru|       |uz??mumie,kuru |pieauga no  |      |
   |s paredz    |       |gutie ienakumi |12% l?dz   |      |
   |likumdevejs,pie?|       |ar nodokli   |22%,bet NVS |      |
   |emot attiec?go |       |netiek     |valst?s no  |      |
   |nodoklu     |       |aplikti.T?d?j?di|12% l?dz 37%.|      |
   |likumu.secinajum|       |uz??mums,prec?z?|       |      |
   |s-nodoklu    |       |k,bezpe??as   |Skaidr?s   |      |
   |sistemai jabut |       |organizacijas  |naudas    |      |
   |elastigai in  |       |likumigi    |daudzumu   |      |
   |japielagojas  |       |atbrivota no  |apgroz?b? ar?|      |
   |ekonomikas   |       |nodok?u     |var lietot k?|      |
   |attistibas   |       |maksajumiem   |vienu no   |      |
   |tendencem.   |       |Barters vai   |ekonomisk?s |      |
   |4.Objektivit?te.|       |mai?as     |aktivitt?tes |      |
   |Nodoklu sistemai|       |dar?jumi.bartera|indikatoriem.|      |
   |jabut      |       |darijumi prece |?nu ekonomik?|      |
   |objektivai,tas |       |pret preci vai |dar?jumus  |      |
   |ir,korektai   |       |pakalpojums  |veic     |      |
   |attieciba pret |       |pret      |,galvenokart,|      |
   |dazadiem nodok?u|       |pakalpojumu  |skaidr?   |      |
   |maksatajiem.Tas |       |biezi neparadas |naud?.ja   |      |
   |jabut godigai un|       |gramatviedibas |sal?dzina  |      |
   |vienlidz    |       |atskait?s un  |re?lo    |      |
   |jaaptver visi  |       |netiek aplikts |skaidr?s   |      |
   |nodoklu     |       |ar PVN     |naudas    |      |
   |maksataji.Pastav|       |Nor??ini bez  |pied?v?jumu |      |
   |horizontalas un |       |?ekiem,tas ir  |un iek?zemes |      |
   |vertikalas   |       |,pirkuma    |kopprodukta |      |
   |vienlidzibas  |       |nere?istre?ana |pieauguma  |      |
   |principi.Ho4rizo|       |kases aparata  |tempus p?c  |      |
   |ntala sistema  |       |Neleg?l? darb?ba|ofici?lajiem |      |
   |aptver     |       |ir ciesi    |statistikas |      |
   |vienlidzigus  |       |saistita ar   |datiem,rad?s |      |
   |nodok?u     |       |kontrabandu   |aptuvenais  |      |
   |maksatajus ar  |       |Kontrobanda ir |priek?stats |      |
   |vienlidzigiem  |       |pre?u un citu  |par ?nu   |      |
   |nodok?iem.Turpre|       |vertibu     |ekonomikas  |      |
   |ti vertikala  |       |nelikumiga   |lielumu.   |      |
   |sistema aptver |       |parvieto?ana  |Ir un citi  |      |
   |sava starp?   |       |pari LR muitas |metodi,tadi |      |
   |dazadus nodok?u |       |robe?ai,kas   |ka bilances |      |
   |maksatajus,un  |       |izdarita lielos |metode un  |      |
   |nodokli,kurus  |       |apmeros ,apejot |spogu?statist|      |
   |tie       |       |muitas kontroli |ikas anal?zes|      |
   |maks?,irdiferenc|       |vai noslepjot no|metode    |      |
   |eti.      |       |?adas kontroles |Lai pareizi |      |
   |5.Politiska   |       |parvietojamas  |uzskaititu  |      |
   |atbildiba.politi|       |prieksmetus.  |visu valsti |      |
   |?u uzdevums ir |       |Korupcija ir  |sara?oto   |      |
   |veidot     |       |specifiska   |kopproduktu |      |
   |elastigu,godigu,|       |neoficalas   |gada     |      |
   |efektivuun   |       |ekonomikas   |laika,nepieci|      |
   |vienkarsu    |       |darbibas    |esama pilniga|      |
   |nodok?u     |       |sfera.Ta ipa?i |un ticama  |      |
   |sistemu.Tai   |       |attistijas   |informacuja |      |
   |jabut izveidotai|       |socialstatistika|no      |      |
   |ta,lai nodok?u |       |s saimniekosanas|uznemumiem,ku|      |
   |maksataji varetu|       |apst?k?os    |ri veic   |      |
   |apzinaties,kadi |       |1995.gada    |uz?emejdarbib|      |
   |nodok?i un par |       |21.septembri  |u.diemzel  |      |
   |ko vi?iem    |       |pienemtaj?Korup|uznemumi nav |      |
   |jamaksa.Kas   |       |cijas nov?rsanas|ieientereseti|      |
   |maksa      |       |likum?     |sniegt godigu|      |
   |nodoklus:cilveki|       |korupcija    |informaciju |      |
   |vai       |       |defineta ka   |par     |      |
   |uz?emejdarbiba?N|       |valsts     |saimniecviska|      |
   |odoklu politikai|       |amatpersonas  |jiem     |      |
   |precizi     |       |parkapumi,kas  |raditajiem-ap|      |
   |jaatspogu?o   |       |izpauzas ka:  |gropzijumu,sa|      |
   |nodok?u     |       |        |ra?otas   |      |
   |        |       |        |produkcijas |      |
   |        |       |        |daudzumu,peln|      |
   |        |       |        |u,darba   |      |
   |        |       |        |samaksas   |      |
   |        |       |        |fondu-lai  |      |
   |        |       |        |izvairitos no|      |
   |        |       |        |nodoklu   |      |
   |        |       |        |maksasanas  |      |
   |        |       |        |.Iesniegta  |      |
   |        |       |        |informacija |      |
   |        |       |        |liecina par |      |
   |        |       |        |?o raditaju |      |
   |        |       |        |samazina?anu.|      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |?nas     |      |
   |        |       |        |ekonomika  |      |
   |        |       |        |samazina   |      |
   |        |       |        |ieverojamu  |      |
   |        |       |        |IKP     |      |
   |        |       |        |apjomu,valsts|      |
   |        |       |        |budzeta   |      |
   |        |       |        |ie?emumu   |      |
   |        |       |        |da?ku,sekm? |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |31. Attaisnotie |35. Ar    |36. K?rt?ba,|
   |        |43. Dabas  |izdevumi    |pievienot?s |k?d?    |
   |30. Nekustam?  |resursu   |iedz?vot?ju   |v?rt?bas   |zemnieku  |
   |?pa?uma     |nodoklis,  |ien?kuma    |nodokli   |saimniec?b?m|
   |kadastr?l?s   |m?r?is,   |nodokl?.    |apliekam?s  |ir ties?bas |
   |v?rt?bas    |apliekamie  |1. Pirms    |personas un |nere?istr?ti|
   |noteik?anas   |objekti.   |ien?kuma    |to      |es k? ar PVN|
   |pamatprincipi . |Likums Saeim?|aplik?anas ar  |re?istr?cijas|k?     |
   |(1) Nekustam?  |pie?emts   |nodokli no gada |k?rt?ba.   |apliekam?m |
   |?pa?uma     |1995. gada  |apliekamo    |Ar      |person?m.  |
   |kadastr?l?   |14.     |ien?kumu apjoma |pievienot?s |Zemnieku  |
   |v?rt?ba ir p?c |septembr?,  |tiek atskait?ti |v?rt?bas   |saimniec?b?m|
   |vienotiem    |valsts    |??di maks?t?ja |nodokli   |ir ties?bas |
   |principiem uz  |prezidents to|izdevumi:    |apliekam?  |nere?istr?ti|
   |valsts kadastra |uzsludin?jis |1) nomaks?t?  |persona -  |es ?aj?   |
   |datu pamata   |1995. gada 4.|soci?l? nodok?a |fizisk? vai |pant?    |
   |noteikta zemes |oktobr?.   |summa un valsts |juridisk?  |noteiktaj? |
   |un ?ku v?rt?ba. |Likums st?jas|soci?l?s    |persona un ar|k?rt?b? k? |
   |        |sp?k? 1996. |apdro?in??anas |l?gumu vai  |apliekam?m |
   |(2) Nekustam?  |gada 1.   |maks?jumi;   |norunu    |person?m, ja|
   |?pa?uma     |janv?r?.   |2) izdevumi par |saist?tas  |ir izpild?ti|
   |kadastr?lo   |Dabas resursu|maks?t?ja un  |min?to    |??di    |
   |v?rt?bu nosaka |nodok?a (DRN)|vi?a ?imenes  |personu   |nosac?jumi: |
   |Valsts zemes  |m?r?is ir  |locek?u     |grupas vai to|      |
   |dienests    |ierobe?ot  |kvalifik?cijas |p?rst?vji,  |1) pa?u   |
   |Ministru    |dabas resursu|paaugstin??anu, |kas veic   |ra?ot?s   |
   |kabineta    |nesaimniecisk|specialit?tes  |pre?u    |lauksaimniec|
   |noteiktaj?   |u izmanto?anu|ieg??anu,    |pieg?des,  |?bas    |
   |k?rt?b?,    |un vides   |izgl?t?bas   |pakalpojumu |produkcijas |
   |vadoties p?c  |pies?r?o?anu,|ieg??anu, par  |snieg?anu,  |pieg??u un |
   |nekustam?    |samazin?t  |medic?nas un  |pre?u importu|pa?pat?ri?a |
   |?pa?uma tirgus |vidi     |?rstniecisko  |un      |v?rt?ba   |
   |cenu l?me?a   |pies?r?ojo?as|pakalpojumu   |pa?pat?ri?u |iepriek??jo |
   |vismaz divus  |produkcijas |izmanto?anu un |un kas likum?|12 m?ne?u  |
   |gadus pirms   |ra?o?anu un |vesel?bas    |noteiktaj?  |laik? ir  |
   |taks?cijas   |realiz?ciju, |apdro?in??anas |k?rt?b? ir  |vismaz 90  |
   |perioda (tas ir,|veicin?t   |pr?miju     |re?istr?ti  |procentu no |
   |p?c nekustamo  |jaunas un  |maks?jumiem   |Valsts    |zemnieku  |
   |?pa?umu vid?j?s |pilnveidotas |apdro?in??anas |ie??mumu   |saimniec?bu |
   |tirgus v?rt?bas |tehnolo?ijas |sabiedr?b?m, kas|dienesta ar |kop?jo pre?u|
   |noteiktam    |ievie?anu,  |izveidotas un  |pievienot?s |pieg??u un |
   |lieto?anas   |kas samazina |darbojas saska??|v?rt?bas   |sniegto   |
   |m?r?im konkr?t? |vides    |ar       |nodokli   |pakalpojumu |
   |teritorij?) un |pies?r?ojumu,|Apdro?in??anas |apliekamo  |v?rt?bas;  |
   |?emot v?r?   |atbalst?t  |sabiedr?bu un to|personu   |2) kop?j? ar|
   |nekustam?    |ilgtsp?j?gas |uzraudz?bas   |re?istr?.  |nodokli   |
   |?pa?uma valsts |att?st?bas  |likumu. Min?to |(1) Personu |apliekamo  |
   |kadastr?    |strat??iju  |izdevumu sast?vu|re?istr?ciju |pre?u    |
   |re?istr?tajam  |tautsaimniec?|un normas nosaka|Valsts    |pieg??u un |
   |attiec?gajam  |b?, k? ar?  |Ministru    |ie??mumu   |sniegto   |
   |nekustamajam  |veidot vides |kabinets;    |dienesta ar |pakalpojumu |
   |?pa?umam ar   |aizsardz?bas |3) summas, kas |pievienot?s |v?rt?ba   |
   |likumu noteiktos|pas?kumu   |ziedojuma vai  |v?rt?bas   |iepriek??jo |
   |izmanto?anas  |finansi?lo  |d?vin?juma veid?|nodokli   |12 m?ne?u  |
   |ierobe?ojumus. |nodro?in?jumu|nodotas Latvijas|apliekamo  |laik? ir  |
   |(3) Nekustam?  |.      |Republik?    |personu   |maz?ka par |
   |?pa?uma     |Apliekamie  |re?istr?t?m   |re?istr?   |30 000 latu;|
   |kadastr?laj?  |objekti:   |sabiedriskaj?m |veic,    |      |
   |v?rt?b? neietver|ieg?stamos  |kult?ras,    |iev?rojot  |3) t?s   |
   |me?audzes    |dabas    |izgl?t?bas,   |??dus    |Ministru  |
   |v?rt?bu.    |resursus   |zin?tnes,    |nosac?jumus: |kabineta  |
   |(4) Inform?ciju |vides    |sporta,     |       |noteiktaj? |
   |par tirgus cenu |pies?r?ojumu-|labdar?bas,   |1) fizisk?s |k?rt?b?   |
   |dar?jumos ar  |atkritumus, |vesel?bas un  |personas   |Valsts   |
   |nekustamo    |izme?us un  |vides      |re?istr? p?c |ie??mumu  |
   |?pa?umu un nomas|pies?r?ojo??s|aizsardz?bas  |to past?v?g?s|dienest?  |
   |maksu nekustam? |vielas    |organiz?cij?m un|dz?vesvietas;|iesniedz  |
   |?pa?uma     |videi    |fondiem,    |       |l?gumu   |
   |kadastr?l?s   |kait?gas   |reli?iskaj?m  |2) juridisk?s|nere?istr?ti|
   |v?rt?bas    |preces un  |organiz?cij?m un|personas   |es k?    |
   |noteik?anai un |produktus  |bud?eta     |re?istr? p?c |apliekam?s |
   |aktualiz?cijai |import?to un |iest?d?m, kam  |to juridisk?s|personas.  |
   |Valsts zemes  |iek?zem?   |atbilsto?i   |adreses;   |      |
   |dienests sa?em |ra?oto pre?u |likuma "Par   |3)      |      |
   |no nekustam?  |vai produktu |uz??mumu    |l?gumsabiedr?|      |
   |?pa?uma     |iepakojumu. |ien?kuma    |bas re?istr? |      |
   |?pa?niekiem,  |       |nodokli"    |p?c Uz??mumu |      |
   |zv?rin?tiem   |       |20.pantam    |re?istr?   |      |
   |not?riem,    |       |Ministru    |fiks?t?s   |      |
   |pa?vald?b?m un |       |kabineta    |adreses;   |      |
   |zemesgr?matu  |       |noteiktaj?   |4) ja personu|      |
   |noda??m Ministru|       |k?rt?b?     |grupa kop?gas|      |
   |kabineta    |       |pie??irta    |saimniecisk?s|      |
   |noteiktaj?   |       |at?auja sa?emt |darb?bas   |      |
   |k?rt?b?.    |       |ziedojumus, bet |veik?anai  |      |
   |(6) Ministru  |       |??s summas   |darbojas uz |      |
   |kabinets    |       |nedr?kst    |l?guma    |      |
   |reglament?   |       |p?rsniegt 20  |pamata,   |      |
   |nekustam?    |       |procentus no  |re?istr? ??s |      |
   |?pa?uma     |       |apliekam?    |personu   |      |
   |lieto?anas m?r?u|       |ien?kuma    |grupas    |      |
   |noteik?anas un |       |lieluma;    |pilnvaroto  |      |
   |sistematiz?cijas|       |4) zin?tnes,  |fizisko   |      |
   |k?rt?bu.    |       |literat?ras un |personu p?c |      |
   |Nekustam?    |       |m?kslas darbu, |t?s     |      |
   |?pa?uma     |       |atkl?jumu,   |past?v?g?s  |      |
   |lieto?anas   |       |izgudrojumu un |dz?vesvietas;|      |
   |m?r?us     |       |r?pniecisko   |       |      |
   |atbilsto?i   |       |paraugu autoru |5) ja    |      |
   |Ministru    |       |izdevumi, kuri |?rvalstu   |      |
   |kabineta    |       |saist?ti ar ?o |persona   |      |
   |reglament?tajai |       |darbu rad??anu, |Latvijas   |      |
   |k?rt?bai un   |       |izdo?anu,    |Republik? nav|      |
   |teritori?lpl?noj|       |izpild??anu vai |izveidojusi |      |
   |umos nor?d?tajai|       |cit?du     |re?istr?tu  |      |
   |izmanto?anai vai|       |izmanto?anu un |past?v?go  |      |
   |likum?gi    |       |par kuriem   |p?rst?vniec?b|      |
   |uzs?ktajai   |       |autori sa?em  |u, bet    |      |
   |izmanto?anai  |       |autoratl?dz?bu |iek?zem? veic|      |
   |nosaka valsts  |       |(honor?ru).   |vienu vai  |      |
   |instit?cija vai |       |Min?to izdevumu |vair?kus ar |      |
   |attiec?g?    |       |sast?vu un   |nodokli   |      |
   |pa?vald?ba,   |       |normas nosaka  |apliekamus  |      |
   |kuras      |       |Ministru    |dar?jumus,  |      |
   |administrat?vaj?|       |kabinets;    |tiek     |      |
   |teritorij?   |       |5) saska?? ar  |re?istr?ta  |      |
   |atrodas     |       |likumu "Par   |viena no   |      |
   |konkr?tais   |       |priv?tajiem   |??d?m    |      |
   |nekustamais   |       |pensiju fondiem"|person?m:  |      |
   |?pa?ums.    |       |izveidotajos  |a) t?s    |      |
   |(7) Valsts zemes|       |priv?tajos   |pilnvarot?  |      |
   |dienests    |       |pensiju fondos |persona   |      |
   |izstr?d? katras |       |izdar?t?s    |Latvijas   |      |
   |pa?vald?bas   |       |iemaksas, kas  |Republik? p?c|      |
   |administrat?v?s |       |kop? ar ??s   |??s personas |      |
   |teritorijas   |       |da?as 6.punkt? |juridisk?s  |      |
   |zemes v?rt?bu  |       |min?tajiem   |adreses vai |      |
   |zon?jumu    |       |apdro?in??anas |past?v?g?s  |      |
   |atbilsto?i   |       |pr?miju     |dz?vesvietas,|      |
   |lieto?anas   |       |maks?jumiem,  |       |      |
   |m?r?im un nosaka|       |kuri izdar?ti  |b) ?rvalstu |      |
   |katras zonas  |       |atbilsto?i   |persona -  |      |
   |vienas plat?bas |       |dz?v?bas    |vien? no   |      |
   |vien?bas    |       |apdro?in??anas |dar?juma   |      |
   |v?rt?bu. Zemes |       |l?gumam (ar   |izpildes   |      |
   |v?rt?bu     |       |l?dzek?u    |viet?m    |      |
   |zon?jumus    |       |uzkr??anu)   |Latvijas   |      |
   |apstiprina   |       |nep?rsniedz 10 |Republik?.  |      |
   |Ministru (8)  |       |procentus no  |(2) Apliekam?|      |
   |Valsts zemes  |       |personas gada  |persona ir  |      |
   |dienests    |       |apliekam?    |ar? bud?eta |      |
   |nekustam?    |       |ien?kuma (??  |instit?cija, |      |
   |?pa?uma     |       |panta otraj?  |ja t? veic  |      |
   |kadastr?l?s   |       |da?? - no m?ne?a|pre?u    |      |
   |v?rt??anas   |       |bruto darba   |pieg?des un |      |
   |vajadz?b?m   |       |samaksas, kas ir|sniedz    |      |
   |izstr?d? ?ku  |       |kalend?r? m?ne?a|pakalpojumus |      |
   |tipu b?zes   |       |darba samaksa  |cit?m    |      |
   |v?rt?bas, ko  |       |pirms to summu |person?m.  |      |
   |apstiprina   |       |atskait??anas, |Valsts    |      |
   |Ministru    |       |par kur?m    |prezidenta  |      |
   |kabineta    |       |saska?? ar ?o  |kanceleja,  |      |
   |noteiktaj?   |       |likumu at?auts |Saeima un  |      |
   |k?rt?b?.    |       |samazin?t    |Ministru   |      |
   |(9) Visu    |       |darbinieka   |kabinets   |      |
   |nekustamo    |       |apliekamo    |dr?kst    |      |
   |?pa?umu     |       |ien?kumu, k? ar?|nere?istr?tie|      |
   |kadastr?l?   |       |pirms jebkuru  |s Valsts   |      |
   |v?rt?ba tiek  |       |ietur?jumu   |ie??mumu   |      |
   |fiks?ta ar vienu|       |izdar??anas)  |dienest? k? |      |
   |noteiktu datumu |       |6)       |apliekam?s  |      |
   |(1.janv?ri).  |       |apdro?in??anas |personas un |      |
   |(10) Nekustamo |       |pr?miju     |neaplikt   |      |
   |?pa?umu     |       |maks?jumi, kas |veiktos   |      |
   |masveid?gu   |       |izdar?ti    |dar?jumus ar |      |
   |p?rv?rt??anu p?c|       |atbilsto?i   |pievienot?s |      |
   |Ministru    |       |dz?v?bas    |v?rt?bas   |      |
   |kabineta l?muma |       |apdro?in??anas |nodokli.   |      |
   |izdara ne ret?k |       |l?gumam (ar   |(3) Ja    |      |
   |k? reizi piecos |       |l?dzek?u    |fizisko vai |      |
   |gados. Nekustamo|       |uzkr??anu),   |juridisko  |      |
   |?pa?umu     |       |iev?rojot ??  |personu un  |      |
   |masveid?ga   |       |likuma 8.panta |??du personu |      |
   |p?rv?rt??ana ir |       |piekt?s da?as  |ar l?gumu vai|      |
   |visu nekustamo |       |1., 2. un    |norunu    |      |
   |?pa?umu     |       |3.punkta    |saist?to   |      |
   |kadastr?lo   |       |nosac?jumus, un |grupu vai to |      |
   |v?rt?bu     |       |kas kop? ar ??s |p?rst?vju ar |      |
   |noteik?ana uz  |       |da?as 5.punkt? |nodokli   |      |
   |noteiktu datumu,|       |min?taj?m    |apliekamo  |      |
   |preciz?jot   |       |iemaks?m    |pre?u pieg??u|      |
   |nekustamo    |       |priv?tajos   |un sniegto  |      |
   |?pa?umu sast?vu,|       |pensiju fondos |pakalpojumu |      |
   |fizisko st?vokli|       |nep?rsniedz 10 |kop?j?    |      |
   |un v?rt?bu   |       |procentus no  |v?rt?ba   |      |
   |r?d?t?jus.   |       |personas gada  |iepriek??jo |      |
   |Nekustam?    |       |apliekam?    |12 m?ne?u  |      |
   |?pa?uma     |       |ien?kuma.    |laik?    |      |
   |?pa?niekam ir  |       |2. Pirms    |sasniegusi  |      |
   |ties?bas    |       |darbinieka   |vai     |      |
   |piepras?t    |       |ien?kuma    |p?rsniegusi |      |
   |?pa?uma     |       |aplik?anas ar  |10 000 latu, |      |
   |p?rv?rt??anu  |       |algas nodokli no|t?m ne v?l?k |      |
   |jebkur? vi?am  |       |m?ne?a ien?kuma |k? m?ne?a  |      |
   |v?lam? laik?, ja|       |apjoma tiek   |laik? p?c ??s|      |
   |vi?? sedz ar to |       |atskait?ti ??  |summas    |      |
   |saist?tos    |       |panta pirm?s  |sasnieg?anas |      |
   |izdevumus.   |       |da?as 1., 5. un |vai     |      |
   |(11) Nekustam? |       |6.punkt? min?tie|p?rsnieg?anas|      |
   |?pa?uma     |       |maks?jumi.   |ir      |      |
   |masveid?gas   |       |3. No      |j?re?istr?jas|      |
   |p?rv?rt??anas  |       |nerezidentu   |Valsts    |      |
   |starplaik?   |       |apliekam?    |ie??mumu   |      |
   |Valsts zemes  |       |ien?kuma ir   |dienest? k? |      |
   |dienests veic  |       |ties?bas    |apliekam?m  |      |
   |nekustam?    |       |atskait?t tikai |person?m.  |      |
   |?pa?uma tirgus |       |?? panta pirm?s |       |      |
   |cenu un nomas  |       |da?as 1., 3., 4.|       |      |
   |maksu      |       |un 5.punkt?   |       |      |
   |apzin??anu,   |       |min?tos     |       |      |
   |uzskaiti un   |       |attaisnotos   |       |      |
   |anal?zi un   |       |izdevumus.   |       |      |
   |Ministru    |       |        |       |      |
   |kabineta    |       |        |       |      |
   |noteiktaj?   |       |        |       |      |
   |k?rt?b? -    |       |        |       |      |
   |nekustam?    |       |        |       |      |
   |?pa?uma     |       |        |       |      |
   |kadastr?l?s   |       |        |       |      |
   |v?rt?bas    |       |        |       |      |
   |aktualiz?ciju. |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   |        |       |        |       |      |
   
   
   
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |39. Iz??mumi |16)      |25) skol?nu  |38. PVN 0%  |10. Latvijas |
   |PVN nodok?a  |finansi?los  |p?rvad?jumus, |likme.    |nodok?u un  |
   |maks?t?jiem. |dar?jumus,  |ko veic    |PVN 0% likmi |nodevu    |
   |(1) Ar nodokli|taj? skait?: |speci?li ?im |piem?ro ??dam |sist?ma..   |
   |neapliek ??du |a) kredit??anu|m?r?im    |darb?b?m:   |(1) Nodok?u un|
   |pre?u pieg?des|(ar? l?zinga |licenc?ti   |Pre?u     |nodevu sist?mu|
   |un      |kredit??anu) |p?rvad?t?ji, |pieg?d?m, kuru|veido:    |
   |pakalpojumus: |un naudas   |ja ?ie    |pieg?des vieta|1) valsts   |
   |       |aizdevumu   |pakalpojumi  |nav iek?zeme |nodok?i, ar  |
   |1)      |pie??ir?anu un|tiek finans?ti|pakalpojumiem,|kuriem    |
   |pakalpojumus |kontroli, k? |no pa?vald?bu |kuru     |apliekamos  |
   |(tai skait?  |ar?      |bud?etiem.  |snieg?anas  |objektus un  |
   |?din??anas), |pakalpojumus, |(2) Ar nodokli|vieta nav   |kuru likmi  |
   |ko sniedz veco|kas saist?ti |neapliek ??du |iek?zeme   |nosaka Saeima;|
   |?au?u     |ar      |pre?u importu:|Pakalpojumiem,|       |
   |pansion?ti vai|galvojumiem, |       |kas saist?ti |2) valsts   |
   |m?tnes,    |garantij?m un |1) ?? panta  |ar pre?u   |nodevas, kuras|
   |soci?l?s   |to uzraudz?bu,|pirmaj? da?? |eksportu un  |tiek uzliktas |
   |apr?pes un  |ko veic    |min?to pre?u |tranz?ta   |saska?? ar ?o |
   |rehabilit?cija|kred?ta    |importu;   |p?rvad?jumiem |likumu, citiem|
   |s centri,   |pie???r?js (Ar|2) ?rvalstu  |(ieskaitot  |likumiem un  |
   |specializ?tie |groz?jumiem, |finansu    |eksped?cijas, |Ministru   |
   |apr?pes centri|kas pie?emti |pal?dz?bas  |pre?u     |kabineta   |
   |vai nami,   |ar      |s?t?jumus   |uzglab??anas, |noteikumiem; |
   |kurus piln?gi |22.11.2001.lik|Ministru   |iekrau?anas, |3) pa?vald?bu |
   |vai da??ji  |umu, kas   |kabineta   |izkrau?anas, |nodevas, kuras|
   |finans? no  |st?jas sp?k? |noteiktaj?  |ekspert?zes un|tiek uzliktas |
   |valsts bud?eta|ar      |k?rt?b? (Ar  |??iro?anas  |saska?? ar ?o |
   |vai pa?vald?bu|01.01.2002.), |groz?jumiem, |pakalpojumus);|likumu un   |
   |bud?etiem;  |       |kas pie?emti |       |pa?vald?bas  |
   |2) maksu par |b)      |ar      |Starptautiskaj|domes     |
   |b?rnu     |pakalpojumus, |22.11.2001.lik|iem transporta|(padomes)   |
   |uztur??anos  |kas saist?ti |umu, kas   |pakalpojumiem;|izdotiem   |
   |pirmsskolas  |ar noguld?jumu|st?jas sp?k? |       |saisto?iem  |
   |iest?d?s;   |un citu    |ar      |Pakalpojumiem,|noteikumiem. |
   |3) no valsts |atmaks?jamo  |01.01.2002.); |kas tiek   |(2) Konkr?t? |
   |bud?eta    |l?dzek?u   |       |sniegti ar  |nodok?a likum?|
   |finans?tos  |piesaist??anu,|3) m?kslas  |starptautisko |pa?vald?b?m  |
   |?din??anas  |skaidras un  |priek?metus, |transportu, k?|var dot    |
   |pakalpojumus |bezskaidras  |kas tiek   |ar? pre?u   |ties?bas   |
   |labo?anas   |naudas    |ievesti muzeju|pieg?d?m un  |piem?rot   |
   |darbu iest?d?s|maks?jumu   |fondu     |pakalpojumiem,|atvieglojumus |
   |un      |veik?anu,   |papildin??anai|kas ir    |tiem     |
   |ieslodz?juma |uztic?bas   |;       |saist?ti ar  |maks?jumiem, |
   |viet?s;    |(trasta)   |4) to pre?u  |starptautisk? |kuri     |
   |4) izgl?t?bas,|oper?cij?m,  |importu, kas |transporta  |ieskait?mi  |
   |sagatavo?anas |c)      |netiek    |pieg?d?m un  |pa?vald?bu  |
   |kursu un   |pakalpojumus, |apliktas ar  |apkopi,    |bud?etos.   |
   |iest??an?s  |kas saist?ti |muitas nodokli|transporta  |Nodevu    |
   |dokumentu   |ar maks??anas |saska?? ar  |l?dzek?u   |sist?ma:   |
   |re?istr??anas |l?dzek?u   |likuma "Par  |pieg?d?m,   |(1) Valsts  |
   |pakalpojumus, |izlai?anu un |muitas nodokli|p?rb?vei,   |nodevas tiek |
   |ko sniedz   |apkalpo?anu, |(tarifiem)" 6.|remontam,   |uzliktas   |
   |valsts un   |k? ar?    |un 9.noda?u, |apkopei,   |saska?? ar  |
   |pa?vald?bu  |tirdzniec?bu |iz?emot to  |nol?g?anai un |likumiem un  |
   |izgl?t?bas  |ar maks??anas |pre?u     |iz?r??anai, un|Ministru   |
   |iest?des un  |l?dzek?iem un |pieg?des,   |ar ??m    |kabineta   |
   |valsts    |citiem naudas |kuras tiek  |darb?b?m   |noteikumiem, |
   |akredit?t?s  |tirgus    |apliktas ar  |saist?t?m   |pa?vald?bu  |
   |priv?t?s   |instrumentiem,|muitas nodok?a|pieg?d?m un  |nodevas - ar |
   |izgl?t?bas  |iz?emot    |0 procentu  |pakalpojumiem;|pa?vald?bas  |
   |iest?des, k? |maks??anas  |likmi.    |       |domes     |
   |ar? ?din??anas|l?dzek?us, kas|(3) Uz valsts |Transporta  |(padomes)   |
   |pakalpojumus, |tiek pieg?d?ti|robe?as pre?u |l?dzek?u   |izdotiem   |
   |ko sniedz ??s |kolekcion??ana|ieve?anu ar  |a?ent??anai un|saisto?iem  |
   |izgl?t?bas  |i vai satur  |nodokli    |ar kravu   |noteikumiem. |
   |iest?des;   |d?rgmet?lu,  |neapliek, ja |apkalpo?anu  |(2) Ministru |
   |5) maksu par |d)      |tiek veikta  |saist?tiem  |kabineta   |
   |bezdarbnieku |ieguld?jumus |viena no ??d?m|pakalpojumiem |noteikumos par|
   |profesion?lo |kapit?l?, kas |Muitas likum? |starptautiskaj|valsts nodev?m|
   |apm?c?bu vai |veikti naud?, |min?taj?m   |? transport?; |j?paredz to  |
   |p?rkvalific??a|k? ar?    |muitas    |un      |maks??anas  |
   |nu, ko    |v?rtspap?rus |proced?r?m:  |Prec?m un   |k?rt?ba,   |
   |organiz?   |un      |1) ieve?ana uz|pakalpojumiem,|likmes un   |
   |Nodarbin?t?bas|pakalpojumus, |laiku;    |ko pieg?d?  |atvieglojumi, |
   |valsts    |kas saist?ti |2) ieve?ana  |diplom?tiskaji|ja ?aj? likum?|
   |dienests;   |ar v?rtspap?ru|p?rstr?dei;  |em a?entiem. |vai citos   |
   |6) bibliot?ku |izlai?anu,  |3) ieve?ana  |??diem    |likumos nav  |
   |pakalpojumus; |glab??anu,  |p?rstr?dei  |pakalpojumiem |noteikts   |
   |       |atsavin??anu |muitas    |piem?ro 0% PVN|cit?di. Valsts|
   |7) te?tru,  |un      |kontrol?;   |likmi, ja ?o |nodeva par  |
   |kino, cirka  |p?rvald??anu |4) ieve?ana  |pakalpojumu  |likumos vai  |
   |izr?des,   |(Ar      |beznodok?u  |sa??m?js   |Ministru   |
   |koncertdarb?bu|groz?jumiem, |tirdzniec?bas |atrodas ?rpus |kabineta   |
   |, sar?kojumus |kas pie?emti |veikal?;   |Latvijas   |noteikumos  |
   |kult?ras   |ar      |5) ieve?ana  |iek?zemes   |paredz?t?s  |
   |iest?d?s,   |22.11.2001.lik|muitas    |teritorijas. |speci?l?s   |
   |muzeju,    |umu, kas   |noliktav?;  |       |at?aujas   |
   |izst??u,   |st?jas sp?k? |6) tranz?ts. |       |(licences)  |
   |zoolo?isko  |ar      |       |       |izsnieg?anu  |
   |d?rzu un   |01.01.2002.). |       |       |pre?u un   |
   |bot?nisko   |17) masu   |       |       |pakalpojumu  |
   |d?rzu     |inform?cijas |       |       |importam un  |
   |apmekl?jumus, |l?dzek?us   |       |       |eksportam   |
   |b?rniem    |Ministru   |       |       |nedr?kst   |
   |dom?tus un  |kabineta   |       |       |p?rsniegt ar |
   |labdar?bas  |noteiktaj?  |       |       |t?s      |
   |m?r?iem    |k?rt?b?;   |       |       |izsnieg?anu  |
   |velt?tus   |18) konsul?ros|       |       |saist?t?s   |
   |sar?kojumus, |pakalpojumus; |       |       |vid?j?s    |
   |pa?darb?bas  |       |       |       |izmaksas.   |
   |m?kslas    |19) m?c?bu un |       |       |(3)      |
   |kolekt?vu un |zin?tnisko  |       |       |Pa?vald?bas  |
   |sporta    |literat?ru,  |       |       |domes     |
   |sar?kojumus; |Latvij? izdoto|       |       |(padomes)   |
   |8) medic?nas |b?rnu     |       |       |izdotajos   |
   |pakalpojumus, |literat?ru un |       |       |saisto?ajos  |
   |medikamentu un|ori?in?llitera|       |       |noteikumos par|
   |medic?nas   |t?ras darbu  |       |       |pa?vald?bas  |
   |pre?u pieg?des|pirmizdevumus |       |       |nodevu    |
   |iek?zem? p?c |latvie?u   |       |       |uzlik?anu   |
   |Labkl?j?bas  |valod? saska??|       |       |j?paredz to  |
   |ministrijas  |ar Izgl?t?bas |       |       |maks??anas  |
   |apstiprin?ta |un zin?tnes  |       |       |k?rt?ba, ar  |
   |un ar Finansu |ministrijas  |       |       |nodev?m    |
   |ministriju  |apstiprin?tiem|       |       |apliekamie  |
   |saska?ota   |sarakstiem, k?|       |       |objekti,   |
   |saraksta, k? |ar?      |       |       |likmes un   |
   |ar?      |tipogr?fiju  |       |       |atvieglojumi, |
   |veterin?rmedic|pakalpojumus |       |       |k? ar? citas |
   |?nas     |??s      |       |       |pras?bas,   |
   |pakalpojumus, |literat?ras  |       |       |kuras paredz |
   |veterin?ro  |ra?o?anai   |       |       |citi likumi un|
   |medikamentu un|(veido?anai); |       |       |Ministru   |
   |veterin?rmedic|       |       |       |kabineta   |
   |?nas pre?u  |20) m?kslas, |       |       |noteikumi.  |
   |pieg?des   |dokument?l?s |       |       |(4) Valsts  |
   |iek?zem? p?c |un anim?cijas |       |       |nodevas, kuras|
   |Zemkop?bas  |filmas    |       |       |saska?? ar  |
   |ministrijas  |(iz?emot   |       |       |sp?k?     |
   |apstiprin?ta |videofilmas  |       |       |eso?ajiem   |
   |un ar Finansu |VHS form?t?), |       |       |likumiem   |
   |ministriju  |ja t?s pieg?d?|       |       |piln?b? netiek|
   |saska?ota   |vai izplata  |       |       |ieskait?tas  |
   |saraksta;   |Latvijas   |       |       |valsts bud?et?|
   |8.1) medic?nas|Republik?   |       |       |vai pa?vald?bu|
   |pakalpojumus |ofici?li   |       |       |bud?etos,   |
   |p?c      |re?istr?ts  |       |       |apliek ar   |
   |Labkl?j?bas  |izplat?t?js  |       |       |pievienot?s  |
   |ministrijas  |vai filmu   |       |       |v?rt?bas   |
   |apstiprin?ta |veidot?js;  |       |       |nodokli likum?|
   |un ar Finansu |21)      |       |       |"Par     |
   |ministriju  |kooperat?vo  |       |       |pievienot?s  |
   |saska?ota   |sabiedr?bu  |       |       |v?rt?bas   |
   |saraksta (Ar |sniegtos   |       |       |nodokli"   |
   |groz?jumiem, |pakalpojumus |       |       |noteiktaj?  |
   |kas pie?emti |(iz?emot pre?u|       |       |k?rt?b?.   |
   |ar      |pieg?des) ?o |       |       |       |
   |22.11.2001.lik|kooperat?vo  |       |       |       |
   |umu, kas   |sabiedr?bu  |       |       |       |
   |st?jas sp?k? |biedriem:   |       |       |       |
   |ar      |a) dz?vojamo |       |       |       |
   |01.01.2002.); |m?ju     |       |       |       |
   |       |uztur??anai un|       |       |       |
   |8.2) cilv?ka |apsaimnieko?an|       |       |       |
   |org?nu, m?tes |ai,      |       |       |       |
   |piena un   |b)      |       |       |       |
   |cilv?ka asi?u |lauksaimniec?b|       |       |       |
   |pieg?des   |as un     |       |       |       |
   |9) zelta,   |zvejniec?bas |       |       |       |
   |mon?tu un   |ra?ojumu   |       |       |       |
   |bankno?u   |p?rstr?dei un |       |       |       |
   |pieg?des   |realiz?cijai, |       |       |       |
   |Latvijas   |k? ar?    |       |       |       |
   |Bankai;    |lauksaimniec?b|       |       |       |
   |10) der?bas, |as tehnikas, |       |       |       |
   |izlozes    |ma??nu un citu|       |       |       |
   |(loterijas) un|darbar?ku   |       |       |       |
   |cita veida  |kop?gai    |       |       |       |
   |azartsp?les; |lieto?anai un |       |       |       |
   |11)      |apkopei;   |       |       |       |
   |apbed??anas  |22) nekustam? |       |       |       |
   |pakalpojumus |?pa?uma, ar? |       |       |       |
   |un Latvijas  |zemes,    |       |       |       |
   |Republik?   |p?rdo?anu,  |       |       |       |
   |re?istr?to  |iz?emot    |       |       |       |
   |reli?isko   |nelietota   |       |       |       |
   |organiz?ciju |nekustam?   |       |       |       |
   |sniegtos   |?pa?uma pirmo |       |       |       |
   |reli?iskos un |p?rdo?anu;  |       |       |       |
   |ritu?los   |23)      |       |       |       |
   |pakalpojumus; |ugunsdro??bas |       |       |       |
   |       |pakalpojumus, |       |       |       |
   |12)      |ko sniedz   |       |       |       |
   |apdro?in?t?ju |iek?lietu   |       |       |       |
   |un      |ministrijas  |       |       |       |
   |apdro?in??anas|Ugunsdz?s?bas |       |       |       |
   |starpnieku  |un gl?b?anas |       |       |       |
   |sniegtos   |dienesta   |       |       |       |
   |apdro?in??anas|departaments, |       |       |       |
   |pakalpojumus |iest??u,   |       |       |       |
   |atbilsto?i  |uz??mumu   |       |       |       |
   |Apdro?in??anas|(uz??m?jsabied|       |       |       |
   |sabiedr?bu un |r?bu) un   |       |       |       |
   |to uzraudz?bas|organiz?ciju |       |       |       |
   |likumam;   |ugunsdro??bas |       |       |       |
   |13)      |dienesti,   |       |       |       |
   |iedz?vot?ju  |br?vpr?t?go  |       |       |       |
   |maks?jumus par|ugunsdz?s?ju |       |       |       |
   |(Ar      |biedr?bas un |       |       |       |
   |groz?jumiem, |br?vpr?t?gie |       |       |       |
   |kas pie?emti |ugunsdro??bas |       |       |       |
   |ar      |form?jumi;  |       |       |       |
   |22.11.2001.lik|24) pasta   |       |       |       |
   |umu, kas   |pakalpojumus, |       |       |       |
   |st?jas sp?k? |kurus sniedz |       |       |       |
   |ar      |bezpe??as   |       |       |       |
   |01.01.2002.): |organiz?cija |       |       |       |
   |       |valsts akciju |       |       |       |
   |a) dz?vojamo |sabiedr?ba  |       |       |       |
   |telpu ?ri   |"Latvijas   |       |       |       |
   |saska?? ar  |pasts" un uz |       |       |       |
   |nosl?gtajiem |kuriem saska??|       |       |       |
   |l?gumiem   |ar Pasta   |       |       |       |
   |(iz?emot viesu|likumu tai ir |       |       |       |
   |izmitin??anas |monopolties?ba|       |       |       |
   |pakalpojumus |s, k? ar?   |       |       |       |
   |viesu     |pastmarkas,  |       |       |       |
   |izmitin??anas |aploksnes ar |       |       |       |
   |m?tn?s    |iespiestu   |       |       |       |
   |viesn?c?s,  |pastmarkas  |       |       |       |
   |mote?os, viesu|att?lu un   |       |       |       |
   |m?j?s, lauku |starptautiskos|       |       |       |
   |t?rismam   |atbildes   |       |       |       |
   |izmantojam?s |kuponus, ko  |       |       |       |
   |m?j?s,    |saska?? ar  |       |       |       |
   |kempingos,  |Pasta likumu |       |       |       |
   |t?risma    |izdod un   |       |       |       |
   |m?tn?s),   |realiz?    |       |       |       |
   |b) dz?vojam?s |bezpe??as   |       |       |       |
   |m?jas     |organiz?cija |       |       |       |
   |uztur??anas un|valsts akciju |       |       |       |
   |apsaimnieko?an|sabiedr?ba  |       |       |       |
   |as      |"Latvijas   |       |       |       |
   |pakalpojumiem,|pasts" vai  |       |       |       |
   |ko sniedz   |realiz? citas |       |       |       |
   |dz?vojam?s  |personas   |       |       |       |
   |m?jas     |saska?? ar  |       |       |       |
   |apsaimniekot?j|l?gumiem, kas |       |       |       |
   |s saska?? ar |nosl?gti ar  |       |       |       |
   |dz?vojam?s  |bezpe??as   |       |       |       |
   |m?jas     |organiz?ciju |       |       |       |
   |(dz?vok?a)  |valsts akciju |       |       |       |
   |apsaimnieko?an|sabiedr?bu  |       |       |       |
   |as l?gumu,  |"Latvijas   |       |       |       |
   |c) silt? un  |pasts";    |       |       |       |
   |aukst? ?dens |       |       |       |       |
   |pieg?di,   |       |       |       |       |
   |kanaliz?ciju, |       |       |       |       |
   |apkuri,    |       |       |       |       |
   |atkritumu   |       |       |       |       |
   |izve?anu;;  |       |       |       |       |
   |14)      |       |       |       |       |
   |specializ?tos |       |       |       |       |
   |produktus   |       |       |       |       |
   |z?dai?iem p?c |       |       |       |       |
   |Labkl?j?bas  |       |       |       |       |
   |ministrijas  |       |       |       |       |
   |apstiprin?ta |       |       |       |       |
   |un ar Finansu |       |       |       |       |
   |ministriju  |       |       |       |       |
   |saska?ota   |       |       |       |       |
   |saraksta;   |       |       |       |       |
   |15)      |       |       |       |       |
   |zin?tniskos  |       |       |       |       |
   |p?t?jumus,  |       |       |       |       |
   |kuri tiek   |       |       |       |       |
   |veikti par  |       |       |       |       |
   |sabiedrisko  |       |       |       |       |
   |fondu, valsts |       |       |       |       |
   |bud?eta un  |       |       |       |       |
   |pa?vald?bu  |       |       |       |       |
   |bud?etu    |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |13. Nodevu  |40. Akc?zes  |       |       |
   |       |sist?ma,   |nodokli naftas|34. PVN ,   |15. Ja    |
   |6. Nodok?u  |nodevu veidi. |produktiem,  |likmes,    |apliekam?   |
   |funkcijas un |(1) Valsts  |apliekamais  |apliekamie  |persona,   |
   |veidi.    |nodevas tiek |objekts,   |dar?jumi .  |p?rst?vot   |
   |Latvijas   |uzliktas   |nodok?a    |Apliekamie  |Latvijas   |
   |Republik? ir |saska?? ar  |maks?t?ji.  |dar?jumi :  |Republikas  |
   |??di valsts  |likumiem un  |?is likums  |1.pre?u    |Uz??mumu   |
   |nodok?i un  |Ministru   |attiecas uz  |pieg?de, ar? |re?istr?   |
   |tiem     |kabineta   |jebkur?m   |pa?pat?ri??; |nere?istr?tu |
   |atbilsto?ie  |noteikumiem, |darb?b?m, kas |2.pakalpojumu |?rvalsts   |
   |likumi par  |pa?vald?bu  |Latvijas   |snieg?ana, ar?|fizisko vai  |
   |nodok?u    |nodevas - ar |Republikas  |pa?pat?ri??; |juridisko   |
   |uzlik?anu:  |pa?vald?bas  |muitas    |3.pre?u    |personu,   |
   |1) iedz?vot?ju|domes     |teritorij?  |imports.   |piedal?s pre?u|
   |ien?kuma   |(padomes)   |tiek veiktas |4.Pa?pat?ri?am|pieg?des vai |
   |nodoklis -  |izdotiem   |ar naftas   |k? apliekamam |pakalpojumu  |
   |2) uz??mumu  |saisto?iem  |produktiem,  |dar?jumam tiek|nodro?in??an?,|
   |ien?kuma   |noteikumiem. |ar? uz naftas |piem?rotas ?? |tiek     |
   |nodoklis   |(2) Ministru |produktu   |likuma normas,|uzskat?ts, ka |
   |3) nekustam? |kabineta   |p?rvieto?anu, |kuras regul? |?? persona  |
   |?pa?uma    |noteikumos par|izmantojot  |nodok?a    |pati ir    |
   |nodoklis - " |valsts nodev?m|cauru?vadu  |piem?ro?anu  |pieg?d?jusi  |
   |4) pievienot?s|j?paredz to  |transportu.  |pre?u pieg?d?m|preces vai  |
   |v?rt?bas   |maks??anas  |Naftas    |vai      |sniegusi   |
   |nodoklis - " |k?rt?ba,   |produktu   |pakalpojumu  |pakalpojumus, |
   |5) akc?zes  |likmes un   |(degvielas)  |5.snieg?anai, |un ar nodokli |
   |nodoklis -  |atvieglojumi, |aprites    |ja ?aj? likum?|ir apliekama |
   |6) muitas   |ja ?aj? likum?|k?rt?bu nosaka|nav noteikts |visa iek?zem? |
   |nodoklis - " |vai citos   |Ministru   |cit?di.    |sniegto    |
   |7) dabas   |likumos nav  |kabinets.   |6. Pre?u   |pakalpojumu  |
   |resursu    |noteikts   |(1) Ar akc?zes|pieg?des un  |vai pieg?d?to |
   |nodoklis - " |cit?di. Valsts|nodokli naftas|pakalpojumu  |pre?u v?rt?ba.|
   |8) izlo?u un |nodeva par  |produktiem  |snieg?anas  |       |
   |azartsp??u  |likumos vai  |(turpm?k -  |dar?jumos ar |16. Komisijas |
   |nodoklis -  |Ministru   |nodoklis)   |nodokli    |tirdzniec?b?, |
   |9) valsts   |kabineta   |apliekamais  |apliekam?   |kas veikta  |
   |soci?l?s   |noteikumos  |objekts ir  |v?rt?ba ir  |komisijas   |
   |apdro?in??anas|paredz?t?s  |naftas    |pieg?d?to   |tirdzniec?bai |
   |oblig?t?s   |speci?l?s   |produkti, to |pre?u vai   |paredz?t?   |
   |iemaksas.   |at?aujas   |aizst?j?j   |sniegto    |atsevi??i   |
   |       |(licences)  |produkti un  |pakalpojumu  |iek?rtot?   |
   |       |izsnieg?anu  |komponenti, k?|tirgus v?rt?ba|mazumtirdzniec|
   |       |pre?u un   |ar? citi   |naudas    |?bas veikal? |
   |       |pakalpojumu  |produkti, kuri|izteiksm? bez |ar fizisko  |
   |       |importam un  |piln?gi vai  |pievienot?s  |personu    |
   |       |eksportam   |da??ji sast?v |v?rt?bas   |?pa?um? eso??m|
   |       |nedr?kst   |no      |nodok?a.   |lietot?m   |
   |       |p?rsniegt ar |og??de?ra?iem |7.Pre?u    |prec?m vai  |
   |       |t?s      |(turpm?k -  |pieg?des   |fizisko    |
   |       |izsnieg?anu  |naftas    |v?rt?b?    |personu pa?u |
   |       |saist?t?s   |produkti).  |ietilpst ar? |ra?ot?m    |
   |       |vid?j?s    |(2) Ar nodokli|visi papildus |nep?rtikas  |
   |       |izmaksas.   |apliekamie  |maks?jumi (tai|prec?m,    |
   |       |(3)      |naftas    |sakait? par  |iz?emot    |
   |       |Pa?vald?bas  |produkti   |starpniec?bu, |tirdzniec?bu |
   |       |domes     |atbilsto?i  |apdro?in??anu,|ar lietot?m  |
   |       |(padomes)   |Latvijas   |iepako?anu,  |prec?m, kas  |
   |       |izdotajos   |kombin?tajai |transport??anu|ievestas no  |
   |       |saisto?ajos  |nomenklat?rai |), k? ar?   |?rvalst?m   |
   |       |noteikumos par|ir noteikti ??|muitas    |p?rdo?anai, ar|
   |       |pa?vald?bas  |likuma    |nodoklis,   |nodokli ir  |
   |       |nodevu    |pielikum?, k? |dabas resursu |apliekama   |
   |       |uzlik?anu   |ar? ir t?s  |nodoklis,   |starpniec?bas |
   |       |j?paredz to  |Latvijas   |akc?zes    |(komisijas)  |
   |       |maks??anas  |kombin?t?s  |nodoklis un  |atl?dz?ba   |
   |       |k?rt?ba, ar  |nomenklat?ras |citi nodok?i |Ministru   |
   |       |nodev?m    |27., 29. un  |un nodevas, ja|kabineta   |
   |       |apliekamie  |38.grup?   |to paredz   |noteiktaj?  |
   |       |objekti,   |min?t?s    |konkr?tie   |k?rt?b?.   |
   |       |likmes un   |preces, kuras |normat?vie  |17. Sniedzot |
   |       |atvieglojumi, |izmanto par  |akti, iz?emot |kravas    |
   |       |k? ar? citas |degvielu, par |pievienot?s  |eksped?cijas |
   |       |pras?bas,   |kurin?mo vai |v?rt?bas   |pakalpojumus, |
   |       |kuras paredz |par to    |nodokli.   |ar nodokli ir |
   |       |citi likumi un|aizst?j?j   |8. Ja par   |apliekama   |
   |       |Ministru   |produktu vai |taras pieg?di |atl?dz?ba par |
   |       |kabineta   |komponentu vai|netiek    |eksped?cijas |
   |       |noteikumi.  |kuras izmanto |apr??in?ta vai|pakalpojumiem.|
   |       |(4) Valsts  |naftas    |?emta samaksa,|       |
   |       |nodevas, kuras|produktu   |t?s v?rt?ba  |18Ja ?kas vai |
   |       |saska?? ar  |ra?o?an?, bet |neietilpst  |b?ves tiek  |
   |       |sp?k?     |kuras nav   |pre?u pieg?des|p?rdotas viena|
   |       |eso?ajiem   |min?tas ??  |v?rt?b?.   |gada laik? p?c|
   |       |likumiem   |likuma    |9. Pakalpojuma|renov?cijas, |
   |       |piln?b? netiek|pielikum?.  |v?rt?b?    |rekonstrukcija|
   |       |ieskait?tas  |Nodok?a    |iek?aujamas  |s vai     |
   |       |valsts bud?et?|maks?t?js ir: |visas     |restaur?cijas |
   |       |vai pa?vald?bu|       |izmaksas, k? |darbu     |
   |       |bud?etos,   |1) fizisk? un |ar? visi   |pie?em?anas, |
   |       |apliek ar   |juridisk?   |nodok?i un  |ar nodokli ir |
   |       |pievienot?s  |persona, kas |citi oblig?tie|apliekama   |
   |       |v?rt?bas   |naftas    |maks?jumi, kas|starp?ba starp|
   |       |nodokli likum?|produktus   |saist?ti ar ??|?kas vai b?ves|
   |       |"Par     |ieved Latvijas|pakalpojuma  |p?rdo?anas  |
   |       |pievienot?s  |Republikas  |snieg?anu,  |v?rt?bu un ??s|
   |       |v?rt?bas   |muitas    |iz?emot    |?kas vai b?ves|
   |       |nodokli"   |teritorij?  |pievienot?s  |v?rt?bu pirms |
   |       |noteiktaj?  |izlai?anai  |v?rt?bas   |renov?cijas, |
   |       |k?rt?b?.   |br?vam    |nodokli.   |rekonstrukcija|
   |       |       |apgroz?jumam; |10. Pre?u   |s vai     |
   |       |       |       |importa    |restaur?cijas |
   |       |       |2) akc?zes  |dar?jumos ar |darbu     |
   |       |       |pre?u     |nodokli    |uzs?k?anas.  |
   |       |       |noliktavas  |apliekam?   |Ja gada laik? |
   |       |       |tur?t?js   |v?rt?ba ir  |p?c ieg?des  |
   |       |       |saska?? ar ?? |import?jamo  |tiek p?rdoti |
   |       |       |likuma    |pre?u muitas |nepabeigt?s  |
   |       |       |nosac?jumiem. |v?rt?ba, k?  |celtniec?bas |
   |       |       |       |ar? muitas  |objekti, ar  |
   |       |       |       |nodoklis,   |nodokli    |
   |       |       |       |dabas resursu |apliekam?   |
   |       |       |       |nodoklis,   |v?rt?ba ir  |
   |       |       |       |akc?zes    |starp?ba starp|
   |       |       |       |nodoklis, citi|objekta    |
   |       |       |       |nodok?i un  |p?rdo?anas  |
   |       |       |       |nodevas, ja to|v?rt?bu un t? |
   |       |       |       |paredz    |ieg?des    |
   |       |       |       |konkr?tie   |v?rt?bu    |
   |       |       |       |normat?vie  |18)  Nomas |
   |       |       |       |akti, iz?emot |pirkuma    |
   |       |       |       |pievienot?s  |(l?zinga)   |
   |       |       |       |v?rt?bas   |dar?jum? ar  |
   |       |       |       |nodokli. 11. |nodokli    |
   |       |       |       |Pa?pat?ri?a  |apliekam?   |
   |       |       |       |dar?jumos ar |v?rt?ba ir  |
   |       |       |       |nodokli    |l?zinga    |
   |       |       |       |apliekam?   |objekta tirgus|
   |       |       |       |v?rt?ba ir  |v?rt?ba l?guma|
   |       |       |       |pieg?d?to   |sl?g?anas   |
   |       |       |       |pre?u vai   |br?d?, k? ar? |
   |       |       |       |sniegto    |visi l?gum?  |
   |       |       |       |pakalpojumu  |noteiktie   |
   |       |       |       |pa?izmaksa.  |papildu    |
   |       |       |       |12. Mai?as un |maks?jumi. Ja |
   |       |       |       |ieskaita   |l?zinga    |
   |       |       |       |dar?jumos ar |objekts nav  |
   |       |       |       |nodokli    |apliekams ar |
   |       |       |       |apliekam?   |nodokli    |
   |       |       |       |v?rt?ba ir  |saska?? ar ?? |
   |       |       |       |pre?u vai   |likuma 6.panta|
   |       |       |       |pakalpojumu  |pirmo da?u, ar|
   |       |       |       |tirgus v?rt?ba|nodokli    |
   |       |       |       |pre?u pieg?des|neapliek ar? |
   |       |       |       |vai      |l?gum?    |
   |       |       |       |pakalpojumu  |noteiktos   |
   |       |       |       |snieg?anas  |papildu    |
   |       |       |       |br?d?.    |maks?jumus.  |
   |       |       |       |13. Par    |19) Nomas   |
   |       |       |       |starpniec?bas |dar?jumos ar |
   |       |       |       |a?enta sniegto|nodokli    |
   |       |       |       |starpniec?bas |apliekam?   |
   |       |       |       |pakalpojumu  |v?rt?ba ir  |
   |       |       |       |v?rt?bu, kas |visi nomas  |
   |       |       |       |apliekama ar |l?gum?    |
   |       |       |       |nodokli,   |noteiktie   |
   |       |       |       |uzskat?ma   |maks?jumi.  |
   |       |       |       |starpniec?bas |20) Ja persona|
   |       |       |       |atl?dz?ba.  |Muitas likum? |
   |       |       |       |14. Ja    |noteiktaj?  |
   |       |       |       |persona,   |k?rt?b? no  |
   |       |       |       |sniedzot   |iek?zemes   |
   |       |       |       |starpniec?bas |izved preces, |
   |       |       |       |pakalpojumus, |lai t?s    |
   |       |       |       |sa?em pilnu  |p?rstr?d?tu  |
   |       |       |       |samaksu par  |vai apstr?d?tu|
   |       |       |       |pre?u pieg?di |cit? valst?, |
   |       |       |       |vai      |un p?c tam  |
   |       |       |       |pakalpojumu  |atkal ieved, |
   |       |       |       |snieg?anu un |ar nodokli  |
   |       |       |       |sav? v?rd?  |apliekam?   |
   |       |       |       |izraksta   |pre?u v?rt?ba |
   |       |       |       |nodok?a    |tiek noteikta |
   |       |       |       |r??inu, ??  |saska?? ar  |
   |       |       |       |persona tiek |Muitas likumu.|
   |       |       |       |uzskat?ta par |       |
   |       |       |       |pre?u     |Nodok?a likmes|
   |       |       |       |pieg?d?t?ju  |:       |
   |       |       |       |vai      |(1) Nodok?a  |
   |       |       |       |pakalpojumu  |likmi 18   |
   |       |       |       |sniedz?ju un |procentu   |
   |       |       |       |pieg?d?to   |apm?r? nosaka |
   |       |       |       |pre?u vai   |no dar?juma  |
   |       |       |       |sniegto    |apliekam?s  |
   |       |       |       |pakalpojumu  |v?rt?bas, ja |
   |       |       |       |v?rt?ba ir  |likum? nav  |
   |       |       |       |apliekama ar |noteikts   |
   |       |       |       |nodokli, ja  |cit?di.    |
   |       |       |       |?aj? pant? nav|(2) Nodok?a  |
   |       |       |       |noteikts   |likmi 0    |
   |       |       |       |cit?di.    |procentu   |
   |       |       |       |       |apm?r? nosaka |
   |       |       |       |       |pre?u pieg?d?m|
   |       |       |       |       |un      |
   |       |       |       |       |pakalpojumiem |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |(3) Nodok?a  |
   |       |       |       |       |likmi 9    |
   |       |       |       |       |procentu   |
   |       |       |       |       |apm?r? nosaka |
   |       |       |       |       |pre?u pieg?d?m|
   |       |       |       |       |un      |
   |       |       |       |       |pakalpojumiem.|
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   
   
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |11. Nodok?u  |Republikas  |gad?jumos   |15. Nodok?u  |
   |13.Nodevu   |maks?t?ji, to |likumiem par |desmit dienu |administr??ana|
   |sist?ma,   |raksturojums, |Latvijas   |laik? pazi?ot |,       |
   |nodevu veidi. |ties?bas un  |Republik?, t?s|viet?jai (p?c |administr??ana|
   |Valsts nodevas|pien?kumi.  |teritori?lajos|juridisk?s  |s       |
   |tiek uzliktas |(1) Latvijas |?de?os un   |adreses)   |instit?cijas, |
   |saska?? ar  |Republikas  |gaisa telp?  |nodok?u    |to ties?bas, |
   |likumiem un  |likumos    |g?to ien?kumu,|administr?cija|pien?kumi,  |
   |Ministru   |noteiktos   |par ?rvalst?s |s instit?cijai|atbilst?ba.  |
   |kabineta   |nodok?us   |g?to ien?kumu,|par izmai??m |Nodok?us   |
   |noteikumiem, |(nodevas)   |kas      |to      |administr?  |
   |pa?vald?bu  |maks?:    |attiecin?ms uz|re?istr?cijas |??das     |
   |nodevas - ar |1) iek?zemes |?o      |datos;    |instit?cijas: |
   |pa?vald?bas  |nodok?u    |p?rst?vniec?bu|5) ?aj? likm? |       |
   |domes     |maks?t?ji   |, k? ar? citus|un Ministru  |1) iedz?vot?ju|
   |(padomes)   |(rezidenti); |nodok?us   |kabineta   |ien?kuma   |
   |izdotiem   |2) ?rvalstu  |atbilsto?i  |noteikumos  |nodokli -   |
   |saisto?iem  |nodok?u    |konkr?to   |noteiktaj?  |Valsts    |
   |noteikumiem. |maks?t?ji   |nodok?u    |k?rt?b?    |ie??mumu   |
   |(2) Ministru |(nerezidenti).|likumiem.   |iesniegt   |dienests un  |
   |kabineta   |       |Pien?kumi:  |nodok?u    |pa?vald?bas  |
   |noteikumos par|(2) Nodok?u  |(1) Nodok?u  |administr?cija|atbilsto?i  |
   |valsts nodev?m|likumos    |maks?t?ju   |i deklar?ciju |likumam "Par |
   |j?paredz to  |fizisk?    |visp?r?gie  |par visiem  |iedz?vot?ju  |
   |maks??anas  |persona tiks |pien?kumi ir |iepriek??j?  |ien?kuma   |
   |k?rt?ba,   |uzskat?ta par |??di:     |m?nes?    |nodokli";   |
   |likmes un   |rezidentu, ja:|1) apr??in?t |atsevi??i   |2) uz??mumu  |
   |atvieglojumi, |       |maks?jamo   |veiktajiem  |ien?kuma   |
   |ja ?aj? likum?|1) ??s    |nodok?u    |dar?jumiem  |nodokli -   |
   |vai citos   |personas   |summas;    |skaidr? naud? |Valsts    |
   |likumos nav  |past?v?g?   |2) noteiktaj? |(ar? par   |ie??mumu   |
   |noteikts   |dz?vesvieta ir|termi?? un  |pirkumiem),  |dienests;   |
   |cit?di. Valsts|Latvijas   |piln? apm?r? |kuri p?rsniedz|3) nekustam? |
   |nodeva par  |Republik? vai |nomaks?t   |vienu t?kstoti|?pa?uma    |
   |likumos vai  |       |nodok?us un  |latu;     |nodokli -   |
   |Ministru   |2) ?? persona |nodevas;   |6) nomaks?t  |Valsts    |
   |kabineta   |uzturas    |3) iesniegt  |nodok?us un  |ie??mumu   |
   |noteikumos  |Latvijas   |nodok?u    |citus     |dienests un  |
   |paredz?t?s  |Republik? 183 |administr?cija|maks?jumus,  |pa?vald?bas  |
   |speci?l?s   |dienas vai  |i konkr?to  |ar? nodok?u  |atbilsto?i  |
   |at?aujas   |ilg?k jebkur? |nodok?u    |par?dus,   |likumam "Par |
   |(licences)  |12 m?ne?u   |likumos    |valsts bud?et?|nekustam?   |
   |izsnieg?anu  |period?, kas |paredz?t?s  |un pa?vald?bu |?pa?uma    |
   |pre?u un   |s?kas vai   |deklar?cijas, |bud?etos p?c |nodokli";   |
   |pakalpojumu  |beidzas    |p?rskatus vai |tam, kad   |4) akc?zes  |
   |importam un  |taks?cijas  |nodok?u    |apmierin?ti  |nodokli -   |
   |eksportam   |gad?, vai   |apr??inus   |darbinieku  |Valsts    |
   |nedr?kst   |3) ?? persona |(turpm?k   |pras?jumi   |ie??mumu   |
   |p?rsniegt ar |ir Latvijas  |deklar?cijas) |atbilsto?i  |dienests;   |
   |t?s      |pilsonis, ko |rakstveid? vai|darba     |5) pievienot?s|
   |izsnieg?anu  |?rzem?s    |elektronisk? |tiesiskaj?m  |v?rt?bas   |
   |saist?t?s   |nodarbina   |veid?;    |attiec?b?m un |nodokli -   |
   |vid?j?s    |Latvijas   |4) nodok?u  |pras?jumi   |Valsts    |
   |izmaksas.   |Republikas  |apr??inu   |atl?dzin?t  |ie??mumu   |
   |(3)      |vald?ba.   |pareiz?bas  |kait?jumu, kas|dienests;   |
   |Pa?vald?bas  |(3) ?? panta |pier?d??anai |nodar?ts   |6) dabas   |
   |domes     |otr?s da?as 2.|uzglab?t   |sakrop?ojuma |resursu    |
   |(padomes)   |punkta    |finansi?l?s un|vai cita   |nodokli -   |
   |izdotajos   |piem?ro?anai: |saimniecisk?s |vesel?bas   |Valsts    |
   |saisto?ajos  |       |darb?bas   |boj?juma   |ie??mumu   |
   |noteikumos par|1) fizisk?  |ie??mumus un |rezult?t?, k? |dienests,   |
   |pa?vald?bas  |persona, kas |izdevumus   |ar? sakar? ar |Vides     |
   |nodevu    |nav atz?ta par|apliecino?us |apg?dnieka  |aizsardz?bas |
   |uzlik?anu   |rezidentu   |dokumentus  |zaud?jumu;  |un re?ion?l?s |
   |j?paredz to  |pirmstaks?cija|vismaz piecus |7) p?c l?muma |att?st?bas  |
   |maks??anas  |s gad?, tiks |gadus, bet  |pie?em?anas  |ministrija un |
   |k?rt?ba, ar  |uzskat?ta par |gad?jumos, kad|par uz??muma |pa?vald?bas  |
   |nodev?m    |rezidentu   |nodok?u    |(uz??m?jsabied|atbilsto?i  |
   |apliekamie  |taks?cijas  |maks?t?jam  |r?bas)    |likumam "Par |
   |objekti,   |gad? ar    |saska?? ar  |likvid?ciju, |dabas resursu |
   |likmes un   |datumu, kad t?|likumu tiek  |reorganiz?ciju|nodokli".   |
   |atvieglojumi, |pirmoreiz   |piem?rots   |vai darb?bas |7) izlo?u un |
   |k? ar? citas |ierad?s    |?pa?s nodok?u |p?rtrauk?anu |azartsp??u  |
   |pras?bas,   |Latvij?;   |re??ms uz   |normat?vajos |nodokli -   |
   |kuras paredz |2) fizisk?  |laiku, kas  |aktos     |Valsts    |
   |citi likumi un|persona, kas |p?rsniedz   |noteiktaj?  |ie??mumu   |
   |Ministru   |netiks atz?ta |piecus gadus, |k?rt?b? 10  |dienests;   |
   |kabineta   |par rezidentu |- visu ?pa?? |dienu laik?  |8) muitas   |
   |noteikumi.  |p?ctaks?cijas |nodok?u re??ma|rakstveid?  |nodokli -   |
   |(4) Valsts  |gad?, netiks |piem?ro?anas |inform?t par |Valsts    |
   |nodevas, kuras|atz?ta par  |laiku.    |to attiec?go |ie??mumu   |
   |saska?? ar  |rezidentu ar? |5)      |nodok?u    |dienests;   |
   |sp?k?     |taks?cijas  |normat?vajos |administr?cija|9) valsts   |
   |eso?ajiem   |gad? p?c   |aktos     |s instit?ciju;|soci?l?s   |
   |likumiem   |datuma, kad t?|noteiktaj?  |       |apdro?in??anas|
   |piln?b? netiek|atst?ja    |k?rt?b? un  |8) iesniegt  |oblig?t?s   |
   |ieskait?tas  |Latviju, ja  |noteiktajos  |Latvijas   |iemaksas -  |
   |valsts bud?et?|laika posm?  |gad?jumos   |Republikas  |Valsts    |
   |vai pa?vald?bu|p?c ?? datuma |re?istr?t   |Uz??mumu   |ie??mumu   |
   |bud?etos,   |?ai personai |pa?vald?b?  |re?istram   |dienests.   |
   |apliek ar   |ir cie??kas  |savu     |attiec?g?s  |Nodok?u    |
   |pievienot?s  |attiec?bas ar |individu?l?  |nodok?u    |administr?cija|
   |v?rt?bas   |?rvalsti nek? |darba veidu, |administr?cija|s ties?bas  |
   |nodokli likum?|ar Latviju  |k? ar?    |s instit?cijas|nosaka likums|
   |"Par     |(?ai personai |re?istr?ties |izsniegtu   |par valsts  |
   |pievienot?s  |?rvalst?s   |k? nodok?u  |izzi?u par  |nodev?m un  |
   |v?rt?bas   |pieder ?pa?ums|maks?t?jam  |nodok?u    |nodok?iem,  |
   |nodokli"   |vai dz?vo   |Valsts    |maks?jumu   |likums "Par  |
   |noteiktaj?  |?imene, vai t?|ie??mumu   |samaksu, ja  |Valsts    |
   |k?rt?b?.   |veic ?rvalst?s|dienest? un  |likvid?jamam |ie??mumu   |
   |Atbilsto?i  |soci?l?s   |pazi?ot ?ai  |uz??mumam   |dienestu" un |
   |likumam    |apdro?in??anas|instit?cijai |(uz??m?jsabied|citi likumi. |
   |iz??ir:    |maks?jumus). |par to, kad  |r?bai) ir   |Nodok?u    |
   |Valsts    |(4) Nodok?u  |s?k g?t    |veikti visi  |administr?cija|
   |nodevas, kuras|likumos    |ien?kumus no |normat?vajos |s pien?kumi ir|
   |tiek uzliktas |nodok?u    |saimniecisk?s |aktos     |??di:     |
   |saska?? ar  |maks?t?js,  |darb?bas;   |noteiktie   |1) nodro?in?t,|
   |likumiem un MK|kur? nav   |6)      |pas?kumi   |lai ?o likumu |
   |noteikumiem. |fizisk?    |normat?vajos |kreditoru   |un citu    |
   |valsts nodeva |persona, tiks |aktos     |pras?bu    |nodok?u    |
   |- oblig?ts  |uzskat?ts par |noteiktaj?  |apmierin??anai|(nodevu)   |
   |maks?jums   |rezidentu, ja |k?rt?b?    |, ??s pras?bas|likumus iev?ro|
   |valsts bud?et?|tas ir    |uzskait?t   |ir      |gan nodok?u  |
   |(pamatbud?et? |izveidots un |ie??mumus no |apmierin?tas |maks?t?ji, gan|
   |vai      |re?istr?ts vai|saimniecisk?s |un      |nodok?u    |
   |speci?lajos  |tas bija   |darb?bas un  |apstiprin?ta |administr?cija|
   |bud?etos) vai |j?izveido un |saimniecisk?s |sl?guma    |;       |
   |?aj? likum?  |j?re?istr?  |darb?bas   |(likvid?cijas)|2) kontrol?t |
   |noteiktajos  |saska?? ar  |izdevumus un |bilance.   |nodok?u    |
   |gad?jumos   |Latvijas   |apr??in?t   |Izzi?a par  |(nodevu)   |
   |pa?vald?bas  |Republikas  |nodok?us;   |nodok?u    |apr??in??anas |
   |bud?et? k?  |likumiem.   |7) ietur?t  |maks?jumu   |un maks??anas |
   |atl?dz?ba par |(5) Nodok?u  |konkr?to   |samaksu    |pareiz?bu;  |
   |nodro?in?jumu,|maks?t?ji,  |nodok?u    |iesniedzama ne|3) kontrol?t |
   |ko valsts   |kuri neatbilst|likumos    |v?l?k k? 10  |nodok?u    |
   |instit?cijas |?? panta   |paredz?t?s  |dienu laik? no|(nodevu)   |
   |devu?as    |otr?s, tre??s |maks?jamo   |??s izzi?as  |maks?jumu   |
   |uz??m?jdarb?ba|un ceturt?s  |nodok?u    |izsnieg?anas |par?dus;   |
   |i, vai par  |da?as     |summas.    |dienas.    |4) piem?rot  |
   |sniegtajiem  |nosac?jumiem, |(2) Fiziskaj?m|Izzi?a, kura |sankcijas   |
   |pakalpojumiem,|uzskat?mi par |person?m k?  |Latvijas   |nodok?u    |
   |k? ar? likumos|nerezidentiem.|nodok?u    |Republikas  |(nodevu)   |
   |paredz?tiem  |Nerezidenti  |maks?t?jiem ir|Uz??mumu   |likumu    |
   |speci?liem  |maks? nodok?us|??di papildu |re?istram   |p?rk?p?jiem, |
   |m?r?iem (ce?u,|saska?? ar  |pien?kumi:  |iesniegta   |pamatojoties |
   |ostu un sakaru|Latvijas   |1) iz?emt   |v?l?k, nav  |uz likumiem un|
   |sist?mu    |Republikas  |algas nodok?a |der?ga.    |Ministru   |
   |uztur??anai un|likumiem par |gr?mati?u   |Nodok?u    |kabineta   |
   |att?st?bai,  |Latvijas   |atbilsto?i  |maks?t?jiem ir|noteikumiem; |
   |iedz?vot?ju un|Republik?, t?s|likumam "Par |ties?bas:   |5) izskat?t un|
   |dabas     |teritori?lajos|iedz?vot?ju  |1) izmantot  |izlemt    |
   |ekolo?iskajai |?de?os un   |ien?kuma   |likumos    |jaut?jumus par|
   |aizsarg??anai,|gaisa telp?  |nodokli";   |noteiktos   |nodok?u    |
   |teritorijas  |g?to ien?kumu,|2) iesniegt  |nodok?u un  |(nodevu)   |
   |labiek?rto?ana|k? ar? citus |algas nodok?a |nodevu    |maks??anas  |
   |i un citiem  |nodok?us   |gr?mati?u   |atvieglojumus;|termi?u    |
   |m?r?iem);   |atbilsto?i  |pamadarba   |       |pagarin??anu; |
   |Pa?vald?bu  |konkr?to   |viet?     |2) izmantot  |       |
   |nodevas, kuras|nodok?u    |3) uzglab?t  |likumos    |6) kontrol?t |
   |tiek uzliktas |likumiem.   |savu ien?kumu |paredz?t?s  |nodok?u    |
   |saska?? ar  |(6)      |g??anas vietas|nodok?u    |(nodevu)   |
   |pa?vald?bas  |Nerezidenta  |izsniegtu   |atlaides;   |atlaides   |
   |domes izdotiem|past?v?g?   |rakstveida  |3) nodok?u  |piem?ro?anas |
   |saisto?iem  |p?rst?vniec?ba|izzi?u par to,|administr?cij?|pareiz?bu;  |
   |noteikumiem. |Latvij?, ja t?|k?dus nodok?us|bez maksas  |7) rakstveid? |
   |pa?vald?bas  |ir izveidota |darba dev?js |iepaz?ties ar |dar?t zin?mu |
   |nodeva -   |un re?istr?ta |ir nomaks?jis;|normat?vajiem |nodok?u    |
   |pa?vald?bas  |vai t? bija  |       |dokumentiem, |maks?t?jam  |
   |domes     |j?izveido un |4) uzr?d?t  |kas reglament?|deklar?t? un |
   |(padomes)   |j?re?istr?  |personu    |nodok?u un  |p?rr??in?t?  |
   |noteikts   |saska?? ar  |apliecino?us |nodevu    |maks?juma   |
   |oblig?ts   |Latvijas   |dokumentus, ja|apr??in??anas |starp?bu;   |
   |maks?jums   |Republikas  |to pieprasa  |un maks??anas |8) nodro?in?t |
   |pa?vald?bas  |likumiem, visu|nodok?u    |k?rt?bu;   |nodok?u    |
   |pamatbud?et? |nodok?u likumu|administr?cija|4) iepaz?ties |(nodevu)   |
   |vai speci?laj?|piem?ro?anai |s ier?dnis  |ar nodok?u un |iekas??anas  |
   |bud?et? ?aj? |tiks uzskat?ta|(darbinieks), |nodevu    |publiskumu,  |
   |likum?    |par atsevi??u |pildot    |apr??inu   |regul?ri   |
   |paredz?tajos |iek?zemes   |dienesta   |p?rbaudes   |public?jot  |
   |gad?jumos.  |nodok?u    |pien?kumus;  |aktiem un   |inform?ciju  |
   |       |maks?t?ju. Par|5)      |p?rskatiem,  |par atsevi??u |
   |       |nerezidenta  |normat?vajos |kas attiecas |nodok?u    |
   |       |past?v?go   |aktos     |uz konkr?to  |(nodevu)   |
   |       |p?rst?vniec?bu|noteiktaj?  |nodok?u    |kopie??mumiem |
   |       |tiks uzskat?ta|k?rt?b? un  |maks?t?ju;  |un par nodok?u|
   |       |t?da     |noteiktajos  |5) p?rs?dz?t |maks?t?jiem, |
   |       |p?rst?vniec?ba|gad?jumos   |?? likuma VIII|kuriem ir   |
   |       |, kas atbilst |re?istr?t   |noda??    |liel?kie   |
   |       |k?dam (vismaz |pa?vald?b?  |noteiktaj?  |nodok?u    |
   |       |vienam) no  |savu     |k?rt?b?    |(nodevu)   |
   |       |??diem    |individu?l?  |nodok?u    |par?di;    |
   |       |nosac?jumiem: |darba veidu, |administr?cija|9) public?t  |
   |       |       |k? ar?    |s l?mumus;  |zi?as par   |
   |       |1) izmanto  |re?istr?ties |6) iesniegt  |nodok?u un  |
   |       |noteiktu   |k? nodok?u  |nodok?u    |nodevu likmju,|
   |       |vietu, kur?  |maks?t?jam  |administr?cija|soda naudas un|
   |       |uz??mums   |Valsts    |i pieteikumu |nokav?juma  |
   |       |(uz??m?jsabied|ie??mumu   |par nodevu  |naudas    |
   |       |r?ba) piln?gi |dienest? un  |samaksas   |noteik?anas  |
   |       |vai da??ji  |pazi?ot ?ai  |p?rskat??anu, |k?rt?bas   |
   |       |veic     |instit?cijai |deklar?cijas |groz??anu;  |
   |       |uz??m?jdarb?bu|par to, kad  |labojumu vai |10) veikt   |
   |       |;       |s?k g?t    |nodok?u    |nodok?u    |
   |       |2) izmanto  |ien?kumus no |(ar nodokli  |(nodevu)   |
   |       |b?vlaukumus, |saimniecisk?s |apliekam?   |kontroli   |
   |       |celtniec?bas, |darb?bas;   |objekta)   |(p?rbaudi,  |
   |       |mont??as vai |6)      |apr??ina   |rev?ziju),  |
   |       |komplekt??anas|normat?vajos |preciz?jumu  |pamatojoties |
   |       |objektus vai |aktos     |triju gadu  |uz nodok?u  |
   |       |veic ar tiem |noteiktaj?  |laik? p?c   |administr?cija|
   |       |saist?to   |k?rt?b?    |konkr?tajos  |s tie??s   |
   |       |p?rraudz?bas |uzskait?t   |likumos    |vad?bas    |
   |       |vai      |ie??mumus no |noteikt?   |rakstveida  |
   |       |konsultat?vo |saimniecisk?s |maks??anas  |l?mumu, kur? |
   |       |darb?bu;   |darb?bas un  |termi?a, ja  |uzr?d?ts   |
   |       |3) izmanto  |saimniecisk?s |?aj? laik? par|kontroles   |
   |       |dabas resursu |darb?bas   |konkr?tajiem |(p?rbaudes,  |
   |       |p?t??anai vai |izdevumus un |nodok?iem un |rev?zijas)  |
   |       |ieg??anai   |apr??in?t   |attiec?gajiem |termi??;   |
   |       |paredz?to   |nodok?us.   |taks?cijas  |11) piedz?t  |
   |       |apr?kojumu vai|(3) Fiziskaj?m|periodiem nav |bezstr?da   |
   |       |iek?rtas, ar? |person?m, ja |uzs?kta vai  |k?rt?b?    |
   |       |urb?anas   |t?s ir darba |veikta nodok?u|termi??    |
   |       |platformas un |dev?ji, un  |       |nenomaks?tos |
   |       |speci?los   |juridiskaj?m |rev?zija   |nodok?us, soda|
   |       |ku?us, vai  |person?m k?  |(audits).   |naudas un   |
   |       |veic ar tiem |nodok?u    |Attiec?b? uz |nokav?juma  |
   |       |saist?to   |maks?t?jiem ir|valsts bud?et?|naudas no   |
   |       |p?rraudz?bas |??di papildu |ieskait?miem |nodok?u    |
   |       |vai      |pien?kumi:  |nodok?u    |maks?t?ja   |
   |       |konsultat?vo |1) uztur?t  |maks?jumiem  |finansu    |
   |       |darb?bu; 4)  |noteikt?   |?aj? punkt?  |l?dzek?iem vai|
   |       |sniedz    |k?rt?b?    |noteikto   |no cita vi?am |
   |       |pakalpojumus, |gr?matved?bu, |termi?a    |piedero?a   |
   |       |ar?      |sast?d?t   |nokav?jumu var|?pa?uma;   |
   |       |konsultat?vos,|p?rskatus par |atjaunot   |12) nodro?in?t|
   |       |vad?bas un  |savu     |Valsts    |publiski   |
   |       |tehniskos   |finansi?lo un |ie??mumu   |pieejamu   |
   |       |pakalpojumus, |saimniecisko |dienesta   |pievienot?s  |
   |       |izmantojot  |darb?bu,   |?ener?ldirekto|v?rt?bas   |
   |       |?rvalstu   |apr??in?t   |rs, ja nodok?u|nodok?a    |
   |       |uz??muma   |nodokli par  |maks?t?js   |maks?t?ju   |
   |       |darbiniekus  |taks?cijas  |iesniedz   |re?istru.   |
   |       |vai      |periodu;   |pieteikumu par|Atbild?ba:  |
   |       |piesaist?to  |2) uzr?d?t  |       |(1)      |
   |       |person?lu;  |savu nodok?u |termi??    |Zaud?jumus,  |
   |       |5) izmanto  |maks?t?ja kodu|nesamaks?to  |ar? no aprites|
   |       |fizisk?s,   |noteiktos   |nodok?u    |izsl?gt?s   |
   |       |juridisk?s vai|uzskaites un |samaksu;   |naudas rad?tos|
   |       |citas personas|p?rskata   |7) sa?emt   |zaud?jumus,  |
   |       |darb?bu    |dokumentos;  |p?rmaks?to  |kas fiziskajai|
   |       |?rvalstu   |3) ?aj? likum?|nodok?u summas|vai      |
   |       |uz??muma lab?,|un citos   |saska?? ar  |juridiskajai |
   |       |ja min?tajai |normat?vajos |konkr?to   |personai   |
   |       |personai ir  |aktos     |nodok?u    |radu?ies   |
   |       |pie??irtas un |noteiktaj?  |likumiem;   |nodok?u    |
   |       |t? izmanto  |k?rt?b? un  |8) sa?emt   |administr?cija|
   |       |pilnvaras   |noteiktajos  |nodok?u    |s       |
   |       |nosl?gt    |gad?jumos   |administr?cija|prettiesiskas |
   |       |l?gumus    |re?istr?ties |s nepareizi  |r?c?bas vai  |
   |       |?rvalstu   |viet?j? (p?c |piedz?to   |k??das d??,  |
   |       |uz??muma   |juridisk?s  |maks?jumu   |atl?dzina   |
   |       |v?rd?.    |adreses)   |summas ??   |attiec?gi no |
   |       |(7)      |nodok?u    |likuma    |valsts bud?eta|
   |       |Nerezidenta  |administr?cija|28.pant?   |un pa?vald?bu |
   |       |past?v?g?   |s instit?cij?;|noteiktaj?  |bud?etiem,  |
   |       |p?rst?vniec?ba|       |k?rt?b?;   |turkl?t    |
   |       |Latvij? maks? |4)      |9) sa?emt no |atmaks?jam?  |
   |       |nodok?us   |normat?vajos |savu ien?kumu |summa tiek  |
   |       |saska?? ar  |aktos     |g??anas vietas|palielin?ta  |
   |       |Latvijas   |noteiktajos  |rakstveida  |atbilsto?i  |
   |       |       |       |izzi?u par to,|Latvijas   |
   |       |       |       |k?dus nodok?us|Bankas    |
   |       |       |       |darba dev?js |noteiktajai  |
   |       |       |       |ir nomaks?jis.|refinans??anas|
   |       |       |       |       |likmei ?aj?  |
   |       |       |       |       |period?.   |
   |       |       |       |       |(2) Nodok?u  |
   |       |       |       |       |administr?cija|
   |       |       |       |       |s ier?dnis  |
   |       |       |       |       |(darbinieks), |
   |       |       |       |       |kur? pie??vis |
   |       |       |       |       |prettiesisku |
   |       |       |       |       |r?c?bu,    |
   |       |       |       |       |zaud?jumus  |
   |       |       |       |       |atl?dzina   |
   |       |       |       |       |likumos    |
   |       |       |       |       |noteiktaj?  |
   |       |       |       |       |k?rt?b?.   |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |Ja ?? panta  |pagarin?ti  |18.      |9. Latvijas  |
   |       |pirmaj? da?? |nodok?u    |Iedz?vot?ju  |nodok?u    |
   |50. Sankcijas |min?tie    |nomaksas   |ien?kuma   |sist?mas   |
   |par nodok?u  |dar?jumi   |termi?i ??  |nodok?a gada |pamatlikums- |
   |likumu    |p?rsniedz 3000|likuma    |apliekam?   |likums Par  |
   |p?rk?pumiem. |latu,     |24.pant?   |ien?kuma   |nodok?iem un |
   |Pamatpar?da  |maks?jama soda|noteiktaj?  |noteik?ana  |nodev?m.   |
   |palielin?juma |nauda 10   |k?rt?b?,   |Maks?t?ja gada|Likums nosaka |
   |naudas un   |procentu   |nodok?u    |ien?kums ir  |nodok?u un  |
   |nokav?juma  |apm?r? no ?o |administr?cija|visa     |nodevu veidus |
   |naudas    |dar?jumu   |ierosina ties?|taks?cijas  |un reglament? |
   |apr??in??ana |kopsummas; ja |lietu par   |perioda    |nodok?u un  |
   |(1) Nodok?u un|?ie dar?jumi |nodok?u    |(kalend?r?  |nodevu    |
   |nodevu    |nav deklar?ti |maks?t?ja   |gada) laik?  |noteik?anas  |
   |nokav?to   |?? panta   |atz??anu par |ieg?to naudas,|k?rt?bu, to  |
   |maks?jumu (ar?|pirmaj? da?? |maks?tnesp?j?g|natur?lo   |iekas??anu un |
   |soda naudu)  |noteiktaj?  |u.      |v?rt?bu un  |piedzi?u,   |
   |summa     |k?rt?b?, - 15 |Atbild?ba par |sa?emto    |nodok?u un  |
   |(pamatpar?ds) |procentu   |uz??m?jdarb?ba|pakalpojumu  |nodevu    |
   |tiek     |apm?r? no ?o |s veik?anu,  |kopums.    |maks?t?ju   |
   |palielin?ta  |dar?jumu   |nere?istr?joti|1. Maks?t?ja |(turpm?k -  |
   |atbilsto?i  |kopsummas, ja |es k? nodok?u |gada apliekamo|nodok?u    |
   |Latvijas   |?aj? pant? nav|maks?t?jam un |ien?kumu veido|maks?t?ji) un |
   |Bankas    |noteikts   |citiem nodok?u|ien?kumi, par |nodok?u un  |
   |noteiktajai  |cit?di.    |likumu    |kuriem ir   |nodevu    |
   |refinans??anas|Atbild?ba par |p?rk?pumiem. |j?maks? algas |administr?cija|
   |likmei    |nodok?u b?zes |Ja fizisk? vai|nodoklis,   |s (turpm?k - |
   |kav?juma   |samazin??anu |juridisk?   |atbilsto?i ?? |nodok?u    |
   |period?.   |Ja nodok?u  |persona, kas |panta otrajai,|administr?cija|
   |(2) Par    |maks?t?js,  |veic     |ceturtajai un |) ties?bas,  |
   |nodok?u un  |p?rk?pdams  |uz??m?jdarb?bu|piektajai   |pien?kumus un |
   |nodevu    |nodok?u likumu|,       |da?ai, un   |atbild?bu,  |
   |maks?juma (ar?|pras?bas,   |nere?istr?jas |p?r?jie ??  |nodok?u    |
   |soda naudas) |nodok?u    |k? nodok?u  |panta tre?aj? |maks?t?ju   |
   |samaksas   |administr?cija|maks?t?js vai |da?? min?tie |re?istr?cijas |
   |termi?a    |i iesniegtaj?s|30 dienu laik?|ien?kumi.   |k?rt?bu, k?  |
   |nokav?jumu  |deklar?cij?s |p?c noteikt? |2. Pie    |ar? nodok?u un|
   |maks?t?jam  |vai nodok?u  |termi?a    |ien?kumiem,  |nodevu    |
   |tiek     |apr??inos   |neiesniedz  |par kuriem ir |jaut?jumos  |
   |apr??in?ta  |samazina   |nodok?u    |j?maks? algas |pie?emto   |
   |nokav?juma  |nodok?u b?zi |likumos    |nodoklis,   |l?mumu    |
   |nauda - no  |(ar nodokli  |paredz?t?s  |atbilsto?i  |p?rs?dz??anas |
   |laik?     |apliekamo   |deklar?cijas |Ministru   |k?rt?bu.   |
   |nenomaks?t?  |objektu) un no|vai nodok?u  |kabineta   |(2) ?is likums|
   |pamatpar?da  |t?s apr??in?to|apr??inus, k? |noteikumiem  |attiecas uz  |
   |0,05 procenti |nodok?a summu,|ar?      |tiek     |visiem    |
   |par katru   |nodok?u    |saimniec?bas |pieskait?ta  |nodok?iem un |
   |nokav?to   |administr?cija|un      |darba alga,  |nodev?m, ja  |
   |dienu, ja   |apr??ina un  |gr?matved?bas |pr?mijas,   |konkr?t?   |
   |konkr?t?   |par labu   |dokumentus,  |vienreiz?ja un|nodok?a likums|
   |nodok?a likum?|bud?etam no  |bez kuriem  |sistem?tiska |neparedz citu,|
   |nav noteikti |nodok?u    |nodok?u    |atl?dz?ba un |konkr?t?   |
   |citi     |maks?t?ja   |administr?cija|citi ien?kumi,|nodok?a vai  |
   |nokav?juma  |piedzen    |s ier?d?i   |ko darbinieks |nodevas    |
   |naudas apm?ri.|samazin?to  |(darbinieki) |sa?em uz   |specifikai  |
   |       |nodok?a summu |nevar noteikt |pa?reiz?jo vai|atbilsto?u  |
   |(3)      |un soda naudu |nodok?u b?zi, |iepriek??jo  |k?rt?bu, kura |
   |Pamatpar?da  |t?s apm?r?, ja|vai nerada  |darba     |nedr?kst b?t |
   |palielin?juma |konkr?to   |iesp?ju    |attiec?bu   |pretrun? ar ?o|
   |naudu un   |nodok?u    |iekas?t    |pamata    |likumu. Muitas|
   |nokav?juma  |likumos nav  |nodok?us, vai |uz??m?jsabiedr|nodok?a    |
   |naudu     |paredz?ts cits|neat?auj   |?b?s, valsts |noteik?anas  |
   |neapr??ina, ja|soda naudas  |nodok?u    |uz??mumos,  |k?rt?bu,   |
   |valsts bud?ets|apm?rs.    |administr?cija|iest?d?s,   |iekas??anu un |
   |vai      |Soda naudu  |s ier?dnim  |organiz?cij?s |sankciju   |
   |pa?vald?bas  |neapr??ina un |(darbiniekam) |un no     |piem?ro?anu  |
   |bud?ets tam  |nepiedzen, ja |ieiet nodok?u |fiziskaj?m  |reglament? ar?|
   |piekrit?go  |iev?roti abi |maks?t?ja   |person?m, k? |likums "Par  |
   |nodok?a    |??di     |telp?s, kad  |ar? atl?dz?ba |muitas nodokli|
   |maks?jumu ir |nosac?jumi:  |?im ier?dnim |par valsts  |(tarifiem)" un|
   |sa??mis piecu |1) nodok?u  |(darbiniekam) |dienesta   |Muitas likums.|
   |darba dienu  |maks?t?js   |ir t?das   |pien?kumu   |       |
   |laik? p?c   |attiec?b? uz |ties?bas, tad:|izpildi un  |(3) Konkr?to |
   |maks?juma   |termi??    |       |ien?kumi no  |nodokli vai  |
   |termi?a    |iesniegto   |1) tiek    |darba l?guma |nodevu uzliek |
   |iest??an?s. Ja|deklar?ciju  |piem?rota ?? |izpildes.   |saska?? ar  |
   |min?tais   |vai nodok?u  |likuma    |3. Pie    |konkr?t?   |
   |nosac?jums  |apr??inu pirms|33.panta   |p?r?jiem   |nodok?a vai  |
   |netiek    |nodok?u    |pirmaj? da?? |fizisk?s   |nodevas    |
   |iev?rots,   |administr?cija|noteikt?   |personas   |likumu, k? ar?|
   |pamatpar?da  |s p?rbaudes  |atbild?ba,  |ien?kumiem,  |?aj? likum?  |
   |palielin?jumu |s?kuma    |bet, ja nav  |par kuriem ir |paredz?tajos |
   |un nokav?juma |iesniedzis  |iesp?jams   |j?maks?    |gad?jumos   |
   |naudu     |deklar?cijas |noteikt    |nodoklis, tiek|saska?? ar  |
   |apr??ina,   |labojumu vai |nodok?u    |pieskait?ti: |Ministru   |
   |s?kot ar   |nodok?u (ar  |lielumu, tos |1) ien?kumi no|kabineta   |
   |n?kamo dienu |nodokli    |iekas? par  |individu?l?  |noteikumiem  |
   |p?c konkr?t? |apliekam?   |iepriek??jo  |darba un   |vai      |
   |nodok?a likum?|objekta)   |periodu    |uz??muma   |pa?vald?bas  |
   |noteikt?   |apr??ina   |apr??in?to  |l?guma;    |domes     |
   |maks??anas  |preciz?jumu; |nodok?u    |2) ien?kumi no|(padomes)   |
   |termi?a    |2) piecu darba|dubult?    |individu?l?  |izdotiem   |
   |iest??an?s. Ja|dienu laik? no|apm?r?, bet, |uz??muma, ar? |saisto?iem  |
   |maks??anas  |deklar?cijas |ja t?du nav  |no zemnieku  |noteikumiem. |
   |termi?? sakr?t|labojuma vai |bijis, nodok?u|vai zvejnieku |(4) Ja    |
   |ar br?vdienu |nodok?u (ar  |lielumu    |saimniec?bas, |Ministru   |
   |(sv?tku    |nodokli    |nosaka,    |ja tie nav  |kabineta   |
   |dienu), tad  |apliekam?   |pamatojoties |uz??mumu   |noteikumos vai|
   |par maks??anas|objekta)   |uz nodok?u  |ien?kuma   |pa?vald?bas  |
   |dienu     |apr??ina   |administr?cija|nodok?a    |domes     |
   |uzskat?ma   |preciz?juma  |s r?c?b? eso?o|objekts;   |(padomes)   |
   |pirm?     |iesnieg?anas |inform?ciju  |3) ien?kumi no|pie?emtajos  |
   |darbdiena p?c |dienas ir   |par analogiem |l?gumsabiedr?b|saisto?ajos  |
   |br?vdienas  |samaks?jis  |nodok?u    |as;      |noteikumos ir |
   |(sv?tku    |samazin?to  |maks?t?jiem un|4) ien?kumi, |iek?autas   |
   |dienas).   |nodok?a summu |piem?rojot  |ko      |normas, kas  |
   |(4)      |un ar to   |p?rk?p?jiem  |uz??m?jsabiedr|paredz    |
   |Pamatpar?da  |saist?to   |nodok?u    |?bas, uz??muma|oblig?tus   |
   |palielin?juma |pamatpar?da  |maks?jumus  |(iest?des,  |maks?jumus,  |
   |naudas un   |palielin?jumu |dubult?    |organiz?cijas)|kuri atbilst |
   |nokav?juma  |un nokav?juma |apm?r?;    |dal?bnieki  |?? likuma   |
   |naudas    |naudu, kas  |2) p?c nodok?u|sa?em     |1.pant?    |
   |apr??in??ana: |izveidojusies |administr?cija|uz??m?jsabiedr|min?tajiem  |
   |       |l?dz     |s       |?bas, uz??muma|terminiem   |
   |1) tiek    |deklar?cijas |piepras?juma: |(iest?des,  |"nodoklis",  |
   |p?rtraukta:  |labojuma vai |       |organiz?cijas)|"nodeva" vai |
   |a)      |nodok?u (ar  |a)      |likvid?cijas |"pa?vald?bas |
   |privatiz?jamie|nodokli    |ministrij?m, |vai      |nodeva", bet |
   |m uz??mumiem |apliekam?   |pa?vald?b?m un|reorganiz?cija|kuri nav   |
   |(uz??m?jsabied|objekta)   |cit?m     |s gad?jum?;  |paredz?ti ?aj?|
   |r?b?m) no  |apr??ina   |instit?cij?m |5) ien?kumi no|likum?, tad  |
   |dienas, kad  |preciz?juma  |j?atsauc   |nekustam?   |??du normu  |
   |tie nodoti  |iesnieg?anas |nodok?u    |?pa?uma (?ku, |piem?ro?ana  |
   |privatiz?cijai|dienai.    |maks?t?jam  |?ku da?u,   |nav pie?aujama|
   |, uz??mumiem |Samazin?t?  |izsniegt?   |dz?vok?u,   |tikm?r, kam?r |
   |(uz??m?jsabied|nodok?a summa |at?auja    |zemes)    |nav st?ju?ies |
   |r?b?m) no  |un soda nauda |(licence)   |iznom??anas  |sp?k?     |
   |dienas, kad  |attiec?gaj?  |veikt     |vai      |atbilsto?i  |
   |tie nodoti  |apm?r? nodok?u|uz??m?jdarb?bu|iz?r??anas;  |groz?jumi ?aj?|
   |atsavin??anai,|maks?t?jam  |,       |6) ien?kumi no|likum?    |
   |l?dz dienai, |j?samaks? 30 |b) muitas   |lietas (zemes,|       |
   |kad saist?bas |dienu laik? no|iest?d?m   |telpas)    |       |
   |tiek nodotas |dienas, kad  |j?aptur    |nodo?anas   |       |
   |ar pie?em?anas|sa?emts    |nodok?u    |t?l?k     |       |
   |un nodo?anas |nodok?u    |maks?t?ja   |apak?nomniekam|       |
   |aktu jaunajam |administr?cija|eksporta un  |vai      |       |
   |?pa?niekam,  |s l?mums par |importa    |apak??rniekam;|       |
   |bet ne ilg?k |apr??in?to  |oper?cijas,  |       |       |
   |k? uz 12   |nodok?a summu.|c) bank?m   |7) ien?kumi no|       |
   |m?ne?iem,   |Ja maks?jumi |j?p?rtrauc  |kustam?s   |       |
   |b) uz??mumiem |noteikto 30  |l?dzek?u   |mantas    |       |
   |(uz??m?jsabied|dienu laik?  |izsnieg?ana un|iznom??anas; |       |
   |r?b?m), kurus |netiek veikti,|p?rskait?jumi |8) ien?kumi no|       |
   |tiesa     |ar 31. dienu |no nodok?u  |intelektu?l? |       |
   |pasludin?jusi |tiek piedz?ta |maks?t?ja   |?pa?uma un  |       |
   |par      |nokav?juma  |konta, l?dz  |ties?b?m uz to|       |
   |maks?tnesp?j?g|nauda- 0.05 % |tiek sa?emts |(autoratl?dz?b|       |
   |iem, - no   |par katru   |nodok?u    |a,      |       |
   |tiesas    |dienu.    |administr?cija|izpild?t?jatl?|       |
   |nol?muma   |Atbild?ba par |s rakstveida |dz?ba;    |       |
   |pie?em?anas  |deklar?cijas |atsaukums vai |zin?tnes,   |       |
   |dienas,    |savlaic?gu  |tiesas    |literat?ras un|       |
   |c) uz??mumiem |neiesnieg?anu |nol?mums;   |m?kslas darbu,|       |
   |(uz??m?jsabied|(1) Ja nodok?u|3) tiek    |atkl?jumu,  |       |
   |r?b?m), kuriem|maks?t?js   |piem?roti   |izgudrojumu un|       |
   |Ministru   |iesniedz   |citos     |r?pniecisko  |       |
   |kabineta   |nodok?u    |likumdo?anas |paraugu autoru|       |
   |noteiktaj?  |administr?cija|aktos     |un vi?u    |       |
   |k?rt?b? un  |i konkr?to  |noteiktie   |mantinieku  |       |
   |termi?? tiek |nodok?u    |sodi. Nodok?u |honor?ri) k? |       |
   |kapitaliz?ti |likumos    |administr?cija|ar? no    |       |
   |nodok?u    |paredz?t?s  |ir ties?ga  |ties?b?m   |       |
   |maks?jumu   |deklar?cijas, |iesniegt   |izmantot   |       |
   |pamatpar?di; |p?rskatus vai |materi?lus  |ties?bas uz  |       |
   |Nokav?juma  |nodok?u    |attiec?gaj?  |intelektu?lo |       |
   |naudas    |apr??inus   |valsts    |?pa?umu;   |       |
   |apr??in??ana |(turpm?k   |instit?cij?  |9) no     |       |
   |tiek     |deklar?cijas),|krimin?llietas|uz??m?jsabiedr|       |
   |p?rtraukta:  |neiev?rojot  |ierosin??anai.|?b?m,     |       |
   |1) summ?m,  |normat?vajos |       |uz??mumiem  |       |
   |kuras     |aktos     |Saimniecisk?s |(iest?d?m,  |       |
   |nor?d?tas   |noteiktos   |darb?bas   |organiz?cij?m)|       |
   |izpildei   |iesnieg?anas |aptur??ana  |sa?emtie   |       |
   |pie?emtajos  |termi?us,   |normat?vo aktu|d?vin?jumi;  |       |
   |maks?juma   |vi?am par   |p?rk?pumu   |10) pensijas |       |
   |uzdevumos, no |deklar?cijas |gad?jumos   |neatkar?gi no |       |
   |dienas, kad  |iesnieg?anu ar|Ja fizisk? vai|to izmaksas  |       |
   |banka tos   |nov?lo?anos  |juridisk?   |avota;    |       |
   |pie??musi   |atkar?b? no  |persona vai  |11) citi   |       |
   |izpildei;   |nov?lo?an?s  |??du personu |ien?kumi, kas |       |
   |2) tikai t?d? |ilguma tiek  |grupa, veicot |nav min?ti ?? |       |
   |gad?jum?, ja |uzlikta soda |saimniecisko |likuma.    |       |
   |bankas kontos |nauda ??dos  |darb?bu,   |       |       |
   |iesald?to   |apm?ros, ja  |p?rk?pj    |       |       |
   |(aiztur?to)  |konkr?to   |normat?vajos |       |       |
   |naudas    |nodok?u    |aktos     |       |       |
   |l?dzek?u   |likumos nav  |paredz?to   |       |       |
   |?pa?nieks-  |noteikts   |k?rt?bu, kas |       |       |
   |p?rvald?t?js |cit?di:    |nodro?ina ar |       |       |
   |nav atteicies |1) l?dz 15  |nodok?iem un |       |       |
   |no sav?m   |kalend?ra   |nodev?m    |       |       |
   |pras?juma   |dien?m 0,1 |apliekamo   |       |       |
   |ties?b?m par |procents no  |objektu    |       |       |
   |labu citai  |kop?j?s    |pareizu un  |       |       |
   |personai vai |deklar?cij?  |piln?gu    |       |       |
   |ar? savas   |uzr?d?t?s   |uzskaiti,   |       |       |
   |ties?bas nav |nodok?a    |Valsts    |       |       |
   |nodevis    |summas, bet ne|ie??mumu   |       |       |
   |jebkurai citai|vair?k k? 50 |dienests ir  |       |       |
   |personai.   |latu;     |ties?gs    |       |       |
   |Skaidr?s   |2) no 16 l?dz |speci?las   |       |       |
   |naudas    |30 kalend?ra |p?rbaudes   |       |       |
   |lieto?anas  |dien?m 0,5 |veik?anai   |       |       |
   |ierobe?ojumi: |procenti no  |Ministru   |       |       |
   |Nodok?u    |kop?j?s    |kabineta   |       |       |
   |maks?t?ji,  |deklar?cij?  |noteiktaj?  |       |       |
   |iz?emot    |uzr?d?t?s   |k?rt?b?    |       |       |
   |fiziskas   |nodok?a    |aptur?t    |       |       |
   |personas,   |summas, bet ne|normat?vo aktu|       |       |
   |katru m?nesi |vair?k k? 200 |p?rk?p?ja (vai|       |       |
   |Ministru   |latu;     |t?      |       |       |
   |kabineta   |3) virs 30  |strukt?rvien?b|       |       |
   |noteiktaj?  |kalend?ra   |as, kur?   |       |       |
   |k?rt?b?    |dien?m 1  |noticis    |       |       |
   |deklar? visus |procents no  |p?rk?pums)  |       |       |
   |m?ne?a laik? |kop?j?s    |darb?bu uz  |       |       |
   |savstarp?ji  |deklar?cij?  |laiku, kas nav|       |       |
   |skaidr? naud? |uzr?d?t?s   |ilg?ks par 10 |       |       |
   |veiktos    |nodok?a    |dien?m no   |       |       |
   |dar?jumus   |summas, bet ne|Valsts    |       |       |
   |(neatkar?gi no|vair?k k? 500 |ie??mumu   |       |       |
   |t?, vai    |latu.     |dienesta   |       |       |
   |dar?jums   |Atbild?ba par |instit?cijas |       |       |
   |notiek vien? |atk?rtotu   |l?muma    |       |       |
   |oper?cij? vai |nodok?a b?zes |(r?kojuma)  |       |       |
   |vair?k?s   |samazin??anu |pie?em?anas  |       |       |
   |oper?cij?s), |(1) Ja nodok?u|dienas.    |       |       |
   |kuru summa  |maks?t?js   |Attiec?go   |       |       |
   |p?rsniedz 1000|triju gadu  |l?mumu    |       |       |
   |latu. Ja nav |laik?     |(r?kojumu)  |       |       |
   |deklar?ti   |atk?rtoti   |Valsts    |       |       |
   |skaidr? naud? |p?rk?pis   |ie??mumu   |       |       |
   |veiktie    |nodok?u    |dienests   |       |       |
   |dar?jumi, kuru|likumus    |pie?em triju |       |       |
   |summa     |(samazin?jis |darbadienu  |       |       |
   |p?rsniedz 1000|nodok?u b?zi, |laik? p?c   |       |       |
   |latu,     |neuzr?d?dams |p?rbau?u   |       |       |
   |maks?jama soda|ien?kumus vai |materi?lu   |       |       |
   |nauda 5    |uzr?d?dams  |sa?em?anas no |       |       |
   |procentu   |maz?kus    |kontrol?jo??m |       |       |
   |apm?r? no   |ien?kumus, vai|instit?cij?m. |       |       |
   |nedeklar?to  |ar dokumentiem|?? panta   |       |       |
   |dar?jumu   |apliecin?jis |pirmaj? da?? |       |       |
   |kopsummas. Ja |nepamatotus  |noteiktais  |       |       |
   |?? panta   |izdevumus),  |speci?l?s   |       |       |
   |pirmaj? da?? |nodok?u    |p?rbaudes   |       |       |
   |min?tie    |administr?cija|veik?anas   |       |       |
   |dar?jumi   |piedzen no  |laika     |       |       |
   |p?rsniedz 3000|nodok?u    |ierobe?ojums |       |       |
   |latu,     |maks?t?ja   |nav      |       |       |
   |maks?jama soda|nesamaks?t?  |piem?rojams  |       |       |
   |nauda 10   |(iztr?ksto??) |gad?jumos, kad|       |       |
   |procentu   |nodok?a summu |??d? p?rbaud? |       |       |
   |apm?r? no ?o |un soda naudu |ir konstat?ts,|       |       |
   |dar?jumu   |??s summas  |ka      |       |       |
   |kopsummas; ja |divk?r??   |nepiecie?ams |       |       |
   |?ie dar?jumi |apm?r?.    |veikt speci?lu|       |       |
   |nav deklar?ti |(2) Ja triju |nodok?u    |       |       |
   |?? panta   |m?ne?u laik? |auditu, vai  |       |       |
   |pirmaj? da?? |nodok?u    |gad?jumos, par|       |       |
   |noteiktaj?  |maks?t?js   |kuriem    |       |       |
   |k?rt?b?, - 15 |nenomaks?   |paredz?ta   |       |       |
   |procentu   |nodok?a, soda |krimin?latbild|       |       |
   |apm?r? no ?o |naudas vai  |?ba, -    |       |       |
   |dar?jumu   |nokav?juma  |saimnieciski |       |       |
   |kopsummas, ja |naudas par?du |finansi?l?s  |       |       |
   |?aj? pant? nav|bud?et? un  |darb?bas   |       |       |
   |noteikts   |vi?am nav   |rev?ziju. Ja |       |       |
   |cit?di.    |       |?? panta   |       |       |
   |       |       |pirmaj? da?? |       |       |
   |       |       |paredz?t?   |       |       |
   |       |       |normat?vo aktu|       |       |
   |       |       |p?rk?p?ja (vai|       |       |
   |       |       |t?      |       |       |
   |       |       |strukt?rvien?b|       |       |
   |       |       |as, kur?   |       |       |
   |       |       |noticis    |       |       |
   |       |       |p?rk?pums)  |       |       |
   |       |       |darb?ba    |       |       |
   |       |       |aptur?ta uz  |       |       |
   |       |       |laiku, tad  |       |       |
   |       |       |darb?bas   |       |       |
   |       |       |aptur??anas  |       |       |
   |       |       |rezult?t?   |       |       |
   |       |       |radu?ies   |       |       |
   |       |       |materi?lie  |       |       |
   |       |       |zaud?jumi tiek|       |       |
   |       |       |segti no   |       |       |
   |       |       |p?rk?p?ja   |       |       |
   |       |       |(fizisk?s vai |       |       |
   |       |       |juridisk?s  |       |       |
   |       |       |personas vai |       |       |
   |       |       |??du personu |       |       |
   |       |       |grupas)    |       |       |
   |       |       |l?dzek?iem.  |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |12. Valsts  |14. Pa?vald?bu|       |       |       |
   |nodok?i, to  |nodevas, to  |       |       |       |
   |raksturojums. |raksturojums. |       |       |       |
   |Nodoklis - ar |pa?vald?bas  |       |       |       |
   |likumu    |nodeva -   |       |       |       |
   |noteikts   |pa?vald?bas  |       |       |       |
   |oblig?ts   |domes     |       |       |       |
   |maks?jums   |(padomes)   |       |       |       |
   |valsts bud?et?|noteikts   |       |       |       |
   |vai pa?vald?bu|oblig?ts   |       |       |       |
   |bud?etos   |maks?jums   |       |       |       |
   |(pamatbud?et? |pa?vald?bas  |       |       |       |
   |vai      |pamatbud?et? |       |       |       |
   |speci?lajos  |vai speci?laj?|       |       |       |
   |bud?etos), kas|bud?et? ?aj? |       |       |       |
   |nav maks?jums |likum?    |       |       |       |
   |par noteiktas |paredz?tajos |       |       |       |
   |preces ieg?di |gad?jumos;  |       |       |       |
   |vai      |(1) Pils?tas |       |       |       |
   |pakalpojuma  |domei un   |       |       |       |
   |sa?em?anu un |pagasta    |       |       |       |
   |nav soda   |padomei ir  |       |       |       |
   |naudas,    |ties?bas   |       |       |       |
   |pamatpar?da  |Ministru   |       |       |       |
   |palielin?juma |kabineta   |       |       |       |
   |naudas un   |noteikumos  |       |       |       |
   |nokav?juma  |noteiktaj?  |       |       |       |
   |naudas    |k?rt?b? sav? |       |       |       |
   |maks?jums, k? |administrat?va|       |       |       |
   |ar? nav    |j? teritorij? |       |       |       |
   |maks?jums par |uzlikt    |       |       |       |
   |valsts    |pa?vald?bas  |       |       |       |
   |kapit?la vai |nodevas par: |       |       |       |
   |t? da?as   |1) pa?vald?bas|       |       |       |
   |izmanto?anu. |domes     |       |       |       |
   |Latvijas   |(padomes)   |       |       |       |
   |Republik? ir |izstr?d?to  |       |       |       |
   |??di valsts  |ofici?lo   |       |       |       |
   |nodok?i un  |dokumentu un |       |       |       |
   |tiem     |apliecin?tu to|       |       |       |
   |atbilsto?ie  |kopiju    |       |       |       |
   |likumi par  |sa?em?anu;  |       |       |       |
   |nodok?u    |2)      |       |       |       |
   |uzlik?anu:  |izklaid?jo?a |       |       |       |
   |1) iedz?vot?ju|rakstura   |       |       |       |
   |ien?kuma   |pas?kumu   |       |       |       |
   |nodoklis -  |sar?ko?anu  |       |       |       |
   |"Par     |publisk?s   |       |       |       |
   |iedz?vot?ju  |viet?s;    |       |       |       |
   |ien?kuma   |3) atp?tnieku |       |       |       |
   |nodokli";   |un t?ristu  |       |       |       |
   |2) uz??mumu  |uz?em?anu;  |       |       |       |
   |ien?kuma   |4)      |       |       |       |
   |nodoklis -  |tirdzniec?bu |       |       |       |
   |"Par uz??mumu |publisk?s   |       |       |       |
   |ien?kuma   |viet?s;    |       |       |       |
   |nodokli";   |5) visu veidu |       |       |       |
   |3) nekustam? |dz?vnieku   |       |       |       |
   |?pa?uma    |tur??anu;   |       |       |       |
   |nodoklis -  |6)      |       |       |       |
   |"Par nekustam?|transportl?dze|       |       |       |
   |?pa?uma    |k?u      |       |       |       |
   |nodokli";   |iebrauk?anu  |       |       |       |
   |4) pievienot?s|?pa?a re??ma |       |       |       |
   |v?rt?bas   |zon?s;    |       |       |       |
   |nodoklis -  |7) rekl?mas, |       |       |       |
   |"Par     |afi?u un   |       |       |       |
   |pievienot?s  |sludin?jumu  |       |       |       |
   |v?rt?bas   |izvieto?anu  |       |       |       |
   |nodokli";   |publisk?s   |       |       |       |
   |5) akc?zes  |viet?s;    |       |       |       |
   |nodoklis -  |8) laivu,   |       |       |       |
   |"Par akc?zes |motorlaivu un |       |       |       |
   |nodokli",   |jahtu     |       |       |       |
   |6) akc?zes  |tur??anu;   |       |       |       |
   |nodoklis   |9) pa?vald?bu |       |       |       |
   |naftas    |simbolikas  |       |       |       |
   |produktiem-  |izmanto?anu; |       |       |       |
   |"Par akc?zes |10)      |       |       |       |
   |nodokli naftas|b?vat?aujas  |       |       |       |
   |produktiem", |sa?em?anu.  |       |       |       |
   |7) muitas   |(2) Rajona  |       |       |       |
   |nodoklis -  |padomei ir  |       |       |       |
   |"Par muitas  |ties?bas   |       |       |       |
   |nodokli    |Ministru   |       |       |       |
   |(tarifiem)"; |kabineta   |       |       |       |
   |8) dabas   |noteikumos  |       |       |       |
   |resursu    |noteiktaj?  |       |       |       |
   |nodoklis -  |k?rt?b? sav? |       |       |       |
   |"Par dabas  |administrat?va|       |       |       |
   |resursu    |j? teritorij? |       |       |       |
   |nodokli";   |uzlikt nodevu |       |       |       |
   |9) izlo?u un |par:     |       |       |       |
   |azartsp??u  |1) rajona   |       |       |       |
   |nodoklis -  |padomes    |       |       |       |
   |"Par izlo?u un|izstr?d?to  |       |       |       |
   |azartsp??u  |ofici?lo   |       |       |       |
   |nodevu un   |dokumentu un |       |       |       |
   |nodokli";   |apliecin?tu to|       |       |       |
   |10) valsts  |kopiju    |       |       |       |
   |soci?l?s   |sa?em?anu;  |       |       |       |
   |apdro?in??anas|2) rajona   |       |       |       |
   |oblig?t?s   |pa?vald?bas  |       |       |       |
   |iemaksas -  |simbolikas  |       |       |       |
   |"Par valsts  |izmanto?anu. |       |       |       |
   |soci?lo    |(3) Pa?vald?bu|       |       |       |
   |apdro?in??anu"|nodevu veid? |       |       |       |
   |.       |apmaks?jama  |       |       |       |
   |Nodok?u    |atl?dz?ba   |       |       |       |
   |maks?t?ji   |tikai par ?? |       |       |       |
   |valsts    |likuma    |       |       |       |
   |nodok?us   |12.pant?   |       |       |       |
   |iemaks? valsts|paredz?to   |       |       |       |
   |bud?et? vai  |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |ar? p?c    |nodro?in?jumu.|       |       |       |
   |noteikta to  |Ja pa?vald?bas|       |       |       |
   |sadal?juma-  |dome (padome) |       |       |       |
   |valsts bud?et?|vai t?s    |       |       |       |
   |un pa?vald?bu |iest?des   |       |       |       |
   |bud?etos   |sniedz    |       |       |       |
   |atbilsto?i  |pakalpojumus, |       |       |       |
   |konkr?ta   |kas saska?? ar|       |       |       |
   |nodok?a    |?o likumu nav |       |       |       |
   |likumam. Ar? |pa?vald?bas  |       |       |       |
   |bud?etos   |nodevas    |       |       |       |
   |ieskait?m?  |objekts, un ja|       |       |       |
   |soda nauda par|par ?iem   |       |       |       |
   |nodok?u likumu|pakalpojumiem |       |       |       |
   |p?rk?pumiem, |ir ?emama   |       |       |       |
   |nokav?juma  |samaksa, tad |       |       |       |
   |nauda un   |ir j?k?rto  |       |       |       |
   |nodok?u    |atsevi??a   |       |       |       |
   |maks?jumi,  |gr?matved?bas |       |       |       |
   |saglab?jot  |uzskaite un  |       |       |       |
   |nodok?u    |j?nodro?ina  |       |       |       |
   |sadales    |nodok?u un  |       |       |       |
   |proporciju,  |citu oblig?to |       |       |       |
   |tiek iemaks?ti|maks?jumu   |       |       |       |
   |tajos pa?os  |veik?ana par |       |       |       |
   |bud?etu    |tiem saska?? |       |       |       |
   |kontos, kuros |ar ?o likumu |       |       |       |
   |maks?jams   |un konkr?to  |       |       |       |
   |konkr?tais  |nodok?u    |       |       |       |
   |nodoklis, ja |likumiem.   |       |       |       |
   |konkr?taj?  |(4) Republikas|       |       |       |
   |nodok?a likum?|pils?tu domju |       |       |       |
   |nav noteikts |un rajonu   |       |       |       |
   |cit?di.    |padomju    |       |       |       |
   |       |pie?emtie   |       |       |       |
   |       |saisto?ie   |       |       |       |
   |       |noteikumi par |       |       |       |
   |       |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |nodev?m p?c to|       |       |       |
   |       |parakst??anas |       |       |       |
   |       |piecu     |       |       |       |
   |       |darbdienu   |       |       |       |
   |       |laik? nos?t?mi|       |       |       |
   |       |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |darb?bu    |       |       |       |
   |       |p?rraugo?ajai |       |       |       |
   |       |instit?cijai |       |       |       |
   |       |re?istr??anai |       |       |       |
   |       |Ministru   |       |       |       |
   |       |kabineta   |       |       |       |
   |       |noteiktaj?  |       |       |       |
   |       |k?rt?b? un ne |       |       |       |
   |       |v?l?k k?   |       |       |       |
   |       |ned??u p?c to |       |       |       |
   |       |re?istr?cijas |       |       |       |
   |       |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |darb?bu    |       |       |       |
   |       |p?rraugo?aj? |       |       |       |
   |       |instit?cij?  |       |       |       |
   |       |public?jami  |       |       |       |
   |       |laikrakst?  |       |       |       |
   |       |"Latvijas   |       |       |       |
   |       |V?stnesis", un|       |       |       |
   |       |tie st?jas  |       |       |       |
   |       |sp?k? ne ?tr?k|       |       |       |
   |       |k? n?kamaj?  |       |       |       |
   |       |dien? p?c to |       |       |       |
   |       |public??anas. |       |       |       |
   |       |Pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |darb?bu    |       |       |       |
   |       |p?rraugo??  |       |       |       |
   |       |instit?cija  |       |       |       |
   |       |veic noteikumu|       |       |       |
   |       |re?istr?ciju |       |       |       |
   |       |vai ar? sniedz|       |       |       |
   |       |motiv?tu   |       |       |       |
   |       |atteikumu to |       |       |       |
   |       |dar?t ne v?l?k|       |       |       |
   |       |k? 30 dienu  |       |       |       |
   |       |laik? p?c   |       |       |       |
   |       |noteikumu   |       |       |       |
   |       |re?istr?cijas |       |       |       |
   |       |pieteikuma  |       |       |       |
   |       |sa?em?anas.  |       |       |       |
   |       |(5) Rajona  |       |       |       |
   |       |pils?tu domju |       |       |       |
   |       |un pagastu  |       |       |       |
   |       |padomju    |       |       |       |
   |       |pie?emtie   |       |       |       |
   |       |saisto?ie   |       |       |       |
   |       |noteikumi par |       |       |       |
   |       |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |nodev?m p?c to|       |       |       |
   |       |parakst??anas |       |       |       |
   |       |piecu     |       |       |       |
   |       |darbdienu   |       |       |       |
   |       |laik? nos?t?mi|       |       |       |
   |       |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |darb?bu    |       |       |       |
   |       |p?rraugo?ajai |       |       |       |
   |       |instit?cijai |       |       |       |
   |       |re?istr??anai |       |       |       |
   |       |Ministru   |       |       |       |
   |       |kabineta   |       |       |       |
   |       |noteiktaj?  |       |       |       |
   |       |k?rt?b? un ne |       |       |       |
   |       |v?l?k k?   |       |       |       |
   |       |ned??u p?c to |       |       |       |
   |       |re?istr?cijas |       |       |       |
   |       |pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |darb?bu    |       |       |       |
   |       |p?rraugo?aj? |       |       |       |
   |       |instit?cij?  |       |       |       |
   |       |izliekami   |       |       |       |
   |       |redzam? viet? |       |       |       |
   |       |domes     |       |       |       |
   |       |(padomes) ?k? |       |       |       |
   |       |vai pie domes |       |       |       |
   |       |(padomes)   |       |       |       |
   |       |?kas, un tie |       |       |       |
   |       |st?jas sp?k? |       |       |       |
   |       |ne ?tr?k k?  |       |       |       |
   |       |n?kamaj? dien?|       |       |       |
   |       |p?c to    |       |       |       |
   |       |izlik?anas  |       |       |       |
   |       |redzam? viet?.|       |       |       |
   |       |Pa?vald?bu  |       |       |       |
   |       |darb?bu    |       |       |       |
   |       |p?rraugo??  |       |       |       |
   |       |instit?cija  |       |       |       |
   |       |veic noteikumu|       |       |       |
   |       |re?istr?ciju |       |       |       |
   |       |vai ar? sniedz|       |       |       |
   |       |motiv?tu   |       |       |       |
   |       |atteikumu to |       |       |       |
   |       |dar?t ne v?l?k|       |       |       |
   |       |k? 30 dienu  |       |       |       |
   |       |laik? p?c   |       |       |       |
   |       |noteikumu   |       |       |       |
   |       |re?istr?cijas |       |       |       |
   |       |pieteikuma  |       |       |       |
   |       |sa?em?anas.  |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |
   |       |       |       |       |       |